Uutta tutkimusta

Uutta tutkimusta

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 20.5.2021

Tutkimuksia ammattilaisten yhteistoimintataidoista mielenterveyden edistämisessä, työn ja perhe-elämän yhdistämisen vaikutuksesta henkiselle jaksamiselle, stressin vähentämisestä mindfulness-harjoituksilla, itsetuhoisuuden taustalla olevista ajattelumalleista ja musiikkiterapiasta masennuksen hoidossa.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 6.5.2021

Tutkimuksia siitä, miten työuupumuksesta voi toipua, suomalaisten nuorten ilmastoahdistuksesta ja mielenterveysongelmista, pienten lasten vanhempien masennus- ja ahdistusoireista korona-aikana, yksinäisten keski-ikäisten masennuksesta ja masennuslääkkeiden vieroitusoireista.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 22.4.2021

Tutkimuksia ADHD-aikuisten ja heidän lastensa välisistä kiintymyssuhteista, erityistukea vaativien lasten osallistamisesta, poikkeusajan päihteidenkäytöstä, miespuolisten henkilöiden esteistä hakeutua mielenterveyspalveluiden piiriin ja mielenterveyskuntoutujien auttamisesta puhelinteknologian avulla.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 8.4.2021

Tutkimuksia mielenterveystyön verkkopohjaisista menetelmistä, masennuksen vaikutuksesta näköhavaintoihin, autismikirjon lasten yksinäisyysongelmista, autismikirjon vaikutuksesta työllistymiseen, lasten seksuaalisten hyväksikäyttäjien itsemurhariskistä ja sosiaalisen motivaation vaihtelusta erilaisissa mielenterveyden ongelmissa.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 25.3.2021

Tutkimuksia masennuksen ja tupakkariippuvuuden välisestä suhteesta, rasismista vaikutuksesta nuorten mielenterveyspalveluihin, ruotsalaisten maahanmuuttajien psykoosihoidosta, nuorten aikuisten itsetuhoisista, itsemurhaa ihannoivista ajatuksista ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta itsemurhiin.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 25.2.2021

Tutkimuksia eristäytyneiden nuorten nettiriippuvuudesta, keski-ikäisten mielenterveydestä pandemian aikana, masennuslääkkeiden vaikutusmekanismista, alkoholinkäytön lisääntymisestä poikkeusoloissa ja vankien tunne-kommunikaatiosta.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 11.2.2021

Tutkimuksia äidin raskaudenaikaisen stressin vaikutuksesta lapseen, pakkotoimien käytöstä psykiatrisissa sairaaloissa, laulamisen merkityksestä keskosvauvan hoidossa, saattohoitopotilaiden henkisestä hyvinvoinnista, lasten ja nuorten itsemurhista ja psyykkisten ongelmien kohtaamisesta somaattisen puolen sairaaloissa.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 28.1.2021

Tutkimuksia mielenterveyskuntoutujien pärjäämisestä työelämässä, opiskelijoille tarkoitetun mindfulness-nettikurssin eduista, kaksisuuntaisen mielialahäiriön syntymekanismista, koronan aiheuttamista väkivaltakokemuksista vauvaperheissä, vanhempien masennuksen vaikutuksesta nuoren masennukseen ja stigmasta, joka voi estää psykoosiriskissä olevaa henkilöä hakemasta apua.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 14.1.2021

Tutkimuksia digipeliriippuvuuden vaikutuksesta työelämässä, vanhempien sitoutumisesta ahdistuneisuushäiriöstä kärsivän nuoren terapiaan, mieli-keho-harjoitteiden käyttämisestä ADHD:n hoidossa ja masennuksen hoitamisesta taiteen sekä kulttuurin avulla.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 31.12.2020

Tutkimuksia masennuksesta merkityksellisyyskokemuksena, musiikin herättämistä tunteista, temperamentista, kehosta ja stressistä pandemian aikana, potilaskeskeisestä psykiatriasta ja naisten eteenpäin välittämästä lapsuuden kaltoinkohtelun kierteestä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 17.12.2020

Tutkimuksia suomalaisvanhempien uupumuksesta, äidin raskaudenaikaisen stressin vaikutuksesta vauvaan, mielenterveyspalveluiden saatavuudesta, psykopatiapotilaiden hoitamisesta, lapsuuden vaikeiden kokemusten suhteesta myöhempään elämään ja poliisiväkivallan aiheuttamasta traumasta.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 3.12.2020

Tutkimuksia työuupumuksen hoidosta, raskaudenaikaisen unettomuuden vaikutuksesta synnytyksenjälkeiseen masennukseen, taloudellisten asioiden ja mielenterveyshäiriöiden välisestä suhteesta, pienituloisten perheiden lasten myöhemmästä mielenterveystilanteesta, itsemurhien ehkäisytutkimusten mentoroinnista ja masentuneen nuoren myötätunnosta itseään kohtaan.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 19.11.2020

Tutkimuksia lapsuuden emotionaalisten laiminlyöntien vaikutuksesta aikuisiän mielenterveyteen, poikkeavuuden määritelmästä, koronapandemian vaikutuksesta mielenterveyteen, perhesuhteiden roolista mielenterveysongelmissa ja seksuaalis-etnisten identiteettien välisestä korrelaatiosta itsetuhoisuudessa

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 5.11.2020

Tutkimuksia skitsofrenian hoitoon tarkoitetuista lääkkeistä, työuupumuksen ja Alzheimerin taudin yhteisestä geenitaustasta, järjestöjen roolista mielenterveyden edistämisessä, maahanmuuttajista mielenterveyspalveluiden käyttäjinä, sosiaaliturvan vaikutuksesta mielenterveyteen ja kuolemanpelon ja itsetuhoisuuden välisestä suhteesta.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 22.10.2020

Tutkimuksia psykoottisesta masennuksesta, elokuvien itsemurhista, nuoruusiän kaverisuhteiden merkityksestä, psykoterapian toimivuudesta eri ikäkausina, nuorten miesten fyysisen aktiviteetin roolista mielenterveydessä ja masentuneiden vanhempien lasten tukemisesta.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 8.10.2020

Tutkimuksia työyhteisön tunneilmastoston merkityksestä, viheralueiden vaikutuksesta mielenterveyteen, ayahuascan tehosta masennuslääkkeenä ja itsetuhoisuuden hoitamisesta dialektisen käyttäytymiseterapian avulla.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 24.9.2020

Tutkimuksia nuorten masennuksesta ja persoonallisuushäiriöstä, itsemurhaa yrittäneiden kokemuksista, alkoholin haittavaikutuksista, digitaalisista kanavista itsemurhien ehkäisyssä ja opettajien puuttumisesta nuorten mielenterveysongelmiin.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 10.9.2020

Tutkimuksia avoimen dialogin hoitotuloksista, psykoterapian eettisistä ulottuvuuksista, potentiaalisten mielenterveysongelmien näkymisestä vastasyntyneiden aivoissa, hoidon piirissä olevien nuorten itsetuhoisuuden riskistä ja koronapandemian vaikutuksesta globaaleihin mielenterveysongelmiin.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 27.8.2020

Tutkimuksia sosiaalityön terapeuttisesta luonteesta, huostaanotettujen lasten mielenterveysongelmien hoitamisesta, depressiivisyyden vaikutuksesta sydän- ja verisuonisairauksiin, työuupumuksesta ja ilmansaasteiden vaikutuksesta mielenterveysongelmiin.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 13.8.2020

Tutkimuksia lukiolaisten uupumuksesta, puolison dementiasta ja masennuslääkkeistä, läheisen kuolemaan liittyvistä ristiriidoista, kasvokkain tapahtuvan terapian ja puhelinterapian välisestä erosta, itsemurhaan liittyvästä kielenkäytöstä ja fyysisesti passiivisen elämän vaikutuksesta masentuneisuuteen.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 18.6.2020

Tutkimuksia hätäpuheluista, yhteisöllisyydestä, masennuksen vaikutuksesta aivoihin, alkoholinkäytön riskeistä, huumeiden laillistamisesta ja tuettujen lomien merkityksestä lapsiperheille.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 4.6.2020

Tutkimuksia yhteisöllisyydestä, sateenkaari-ihmisten kuoleman ja menetyksen kokemuksista, korona-ajan vaikutuksesta perheisiin, hyvinvointiyhteiskunnan koronakriisistä ja turvakotien asiakasmääristä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 21.5.2020

Tutkimuksia tukiperhetoiminnasta, korona-ajasta perheissä, koronan vaikutuksesta elämäntapaan, vaikutuksesta tunnesyömiseen ja raskaudenaikaisen kortikosteroidihoidon vaikutuksesta lapsen psyykkiseen kehitykseen.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 7.5.2020

Tutkimuksia yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vaikutuksesta maahanmuuttajien sukupolvisuhteisiin, persoonallisuustyyppien merkityksestä ystävyyssuhteissa, erilaisista äitikuvista, päihdepalveluiden tuomista säästöistä, yleisimmin käytetyistä päihteistä, unirytmistä ja koronan vaikutuksesta yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 23.4.2020

Uutta tutkimusta masennuslääkeen vaikutuksesta, humalajuomisen haitoista kodeissa ja kaduilla, lähisuhdeväkivaltaan puuttumisesta Euroopan tasolla sekä rahapelaamisesta ja peliongelmista.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 9.4.2020

Tutkimuksia mielenterveysongelmien kuvauksista kaunokirjallisuudessa, parisuhteen päättymisen aiheuttamista riskeistä, itsemurhien vähenemisen taustalla olevista syistä ja syömishäiriöiden hoitomenetelmistä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 26.3.2020

Tutkimuksia vanhemmuudesta, vanhempien tekemien muuttopäätösten vaikutuksesta lapsiin, capoeiran vaikutuksesta venäläisten ihmisten kehokäsitykseen, parisuhteen tunnereaktioista, lukion psykologiasta ja lastensuojelusta.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 12.3.2020

Tutkimuksia masennuksen biologiasta, masennuksen vaikutuksesta aivoihin, masennuksen hoitokeinoista ihmissuhteiden ja luonnon avulla sekä itsetunnon periytyvyydestä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 27.2.2020

Tutkimuksia vanhempien psykoosin vaikutuksesta lapsiin, tarkkaavaisuushäiriöiden taustatekijöistä, turvakodeista ja syömishäiriöistä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 13.2.2020

Tutkimuksia pienryhmien dynamiikasta, perheväkivallan kirjaamisesta terveydenhuollossa, keskosuuden vaikutuksesta myöhempään kiintymyssuhdehäiriöön, lasten ja nuorten ADHD-lääkehoidosta sekä uutiset mielenterveystrategiasta ja väkivaltasanaston julkaisemisesta.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 30.1.2020

