Ryhmäanalyyttispainotteinen Psykoterapian perusteet koulutus


Koulutus on suunniteltu täydentämään sosiaali- ja terveydenhuollon tai muun soveltuvan alan ammattihenkilön perustutkintoa ja lisäämään psykoterapeuttista osaamista asiakastyössä. Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta ja se täyttää yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion vaatimukset psykoterapeuttikoulutusten edellyttämistä lisäopinnoista  (30 op). Koulutus antaa monipuolista tietoa ryhmäilmiöistä, ryhmän ohjaamisesta  ja ryhmän mahdollisuuksista käytännön työssä sekä valmiuksia ryhmän ohjaamiseen.  Läpileikkaavana teemana kulkee koko koulutuksen ajan ryhmäanalyyttinen ajattelu ja ryhmän käyttö  työssä. Koulutuksen suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea kaikkien suuntauksien psykoterapeuttikoulutukseen, mikäli hakijan perustutkinto täyttää koulutukseen vaadittavat kriteerit.

Koulutuksen tavoite:

•Antaa yleisnäkemys ihmisen psyykkistä kasvua ja kehitystä kuvaavista teoreettisista perusteista
•Antaa tietoa ryhmähoidosta,  ryhmäilmiöistä, ryhmän ohjaamisesta ja ryhmän mahdollisuuksista käytännön työssä
•Lisätä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia psykiatrisesta diagnostiikasta, mielenterveystyöstä ja psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta sekä eri-ikäisille suunnatuista mielenterveyspalveluiden ja kuntoutuksen järjestelmistä
•Antaa perustietoa yleisimmistä psykoterapian suuntauksista ja vaikuttavuuksista
•Saada tietoa terapiasuhteen syntymisen edellytyksistä sekä siitä, mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa

Koulutuksen sisältö:

•Ryhmäanalyyttinen ajattelu ja viitekehys; Erilaiset ryhmäteoriat
•Ryhmän käytännöt  ja ryhmänohjaaminen; Mitä ryhmässä tapahtuu
•Psykoterapeuttinen vuorovaikutussuhde ja oma persoona työvälineenä
•Psykoterapeuttiset suuntaukset ja menetelmät
•Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
•Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatriset häiriöt, häiriöiden tutkiminen, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka
•Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatristen häiriöiden hoidon ja kuntoutuksen menetelmät
•Mielenterveyttä koskeva lainsäädäntö ja etiikka, sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
•Psykoterapian yleiset ja erityiset vaikuttavuustekijät
•Mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa
•Mitä ominaisuuksia psykoterapeutilta edellytetään
•Kehittämistehtävä

Koulutuksen toteutus ja rakenne:

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opiskelu perustuu prosessimuotoiseen työskentelyyn ja oman työn kehittämiseen. Koulutus sisältää 24 lähiopetuspäivää (teoriaseminaarit), oppimispäiväkirjan, kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, kirjallisuuteen perehtymisen sekä opinnäytetyön, joka on omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä. Läpileikkaavana teemana koko koulutuksen ajan on ryhmän käyttö työssä.

Paikka:
MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Mieli -koulutustila, Maistraatinportti 4 A, 2. krs., 00240 Helsinki

Koulutuksen suunniteltu ajankohta on loppuvuodesta 2019, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

 


Sijainti: 
MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Mieli -koulutustila, Maistraatinportti 4 A, 2. krs., 00240 Helsinki


Yhteystiedot

Marjukka Laukkanen
Koulutustoimintojen vastaava, psykoterapeutti VET
Koulutus ja kehittäminen

+358 40 352 4838Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki