Ikäihmisten olohuone vähentää yksinäisyyttä ja tuo vaihtelua arkeen

Uutiset

Ikäihmisten olohuone antaa kävijöilleen iloa ja hyvää mieltä. Yhdessäolo vie pois kivut ja murheet pois ja saa jopa mielen tanssimaan: ”Jos minun mieleni tanssii vielä aamullakin, niin eikö siinä ole sitä merkitystä!”

Ikäihmisten olohuone -projekti on osa Eloisa ikä -avustusohjelmaa, jonka tavoitteena on luoda edellytyksiä ikäihmisten hyvälle arjelle ja mielekkäälle tekemiselle. Oulun eläkkeensaajat ry:n Ikäihmisten olohuoneet sijaitsevat Oulun Tuirassa ja keskustassa, ja toimintaa tarjotaan oululaisille ikäihmisille. Nämä toiminnalliset kohtaamispaikat ovat auki arki-iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä. Tarjolla on ohjattua toimintaa, esimerkiksi musiikkia, kulttuuria, liikuntaa, käsitöitä, porinapiirejä ja tietovisoja. Sinne pyydetään myös esiintyjiä ja esittelijöitä eri järjestöistä ja julkiselta sektorilta.

Olohuoneella oleminen on vapaata seurustelua pelaamisen lomassa. Siellä voi kahvitella ja ruokailla pientä maksua vastaan. Toiminnan tavoitteena on rikastuttaa ikäihmisten sosiaalisia kontakteja ja vähentää yksinäisyyttä.

Oulun ammattikorkeakoulun sosiaalialan tutkinto-ohjelman opiskelijat ovat opinnäytetyössään tutkineet Ikäihmisten olohuoneen kävijöiden kokemuksia siitä, miten olohuoneella käyminen edistää ikäihmisten positiivista mielenterveyttä. Positiivisen mielenterveyden näkökulmassa on kyse mielen hyvinvoinnista voimavarana. Se kannustaa pohtimaan henkistä ja fyysistä terveyttä. Hyvä mieli herättää tunteen hyvästä elämästä. Positiivisuudella on ennaltaehkäisevä vaikutus mielen hyvinvointiin, ja se pitää elämänhallinnan kunnossa.  Mielen hyvinvointi on osa terveyttä ja hyvinvointia, ja sen merkitys korostuu osana toimintakykyä sitä mukaa mitä vanhemmaksi tullaan.

Opinnäytetyö tehtiin kysymällä kymmeneltä kävijältä henkilökohtaisia kokemuksia toiminnasta ja sen merkityksestä heille. Opiskelijat olivat kiinnostuneita siitä, miten olohuone-tyyppinen toiminta edistää ikäihmisten mielen hyvinvointia. Tuloksia voidaan hyödyntää, kun ikäihmisille kehitetään matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia edistävää toimintaa.

Hyvä ilmapiiri kutsuu luokseen

Olohuone näyttäytyy paikkana, joka tuo ikäihmisille myönteisiä kokemuksia monella tavalla. Positiivinen ja kannustava ilmapiiri sekä keskinäinen hyväksyminen ovat tärkeitä asioita ikäihmisten olohuoneen kävijöille. He kokevat olevansa tervetulleita ja tuntevat tulevansa kuulluksi muiden kävijoiden ja henkilökunnan keskuudessa. Ikäihmiset kokevat myönteisenä erityisesti sen, että he voivat olla sellaisia kuin ovat ja voivat tuntea kuuluvansa yhteisöön. Näin he kokevat tulevansa myös arvostetuksi. 

Ikäihmisten olohuoneella nauretaan ja iloitaan yhdessä. Huumori ja nauraminen koetaan merkittävänä mielen hyvinvoinnin edistäjänä sekä voimavarana elämässä. Iloiset ihmiset ja tunnelma sekä lämpimät kontaktit ikäihmisten välillä tuovat hyvää mieltä ja hyvää oloa kokonaisvaltaisesti. Ikäihmisten olohuoneella käyminen tuo itsevarmuutta sekä rohkeutta osallistua toimintaan ja tutustua uusiin ihmisiin. Näiden myötä luottamus omaan selviytymiseen on lisääntynyt, mikä vaikuttaa myönteisesti elämänhallinnan tunteeseen. Eräs vastaajista kuvaa asiaa näin: "Kiva kuulua tähän. Tämähän on tavallaan sellainen yhteisö, eri perhe, semmoinen yhteisö, tavattoman mukava kuulua. Tavattoman kiva, helppo."

Ohjaaja on verkko ihmisten välillä

Haastatteluissa tuli ilmi, että ohjaajilla on suuri merkitys Ikäihmisten olohuoneella. Sinne tulemista ja uusien ihmisten tapaamista voidaan aluksi pitää jännittävänä. Hyvällä ja lämpimällä vastaanotolla on suuri merkitys, kun ikäihminen tulee ensimmäisen kerran olohuoneelle. Kun tilanne on uusi ja ihmiset ovat vieraita, ohjaajan tehtävänä on luoda turvallisuutta.  

Vastauksissa Ikäihmiset kehuivat ohjaajia ja heidän työotettaan. He ovat ystävällisiä ja heidän kanssaan on myös mahdollisuus luottamukselliseen keskusteluun. Kehittämistä ajatellen ikäihmiset toivoivat, että ohjaajat toimisivat nykyistä enemmän siltana ikäihmisten välillä ja pitäisivät yllä ryhmissä tapahtuvia keskusteluja. Se helpottaisi toisiin tutustumista, jolloin uusien ystävyyssuhteiden luominen olisi helpompaa.  