Tutkimuksia tukiperhetoiminnasta, työmotivaatiosta, luonnossa liikkumisen kyvystä alentaa stressiä, perheen ulkopuolisten sukulaisten vaikutuksesta koulumenestykseen ja itsemurhien ehkäisystä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 16.1.2020

Tutkimuksia kouluhyvinvoinnista, mielenterveyspolitiikasta, unennäöstä, nuorten nukkumisesta, painajaisunista, äitien masennuksesta, raskausajan D-vitamiinin yhteydestä ADHD:n esiintymiseen ja itsesäätelytekniikoista.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 19.12.2019

Tutkimuksia vanhempien vaikutuksesta lasten kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön,
virtuaalilaseista lähisuhdeväkivallan ehkäisijänä, tanssi-liiketerapiasta masennuksen hoitokeinona ja toivosta, joka kannattelee ihmistä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 5.12.2019

Tutkimuksia lastenpsykiatrisesta osastohoidosta, lastensuojelun asiantuntijuuden kehittämisestä, lasten kohdistuvasta väkivallasta, opettajan roolista nuorten auttajana, turvakotien palveluista ja rikollisuustilastoista.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 21.11.2019

Tutkimuksia tunnesäätelystä ja aleksitymiasta, lastenkotien työntekijöiden osaamisesta, työpajanuorten psykiatriapalveluista, masennuksen heijastumisesta aivovasteisiin, stressaantuneiden opiskelijoiden tietoisuustaito-kursseista ja eri sukupuolten asemasta lain edessä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 7.11.2019

Tutkimuksia siitä, mitä normaaliuden käsite voi aiheuttaa kouluissa, sovittelun merkityksestä koulumaailmassa, uudesta konfliktinratkaisuteoriasta, psykoosia sairastavien äitien tukemisesta, sijoitettujen lapsien myöhemmästä selviytymisestä, mielenterveyden häiriöiden vaikutuksesta työelämään ja perheistä, joissa vanhemmat ovat masentuneita.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 24.10.2019

Tutkimuksia ja uutisia koululaisten psyykkisestä oireilusta, yksinäisyyden vaikutuksesta eleiden tulkintaan, traumatisoituneen äidin tuen tarpeesta, yhteisöllisyydestä esimiestyön voimavarana, työuupumuksen raja-arvoista ja paikallisista itsemurha-aalloista.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 10.10.2019

Tutkimuksia liiallisen itsekriittisyyden vaikutuksesta masennukseen, vanhempien uupumisesta korkeiden vaatimusten alla, psykoosilääkkeitä syövistä alzheimerpotilaista, ihmisten itsemurha-ajatuksista ja mielenterveyskuntoutujien työnhakuvinkkejä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 26.9.2019

Tutkimuksia opioidijärjestelmästä ja sosiaalisesta käyttäytymisestä, naisten päihdehuollosta, yksinhuoltajaäitien ristipaineista, erityisopetuksen järjestämisestä, äitien masennusoireiden vaikutuksesta lapseen ja maahanmuuttajien mielenterveyspalveluista.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 12.9.2019

Tutkimuksia kansalaisjärjestöjen roolista rikosoikeusjärjestelmässä, itsemurhaluvuista, raskaudenaikaisesta masennuksesta, nuorten masennusdiagnooseista ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksesta.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 29.8.2019

Tutkimuksia ja uutisia opettajien tunteiden vaikutuksesta opetuksessa, opettajaopiskelijoiden itsesäätelystä, tunteiden merkityksestä työelämässä, lapsen tunnesäätelystä, nuorten yksinäisyydestä ja kokeilusta, jossa työtön voi saada psykiatrisen sairaanhoidon tukea.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 16.8.2019

Tutkimuksia ja uutisia nuorten mielenterveydestä, nuorten tukipalveluista, naisten ja miesten tulevaisuudenuskosta sekä muuntohuumeiden luokituksesta.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 20.6.2019

Tutkimuksia alkoholikasvastuksesta, parisuhdeväkivallan sovittelukäytännöistä, nuorten syrjäytymisen yhteiskunnallisista syistä, nuorten kannabiskokeiluista sekä turvapaikanhakijoiden masennus- ja ahdistusoireista.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 6.6.2019

Tutkimuksia työuupuneiden tuesta työpaikoilla, vibroakustisesta kivun ja ahdistuksen hoitomenetelmästä, asunnottomien mielenterveysongelmista, mielen terveyden ja sairauden rajasta sekä opettajan työn ja kouluelämän haasteista.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 23.5.2019

Tutkimuksia biseksuaalisuudesta, improvisoinnista opetuksen työvälineenä, opioidiriippuvuudesta ja sosiaalityön merkityksestä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 9.5.2019

Tutkimuksia siitä, miten ääni ja kosketus viestivät vauvalle tunteita, psykoosin ennusmerkeistä eri-ikäisillä, yhteisön merkityksestä syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle, sosiaalisesta kestävästä kaupungista ja psykoosin saamisesta laaturekisterihankkeeseen.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 25.4.2019

Tutkimuksia syyntakeettomien rikoksentekijöiden sosiaalisista taustoista, tuhoavasta johtamistyylistä, lastensuojelulain muuttuneista ideologioista, fiktiivisten hahmojen vaikutuksesta ja kovan työtahdin aiheuttamasta stressistä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 11.4.2019

Tutkimuksia nuorten aikuisten identiteetistä, empatiakyvyistä työelämässä ja lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisemisestä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 28.3.2019

Tutkimuksia surusta ja kuolleen läsnäolokokemuksista, kosketuksen merkityksestä hoitokodissa, pikkulasten empatiakyvystä, seksuaalisesta häirinnästä ja vihapuheesta ja kuntien ehkäisevästä päihdetyöstä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 14.3.2019

Tutkimuksia ylipainon ja mielenterveyden korrelaatiosta työkyvyttömyydessä, erilaisten riippuvuuksien neurobiologiasta, kommunikaation sujumisesta psykiatrian poliklinikoilla ja ilmastoahdistuksesta.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 28.2.2019

Tutkimuksia masennuslääkkeiden vaikutuksesta, autismikirjon lasten kyvystä erottaa puheen tunnetiloja, tinnituksen hoidosta, vankilassa tehtävästä sosiaalityöstä, lääkärien suhtautumisesta nettiterapiaan ja suomalaisten huumekokeiluista.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 14.2.2019

Tutkimuksia työmuistin, tunneälyn ja ironian tajun välisestä suhteesta, älyllisen kehitysvammaisuuden geneettisestä taustasta, nuoruuden ja keski-iän identiteeteistä, koulukuraattorien ja -psykologien palveluista ja alkoholin puheeksi ottamisesta terveydenhuollossa.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 31.1.2019

Tutkimuksia haitallisten tulkintamallien vaikutuksesta masentuneisuuteen sekä itsetuhoisuuteen, pohjoissuomalaisten tyttöjen hyvinvointitekijöistä, vanhempien mielenterveysongelmista ja lapsen kiintymyssuhdehäiriöstä, käytännön tuesta masentuneelle, masentuneen ihmisen arkipäivän käytännöistä, talouden ja mielenterveystyön välisestä suhteesta ja vapaaehtoistyön yhteydestä mielenterveyteen.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 17.1.2019

Tutkimuksia lasten käytösongelmien hoitamisesta, lääkkeistä ja huumekuolemista, uutisia turvakodeista ja psykologikoulutuksesta.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 3.1.2019

Tutkimuksia mielenterveyden käsitteellistämisestä, lapsuuden huono-osaisuudesta, geenien vaikutuksesta alkoholinkäyttöön ja ilmastopäätösten merkityksestä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 20.12.2018

Tutkimuksia yksinäisyydestä, perheen yhteisestä ajasta, ympäristöahdistuksesta ja seksiroboteista.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 23.11.2018

Tutkimuksia äidin stressin vaikutuksesta vauvaan, lasten sotatraumojen hoidosta, kokemusasiantuntijuudesta, ahdistuksen geneettisestä pohjasta ja siitä, miten sosiaalisen median rajoittaminen vaikuttaa mielenterveyteen.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 12.11.2018

Tutkimuksia inklusiivisesta varhaiskasvatuksesta, katsekontaktin suhteesta valehteluun, perhedynamiikasta, äidin mielenterveysoireiden vaikutuksesta vauvaan ja Keroputaan mallin tehokkuudesta.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 29.10.2018

Tutkimuksia syyntakeettoman rikoksentekijän ja lähipiirin hoidosta, vanhempien mielenterveysongelmien heijastumisesta lapsiin, vanhusten itsetuhoisuudesta, musiikkiterapiasta ja ihmisen ja maiseman moniaistisesta suhteesta.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 11.10.2018

Tutkimuksia nuorten päihteiden käytön ja psykoosisairauksien välisestä suhteesta, mielenterveysongelmien vaikutuksesta nuorten työkykyyn, hengitysharjoitteiden käytöstä musiikkiterapiassa, queer-menneisyyksien moninaisuudesta ja sotalapsikokemuksista.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 27.9.2018

Tutkimustietoa tunteiden tarttumisesta työelämässä, hengityksestä filosofisena kysymyksenä ja kaunokirjallisuuden mahdollisuuksista mielenterveysongelmien käsittelyssä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 13.9.2018

Tutkimuksia mielialaoireiden lyhytkestoisesta hoitomallista, masentuneiden nuorten auttamisesta verkko-ohjelmalla, syömishäiriöiden seulomisesta kouluterveydenhuollossa, kohtukuoleman suremisesta ja mielenterveysasiakkaiden omahoidosta perusterveydenhuollossa.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 30.8.2018

Tutkimuksia lasten kokeman läheisväkivallan dialogihoidosta, pienten lasten tunne-elämän kehittymisestä, työnohjauksesta ja raskausdiabeteksen suhteesta masennukseen.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 16.8.2018

Tutkimuksia avioerosta, psyykenlääkityksestä ja kuolleisuusriskistä, taukojen merkityksestä työpäivän aikana, bentsodiatsepiinien yhteydestä Alzheimerin tautiin, työikäisten nukkumisesta ja liikunnan ja henkisen terveyden välisestä tasapainosta.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 2.8.2018

Tutkimuksia alkoholiongelmista ja masennuksesta, tanssi-ja liiketerapiasta, huumorin ja ihmiskeskeisen suunnittelun merkityksestä masennuksen hoidossa ja roolipelaajien tunnetaidoista.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 21.6.2018

Tutkimuksia verkkovihasta, entisajan psykopatiadiagnooseista, työelämän ulkopuolella olevien psyykkisestä kuormituksesta ja naisten kokemasta seksuaalisesta ahdistelusta.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 7.6.2018

