Hoitamattomat traumat kotoutumisen esteenä?

Uuden elämän rakentaminen kielitaidottomana vieraassa kulttuurissa on haastavaa. Erityisesti silloin, jos on joutunut pakenemaan kotimaastaan kidutuksen tai muiden järkyttävien tapahtumien takia.

Kidutustausta on yleinen monella pakolaisena tulleella maahanmuuttajalla. Kotoutuminen hankaloituu hoitamattomien traumaperäisten oireiden takia. Unihäiriöt, järkyttävien muistikuvien pakonomainen mieleen palautuminen, ahdistuneisuus, levottomuus, impulsiivisuus, jännittyneisyys, masentuneisuus ja erilaiset kivut ovat tavallisia. Tavallisten asioiden hoitaminen ja uuden oppiminen vaikeutuu, jos elää jatkuvassa ylivireystilassa tai lamaantuneena.
 
Tämä on tärkeä ottaa huomioon heti maahanmuuton ensimmäisinä vuosina, jolloin motivaatio uuden elämän rakentamiseen on usein korkeimmillaan.

Jos menneisyyden kauhujen synnyttämä stressi edelleen vaikuttaa, voivat arkipäiväiset asiat tuntua ylivoimaisilta ja ihmissuhteet kärsiä.

Syrjäytymisriski kasvaa mitä kauemmin traumaperäiset oireet häiritsevät sopeutumista, kielen oppimista ja työllistymistä. Mitä pidempään oireet kestävät, sitä helpommin ne myös kroonistuvat.  

Tasapainovalmennus on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kolmivuotinen hanke, jonka tarkoituksena on luoda ryhmämuotoinen matalan kynnyksen tukimuoto traumaperäisiä oireita kokeville pakolaisille ja muille vaikeista olosuhteista tulleille maahanmuuttajille.

Hankkeen tavoitteena on, että osallistujat oppisivat itse tunnistamaan, ymmärtämään ja hoitamaan oireitaan. Oireiden hallinnan ja turvallisuuden tunteen kasvaessa vahvistuu kokemus, että voi itse vaikuttaa omaan vointiinsa.

Valmennus perustuu psykoedukaatioon ja konkreettisten taitojen harjoituksiin. Erilaiset hengitys- ja kehoharjoitukset usein helpottavat ylivireyttä ja auttavat elämään nykyhetkessä menneisyyden sijasta. Myös epätoivoisuus ja yksinäisyyden tunne lievittyvät monesti turvallisessa vertaisryhmässä.

”Se on vaikuttanut minuun positiivisesti, sen avulla olen pystynyt paremmin ymmärtämään, mistä oireeni johtuvat ja mitä minun pitäisi niille tehdä, jotta voisin paremmin”, kuvasi yksi ryhmään osallistunut kokemuksiaan.

Valmennusryhmien kehittämisessä on hyödynnetty SOS-kriisikeskuksen pitkää kokemusta maahanmuuttajatyöstä (asiakkaita yli 130 maasta) ja ohjatuista vertaistukiryhmistä sekä kokeneiden tulkkien ammattitaitoa.  Hankkeen kehittämistyötä tehdään yhdessä muun muassa Diakonissalaitoksen Kidutettujen kuntoutuskeskuksen, Helsingin kaupungin sosiaaliviraston maahanmuuttoyksikön ja Traumaterapiakeskuksen kanssa.

Muiden Pohjoismaiden kanssa tehdään verkostoyhteistyötä, esimerkiksi Ruotsissa on jo pidempi kokemus vakauttavista ryhmäinterventioista traumatisoituneille maahanmuuttajille.  Hankkeen avulla saadaan myös arvokasta tietoa siitä, miten kulttuurisensitiivistä ryhmätoimintaa kannattaa edelleen kehittää.

Elina Mäenpää Tasapainovalmennuksen suunnittelija, psykoterapeutti
Suomen Mielenterveysseura, SOS-kriisikeskus