Hyvän mielen koulu -käsikirja ilmestyi vahvistamaan mielenterveystaitojen opettamista ja oppimista yläkouluissa

Uutiset

Uudistettu opetussuunnitelma painottaa koulun aikuisten vastuuta tukea nuoren mielenterveyttä arkisissa kohtaamisissa tunneilla ja käytävillä. Jokainen koulun aikuinen voi olla nuoren elämässä merkittävä ja turvallinen henkilö, joka tarjoaa emotionaalista turvaa ja hyväksyntää.

Uusi Hyvän Mielen koulu -käsikirja on kehitetty mielenterveystaitojen opetuksen tueksi yhteistyössä kouluympäristön asiantuntijoiden, kuten opettajien, oppilashuollon henkilökunnan, koulun johdon ja oppilaiden kanssa. Kirja on ajankohtainen teos, joka vastaa tämän hetken näkemyksiin ja toiveisiin.

”Kaikilla oppitunneilla on mahdollista tukea mielenterveystaitojen oppimista: itsetunnon vahvistamista, tunnetaitojen kehitystä, vuorovaikutustaitoja, selviytymisen keinoja, turvataitoja sekä arvojen ja asenteiden pohtimista”, Lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen päällikkö Anniina Pesonen Suomen Mielenterveysseurasta painottaa.

”Kun kannustamme aikuisten tuella oppilaita huolehtimaan itsestään ja muista sekä harjoittelemaan oman arjen kannalta näitä tärkeitä mielenterveystaitoja lisäämme nuorten kokemusta omasta pärjäämisestään ja luottamusta elämään.”

Mielenterveystaidot osana opetussuunnitelmaa ja oppilashuoltolakia

Mielenterveystaidot tulivat opetussuunnitelman uudistuttua (2014) osaksi sen opetussisältöjä sekä alakoulussa (syksyllä 2016) että yläkoulussa (syksyllä 2017). Mielenterveystaitoja opetetaan alakoulussa ympäristöopin ja yläkouluissa erityisesti terveystiedon tunneilla. Lisäksi koko peruskouluajan mielenterveystaitojen oppiminen kuuluu laaja-alaisen osaamisen Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot -osuuteen.

Vuonna 2013 voimaan tulleen oppilashuoltolain painopiste on siirtynyt korjaavasta työstä koko kouluyhteisön hyvinvointia edistävään yhteisölliseen oppilashuoltoon. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti yhteisöllisenä opiskeluhuoltona, joka keskittyy yhteisön ja ympäristön hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Yhteisöllisen oppilashuollon keskiössä voidaankin nähdä mielenterveyttä suojaavien tekijöiden vahvistaminen.

Miksi mielenterveystaitoja kannattaa opetella ja opettaa koulussa?

Hyvä mielenterveys edistää oppimista. Nuori, jonka mieli voi hyvin, on innostunut oppimaan uutta ja kehittämään itseään eri tavoin. Hyvinvoiva mieli luo tilaa uteliaisuudelle, luovuudelle ja uuden oppimiselle. Kaveritaitoja tarvitaan ystävyyssuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen. Nuoren mielenterveyteen vaikuttavat keskeisesti kokemus yhteisöön kuulumisesta ja tunne omasta merkityksellisyydestä yhteisön jäsenenä.

”Kokemus syntyy tavallisissa kohtaamisissa. Kysytään, mitä kuuluu, kuunnellaan ja keskustellaan. Opetellaan empatiataitoja eli harjoitellaan asettumaan ajatuksissa toisen tilanteeseen.”

”Mieleltään hyvinvoiva nuori on toiveikas ja hänellä on luottavainen suhde elämään. Hän kykenee rakastamaan ja ilmaisemaan rakentavalla tavalla surua, vihaa, turhautumista ja hämmennystä. Hyvä mielenterveys on mielen joustavuutta, kykyä ratkaista ristiriitoja sekä sietää pettymyksiä ja menetyksiä. Se auttaa kohtaamaan vastoinkäymisiä.”

”Mielenterveystaitojen päivittäinen harjoittelu koulussa tekee hyvää koulun ilmapiirille, lisää kaikkien turvallisuuden tunnetta, ehkäisee kiusaamista sekä vahvistaa aikuisten työhyvinvointia ja jaksamista arjessa.

”Hyvinvoiva koulu on nuoren elämässä mielenterveyttä suojaava tekijä. Jo se, että oppilas tulee päivittäin kouluun, on yksi suojatekijä hänen elämässään. ”

Pesonen, Anniina, Nurmi, Reetta, Hannukkala, Marjo 2018: Hyvän mielen koulu -käsikirja mielenterveystaitojen vahvistamiseen yläkoulussa. Suomen Mielenterveysseura, 158 s.
TILAA KIRJA
Suomen Mielenterveysseura järjestää myös maksullisia ja maksuttomia alueellisia koulutuksia yläkoulun opetus- ja oppilashuollon henkilöstölle, joissa perehdytään Hyvän mielen koulun -käsikirjan sisältöihin ja jalkauttamiseen tarkemmin.
LUE LISÄÄ

Takaisin

Yhteystiedot

Anniina Pesonen
Päällikkö, Lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen yksikkö
Nuorisoalan osaamiskeskus Vahvistamo

+358 40 640 2405Maistraatinporti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Reetta Nurmi
Suunnittelija, kouluttaja
Mielenterveyden edistäminen koulussa

+358 40 358 8433Maistraatinportti 4 A, 7. kerros, 00240 Helsinki