Tutkimuksia traumaperäisistä mielenterveysongelmista, autismikirjoon liittyvistä psyykkisistä oireista, työtiimin vuorovaikutuksesta, alkoholismin puheeksi ottamisesta, adoptionuorten tuen tarpeesta.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 24.5.2018

Tutkimuksia lapsuusiän syövän yhteydestä mielenterveyden ongelmiin, naisista perheväkivallan tekijöinä, erityisopetuksen vahvuuslähtöisestä tukimallista, syrjinnästä koulumaailmassa, siitä miten masentunut tulkitsee ilmeitä, mielenterveyden vaikutuksesta avioeroihin.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 10.5.2018

Tutkimuksia maahanmuuttajien mielenterveyspalveluista, opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksesta, työstressistä ja tekoälystä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 26.4.2018

Tutkimuksia äitien avun hakemisesta, elämän alkuvaiheen stressistä, virkistäytymisestä koulupäivän aikana, työllisyyspolitiikasta, psykologisesta pääomasta nuorten työnhaussa, ilmastoahdistuksesta.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 12.4.2018

Tutkimuksia masennuksesta ja paranoidisuudesta, kouluterveydenhuollosta, nuorten alkoholinkäytöstä, pakolaisten mielenterveyspalveluista ja mielenterveysperustaisista sairauspoissaoloista.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 29.3.2018

Tutkimuksia mielenterveyspalveluista Venäjällä, nuorten kokemasta seksuaalisesta häirinnästä, aivohalvauspotilaiden mielenterveysongelmista ja KELA:n ryhmäterapioista.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 15.3.2018

Tutkimuksia päiväkotilasten tunnetaidoista, koulun työhyvinvoinnista, äitien osallisuudesta ja sosiaalityön koulutuksesta.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 1.3.2018

Tutkimuksia mielenterveyshäiriöistä ja toivosta, psykologisista sopimuksista akateemisessa johtamisessa, maahanmuuttajien ohjaamisesta, alkoholin suurkulutuksesta ja sairauspoissaoloista ja vanhemmuuden varhaisesta tuesta.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 15.2.2018

Tutkimuksia katseesta ja vuorovaikutuksesta, työuupumuksen ryhmäkuntoutuksesta, alakoululaisten keskinäisestä seksuaalisesta häirinnästä, mielenterveysongelmista ja työn muokkauksesta, koulukotien teatterityöpajoista ja blogi huumepolitiikasta.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 1.2.2018

Tutkimuksia leipäjonoista ja häpeän tunteesta, nuorten aikuisten elämänodotuksista, opiskelijoiden uupumuksesta, sairaalahoidon vaikutuksesta itsemurhalukuihin ja mielenterveyden hoidon indikaattoreista.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 18.1.2018

Tutkimuksia somalialaistaustaisten maahanmuuttajien mielenterveydestä, lasten psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta, liikuntaharrastuksen vaikutuksesta mielenterveyteen, nuorten syrjäytymisestä, koulukulttuurista ja lastensuojelutyön kuormittavuudesta.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 21.12.2017

Tutkimuksia perhetaustan vaikutuksesta elämänkulkuun, opiskeluun liittyvistä tunteista, myönteisestä tunnistamisesta, meluherkkyydestä, alkoholin käyttötottumuksista.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 7.12.2017

Yhteenveto: Tutkimuksia peliriippuvuudesta, vaihdevuosien uniongelmista, sotalapsitraumojen siirtymisestä sukupolvesta toiseen ja itsemurhien ehkäisemisestä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 24.11.2017

Tutkimuksia kilpailullisuudesta ja kasvatuksesta, rasvahappojen vaikutuksesta kognitiiviseen suoriutumiseen, geenien osuudesta skitsofreniaan ja vauvan koskettamisesta.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 9.11.2017

Tutkimuksia lastensuojelun asiakirjoista, naisten tekemistä väkivaltarikoksista, parisuhteen yhteisymmärryksestä, painajaisista, rahapeleistä, äitien maailmankuvasta ja raiskaustraumoista.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 26.10.2017

Tutkimuksia perheiden mielenterveydestä, perheneuvoloiden asiantuntijuudesta, aleksitymiasta ja masennuksesta, ruokajonoista ja alkoholikulttuurista.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 12.10.2017

Tutkimuksia mielenterveyspalveluista, rikoskierteen voittamisesta, muuttuneista tajunnantiloista, ADHD-diagnooseista, lasten yksinäisyydestä, suomalaisten itseymmärryksestä, masennuksen hoidon mobiilisovelluksista.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 29.9.2017

Tutkimuksia peruskoulusta, mielenterveystaitojen itseopiskelusta, psykoosista ja syöpäsairauksista, taiteen hyvinvointivaikutuksista sekä kustannusvaikuttavista paikallisista toimista.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 14.9.2017

Tutkimuksia psykiatrisesta sairaalahoidosta, lapsuuskäsityksestä, perhevapaista, työn tuunaamisesta.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 31.8.2017

Tutkimuksia autististen lasten sosiaalisista taidoista, tarkkaavaisuuden jakamisesta, raskaudenaikaisesta masennuksesta, lasten ahdistusoireiden hallinnasta, päihteiden sekakäytöstä.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 17.8.2017

Tutkimuksia nuorten masennuksesta, koulukokemuksista, opettajien työkuormituksesta, virtuaalitunteista, viheralueiden merkityksestä ja tuloerojen vaikutuksesta mielenterveyteen.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 3.8.2017

Tutkimuksia katsekontaktista ja työelämän vuorovaikutuksesta.

lue lisää

Uutta tutkimusta 22.6.2017

Tutkimuksia perhedynamiikasta ja lasten mielenterveydestä, lähijohtamisesta, köyhyydestä, ADHD:sta ja Aspergerista, varhaiskasvatuksesta, muistihäiriöistä

lue lisää

Uutta tutkimusta 8.6.2017

Tutkimuksia terveydenhuollon tasa-arvosta, varusmiesten sosiaalisista taidoista, perhehoidosta ja supermammoista.

lue lisää

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 20.5.2021

Tutkimuksia ammattilaisten yhteistoimintataidoista mielenterveyden edistämisessä, työn ja perhe-elämän yhdistämisen vaikutuksesta henkiselle jaksamiselle, stressin vähentämisestä mindfulness-harjoituksilla, itsetuhoisuuden taustalla olevista ajattelumalleista ja musiikkiterapiasta masennuksen hoidossa.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 6.5.2021

Tutkimuksia siitä, miten työuupumuksesta voi toipua, suomalaisten nuorten ilmastoahdistuksesta ja mielenterveysongelmista, pienten lasten vanhempien masennus- ja ahdistusoireista korona-aikana, yksinäisten keski-ikäisten masennuksesta ja masennuslääkkeiden vieroitusoireista.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 22.4.2021

Tutkimuksia ADHD-aikuisten ja heidän lastensa välisistä kiintymyssuhteista, erityistukea vaativien lasten osallistamisesta, poikkeusajan päihteidenkäytöstä, miespuolisten henkilöiden esteistä hakeutua mielenterveyspalveluiden piiriin ja mielenterveyskuntoutujien auttamisesta puhelinteknologian avulla.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 8.4.2021

Tutkimuksia mielenterveystyön verkkopohjaisista menetelmistä, masennuksen vaikutuksesta näköhavaintoihin, autismikirjon lasten yksinäisyysongelmista, autismikirjon vaikutuksesta työllistymiseen, lasten seksuaalisten hyväksikäyttäjien itsemurhariskistä ja sosiaalisen motivaation vaihtelusta erilaisissa mielenterveyden ongelmissa.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 25.3.2021

Tutkimuksia masennuksen ja tupakkariippuvuuden välisestä suhteesta, rasismista vaikutuksesta nuorten mielenterveyspalveluihin, ruotsalaisten maahanmuuttajien psykoosihoidosta, nuorten aikuisten itsetuhoisista, itsemurhaa ihannoivista ajatuksista ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta itsemurhiin.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 25.2.2021

Tutkimuksia eristäytyneiden nuorten nettiriippuvuudesta, keski-ikäisten mielenterveydestä pandemian aikana, masennuslääkkeiden vaikutusmekanismista, alkoholinkäytön lisääntymisestä poikkeusoloissa ja vankien tunne-kommunikaatiosta.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 11.2.2021

Tutkimuksia äidin raskaudenaikaisen stressin vaikutuksesta lapseen, pakkotoimien käytöstä psykiatrisissa sairaaloissa, laulamisen merkityksestä keskosvauvan hoidossa, saattohoitopotilaiden henkisestä hyvinvoinnista, lasten ja nuorten itsemurhista ja psyykkisten ongelmien kohtaamisesta somaattisen puolen sairaaloissa.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 28.1.2021

Tutkimuksia mielenterveyskuntoutujien pärjäämisestä työelämässä, opiskelijoille tarkoitetun mindfulness-nettikurssin eduista, kaksisuuntaisen mielialahäiriön syntymekanismista, koronan aiheuttamista väkivaltakokemuksista vauvaperheissä, vanhempien masennuksen vaikutuksesta nuoren masennukseen ja stigmasta, joka voi estää psykoosiriskissä olevaa henkilöä hakemasta apua.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 14.1.2021

Tutkimuksia digipeliriippuvuuden vaikutuksesta työelämässä, vanhempien sitoutumisesta ahdistuneisuushäiriöstä kärsivän nuoren terapiaan, mieli-keho-harjoitteiden käyttämisestä ADHD:n hoidossa ja masennuksen hoitamisesta taiteen sekä kulttuurin avulla.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 31.12.2020

Tutkimuksia masennuksesta merkityksellisyyskokemuksena, musiikin herättämistä tunteista, temperamentista, kehosta ja stressistä pandemian aikana, potilaskeskeisestä psykiatriasta ja naisten eteenpäin välittämästä lapsuuden kaltoinkohtelun kierteestä.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 17.12.2020

Tutkimuksia suomalaisvanhempien uupumuksesta, äidin raskaudenaikaisen stressin vaikutuksesta vauvaan, mielenterveyspalveluiden saatavuudesta, psykopatiapotilaiden hoitamisesta, lapsuuden vaikeiden kokemusten suhteesta myöhempään elämään ja poliisiväkivallan aiheuttamasta traumasta.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 3.12.2020

Tutkimuksia työuupumuksen hoidosta, raskaudenaikaisen unettomuuden vaikutuksesta synnytyksenjälkeiseen masennukseen, taloudellisten asioiden ja mielenterveyshäiriöiden välisestä suhteesta, pienituloisten perheiden lasten myöhemmästä mielenterveystilanteesta, itsemurhien ehkäisytutkimusten mentoroinnista ja masentuneen nuoren myötätunnosta itseään kohtaan.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 19.11.2020

Tutkimuksia lapsuuden emotionaalisten laiminlyöntien vaikutuksesta aikuisiän mielenterveyteen, poikkeavuuden määritelmästä, koronapandemian vaikutuksesta mielenterveyteen, perhesuhteiden roolista mielenterveysongelmissa ja seksuaalis-etnisten identiteettien välisestä korrelaatiosta itsetuhoisuudessa


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 5.11.2020

Tutkimuksia skitsofrenian hoitoon tarkoitetuista lääkkeistä, työuupumuksen ja Alzheimerin taudin yhteisestä geenitaustasta, järjestöjen roolista mielenterveyden edistämisessä, maahanmuuttajista mielenterveyspalveluiden käyttäjinä, sosiaaliturvan vaikutuksesta mielenterveyteen ja kuolemanpelon ja itsetuhoisuuden välisestä suhteesta.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 22.10.2020

Tutkimuksia psykoottisesta masennuksesta, elokuvien itsemurhista, nuoruusiän kaverisuhteiden merkityksestä, psykoterapian toimivuudesta eri ikäkausina, nuorten miesten fyysisen aktiviteetin roolista mielenterveydessä ja masentuneiden vanhempien lasten tukemisesta.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 24.9.2020

Tutkimuksia nuorten masennuksesta ja persoonallisuushäiriöstä, itsemurhaa yrittäneiden kokemuksista, alkoholin haittavaikutuksista, digitaalisista kanavista itsemurhien ehkäisyssä ja opettajien puuttumisesta nuorten mielenterveysongelmiin.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 10.9.2020

Tutkimuksia avoimen dialogin hoitotuloksista, psykoterapian eettisistä ulottuvuuksista, potentiaalisten mielenterveysongelmien näkymisestä vastasyntyneiden aivoissa, hoidon piirissä olevien nuorten itsetuhoisuuden riskistä ja koronapandemian vaikutuksesta globaaleihin mielenterveysongelmiin.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 27.8.2020

Tutkimuksia sosiaalityön terapeuttisesta luonteesta, huostaanotettujen lasten mielenterveysongelmien hoitamisesta, depressiivisyyden vaikutuksesta sydän- ja verisuonisairauksiin, työuupumuksesta ja ilmansaasteiden vaikutuksesta mielenterveysongelmiin.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 13.8.2020

Tutkimuksia lukiolaisten uupumuksesta, puolison dementiasta ja masennuslääkkeistä, läheisen kuolemaan liittyvistä ristiriidoista, kasvokkain tapahtuvan terapian ja puhelinterapian välisestä erosta, itsemurhaan liittyvästä kielenkäytöstä ja fyysisesti passiivisen elämän vaikutuksesta masentuneisuuteen.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 7.5.2020

Tutkimuksia yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vaikutuksesta maahanmuuttajien sukupolvisuhteisiin, persoonallisuustyyppien merkityksestä ystävyyssuhteissa, erilaisista äitikuvista, päihdepalveluiden tuomista säästöistä, yleisimmin käytetyistä päihteistä, unirytmistä ja koronan vaikutuksesta yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 13.2.2020

Tutkimuksia pienryhmien dynamiikasta, perheväkivallan kirjaamisesta terveydenhuollossa, keskosuuden vaikutuksesta myöhempään kiintymyssuhdehäiriöön, lasten ja nuorten ADHD-lääkehoidosta sekä uutiset mielenterveystrategiasta ja väkivaltasanaston julkaisemisesta.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 21.11.2019

Tutkimuksia tunnesäätelystä ja aleksitymiasta, lastenkotien työntekijöiden osaamisesta, työpajanuorten psykiatriapalveluista, masennuksen heijastumisesta aivovasteisiin, stressaantuneiden opiskelijoiden tietoisuustaito-kursseista ja eri sukupuolten asemasta lain edessä.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 7.11.2019

Tutkimuksia siitä, mitä normaaliuden käsite voi aiheuttaa kouluissa, sovittelun merkityksestä koulumaailmassa, uudesta konfliktinratkaisuteoriasta, psykoosia sairastavien äitien tukemisesta, sijoitettujen lapsien myöhemmästä selviytymisestä, mielenterveyden häiriöiden vaikutuksesta työelämään ja perheistä, joissa vanhemmat ovat masentuneita.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 24.10.2019

Tutkimuksia ja uutisia koululaisten psyykkisestä oireilusta, yksinäisyyden vaikutuksesta eleiden tulkintaan, traumatisoituneen äidin tuen tarpeesta, yhteisöllisyydestä esimiestyön voimavarana, työuupumuksen raja-arvoista ja paikallisista itsemurha-aalloista.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 10.10.2019

Tutkimuksia liiallisen itsekriittisyyden vaikutuksesta masennukseen, vanhempien uupumisesta korkeiden vaatimusten alla, psykoosilääkkeitä syövistä alzheimerpotilaista, ihmisten itsemurha-ajatuksista ja mielenterveyskuntoutujien työnhakuvinkkejä.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 26.9.2019

Tutkimuksia opioidijärjestelmästä ja sosiaalisesta käyttäytymisestä, naisten päihdehuollosta, yksinhuoltajaäitien ristipaineista, erityisopetuksen järjestämisestä, äitien masennusoireiden vaikutuksesta lapseen ja maahanmuuttajien mielenterveyspalveluista.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 29.8.2019

Tutkimuksia ja uutisia opettajien tunteiden vaikutuksesta opetuksessa, opettajaopiskelijoiden itsesäätelystä, tunteiden merkityksestä työelämässä, lapsen tunnesäätelystä, nuorten yksinäisyydestä ja kokeilusta, jossa työtön voi saada psykiatrisen sairaanhoidon tukea.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 6.6.2019

Tutkimuksia työuupuneiden tuesta työpaikoilla, vibroakustisesta kivun ja ahdistuksen hoitomenetelmästä, asunnottomien mielenterveysongelmista, mielen terveyden ja sairauden rajasta sekä opettajan työn ja kouluelämän haasteista.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 9.5.2019

Tutkimuksia siitä, miten ääni ja kosketus viestivät vauvalle tunteita, psykoosin ennusmerkeistä eri-ikäisillä, yhteisön merkityksestä syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle, sosiaalisesta kestävästä kaupungista ja psykoosin saamisesta laaturekisterihankkeeseen.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 25.4.2019

Tutkimuksia syyntakeettomien rikoksentekijöiden sosiaalisista taustoista, tuhoavasta johtamistyylistä, lastensuojelulain muuttuneista ideologioista, fiktiivisten hahmojen vaikutuksesta ja kovan työtahdin aiheuttamasta stressistä.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 28.2.2019

Tutkimuksia masennuslääkkeiden vaikutuksesta, autismikirjon lasten kyvystä erottaa puheen tunnetiloja, tinnituksen hoidosta, vankilassa tehtävästä sosiaalityöstä, lääkärien suhtautumisesta nettiterapiaan ja suomalaisten huumekokeiluista.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 14.2.2019

Tutkimuksia työmuistin, tunneälyn ja ironian tajun välisestä suhteesta, älyllisen kehitysvammaisuuden geneettisestä taustasta, nuoruuden ja keski-iän identiteeteistä, koulukuraattorien ja -psykologien palveluista ja alkoholin puheeksi ottamisesta terveydenhuollossa.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 31.1.2019

Tutkimuksia haitallisten tulkintamallien vaikutuksesta masentuneisuuteen sekä itsetuhoisuuteen, pohjoissuomalaisten tyttöjen hyvinvointitekijöistä, vanhempien mielenterveysongelmista ja lapsen kiintymyssuhdehäiriöstä, käytännön tuesta masentuneelle, masentuneen ihmisen arkipäivän käytännöistä, talouden ja mielenterveystyön välisestä suhteesta ja vapaaehtoistyön yhteydestä mielenterveyteen.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 11.10.2018

Tutkimuksia nuorten päihteiden käytön ja psykoosisairauksien välisestä suhteesta, mielenterveysongelmien vaikutuksesta nuorten työkykyyn, hengitysharjoitteiden käytöstä musiikkiterapiassa, queer-menneisyyksien moninaisuudesta ja sotalapsikokemuksista.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 13.9.2018

Tutkimuksia mielialaoireiden lyhytkestoisesta hoitomallista, masentuneiden nuorten auttamisesta verkko-ohjelmalla, syömishäiriöiden seulomisesta kouluterveydenhuollossa, kohtukuoleman suremisesta ja mielenterveysasiakkaiden omahoidosta perusterveydenhuollossa.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 16.8.2018

Tutkimuksia avioerosta, psyykenlääkityksestä ja kuolleisuusriskistä, taukojen merkityksestä työpäivän aikana, bentsodiatsepiinien yhteydestä Alzheimerin tautiin, työikäisten nukkumisesta ja liikunnan ja henkisen terveyden välisestä tasapainosta.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 24.5.2018

Tutkimuksia lapsuusiän syövän yhteydestä mielenterveyden ongelmiin, naisista perheväkivallan tekijöinä, erityisopetuksen vahvuuslähtöisestä tukimallista, syrjinnästä koulumaailmassa, siitä miten masentunut tulkitsee ilmeitä, mielenterveyden vaikutuksesta avioeroihin.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 1.3.2018

Tutkimuksia mielenterveyshäiriöistä ja toivosta, psykologisista sopimuksista akateemisessa johtamisessa, maahanmuuttajien ohjaamisesta, alkoholin suurkulutuksesta ja sairauspoissaoloista ja vanhemmuuden varhaisesta tuesta.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 15.2.2018

Tutkimuksia katseesta ja vuorovaikutuksesta, työuupumuksen ryhmäkuntoutuksesta, alakoululaisten keskinäisestä seksuaalisesta häirinnästä, mielenterveysongelmista ja työn muokkauksesta, koulukotien teatterityöpajoista ja blogi huumepolitiikasta.


Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 18.1.2018

Tutkimuksia somalialaistaustaisten maahanmuuttajien mielenterveydestä, lasten psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta, liikuntaharrastuksen vaikutuksesta mielenterveyteen, nuorten syrjäytymisestä, koulukulttuurista ja lastensuojelutyön kuormittavuudesta.


Uutta tutkimusta 22.6.2017

Tutkimuksia perhedynamiikasta ja lasten mielenterveydestä, lähijohtamisesta, köyhyydestä, ADHD:sta ja Aspergerista, varhaiskasvatuksesta, muistihäiriöistä