Musiikki vie nuoruuteen

Ikäihmisten olohuoneella on tarjolla monenlaista toimintaa. Se aktivoi, virkistää ja tuo hyvän mielen. Ikäihmiset kertovat, että he osallistuvat toimintaan omien voimavarojensa ja kuntonsa mukaan. He kokevat mielekkäänä erityisesti iloisen ja kevyen ohjelman, kuten musiikin, tanssin, laulamisen ja pelaamisen. Musiikki saa ikäihmiset muistelemaan nuoruuttaan ja haaveilemaan.

"...niin, sekin musiikki vaikuttaa myös myönteisesti ja sitte se jää miellyttävällä tavalla sinne päähän soimaan ja tuota vaikkei pysty tanssimaan, niin siinä rytmissä mukana oleminen panee mielen tanssimaan... niin se tanssii vielä seuraavana aamunakin, kun avaa silmät!"  

Ikäihmiset voivat myös toteuttaa itseään olohuoneella ja käyttää vahvuuksiaan harrastusten ja osaamisen kautta. Heillä on myös mahdollisuus toimia ohjelman vetäjinä. He voivat esimerkiksi soittaa pianoa tai toimia esilaulajana musiikkihetkissä.  Osallisuus piristää heitä itseään ja iloa tuo myös se, kun he saavat ilahduttaa toisiaan. Ikäihmisten olohuoneen toimintaan osallistuminen lisää itseluottamusta ja rohkeutta. Kävijät saavat kokemuksen siitä, että heistä on johonkin ja usko omaan pärjäämiseen kasvaa. 

Yhteisöllisyys tuo myönteisyyttä

Olohuoneella ikäihmiset voivat luoda ja ylläpitää sosiaalisia suhteita sekä saada sieltä vertaistukea. He jakavat asioitaan ja mielipiteitään. Ihmisten kanssa voi keskustella myös mieltä painavista asioista, mikä koetaan tarpeellisena.

Kanssakäyminen ihmisten kanssa on vähentänyt yksinäisyyden tunnetta ja lisännyt turvallisuuden tunnetta. Yhteisöltä ja vertaisilta saatu tuki vaikuttaa ikäihmisiin myönteisesti niin sosiaalisesti kuin emotionaalisestikin. Kun mieli on positiivinen, on arkikin mielekästä. Näin tyytyväisyys omaan itseen ja elämään kasvaa.

Sosiaalisella tuella on niin suuri merkitys ikäihmiselle, että tämän kaltaiseen toimintaan kannattaa panostaa. Kun tarjotaan matalan kynnyksen paikkoja, tarjotaan samalla vertaistukea ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Näillä asioilla on ennaltaehkäisevä vaikutus.

Mielen hyvinvointi tuo toimintakykyä

Ikäihmisten olohuoneella käymisen koetaan edistävän mielen hyvinvointia. Se heijastuu myös muuhun hyvinvointiin. Ikäihmiset kertoivat, että olohuoneella käyminen tuo lisää aktiivisuutta arkeen ja auttaa pitämään myös fyysistä kuntoa yllä. He toivat myös esille, että nyt he haluavat paremmin pitää huolta itsestään liikkumalla. Toimintakykyä halutaan pitää yllä jatkossakin. Hyvä toimintakyky auttaa jaksamaan paremmin arjessa ja mahdollistaa myös osallistumisen mielekkääksi koettuun toimintaan.  Olohuoneella myönteinen ajattelu lisääntyy, huolet ja sairaudet unohtuvat, sillä olohuoneella keskitytään mukaviin asioihin. Näin synnytetään positiivinen kierre.

Ikäihmiset kokivat olohuoneen eri tavoin tärkeäksi itselleen. He kävivät olohuoneella eri syistä ja kokevat saavansa sieltä eri asioita. Useimmiten tarve oli nähdä ihmisiä ja olla heidän seurassaan. Lisäksi yksinäisyys sai tulemaan olohuoneelle.  Kotiin ei haluta jäädä yksin, vaan halutaan osallistua ja nähdä elävää elämää. Mielekäs tekeminen ja virikkeet saavat näin ollen lähtemään kotoa. Ikäihmiset kokevat, että ihmisten seura ja tekeminen piristävät ja tuovat hyvää mieltä ja hyvää oloa. Olohuoneella käyminen aktivoi ja tuo vaihtelua ja virkeyttä arkeen.

Olohuoneen ainutlaatuisuus

Ikäihmisten olohuonetta kuvataan ainutlaatuisena paikkana juuri sen aukioloaikojen vuoksi. Ikäihmiset tuovat esiin, että viikonloppuiltaisin ja juhlapyhien aikaan muuta ikäihmisille suunnattua toimintaa ei juuri ole. He kokevat, että olohuoneelle on helppo tulla myönteisen ilmapiirin ja sen läheisen sijainnin vuoksi.

Oulun keskustan alueen ikäihmisten olohuoneella kävijät tunsivat itsensä etuoikeutetuiksi, kun heille oli tarjolla tämän kaltaista toimintaa.

Kolmas sektori palvelun tuottajana

Tarvittaisiinko tällaista toimintaa siis laajemminkin joka kylälle? Jos olohuoneella käyminen auttaa kipuihin ja murheisiin sekä vahvistaa ikäihmisen omia voimavaroja, voi toiminta vähentää terveydenhuollon kustannuksia. Opinnäytetyöntekijöiden mielestä tämä on ajankohtainen kysymys juuri nyt, kun sosiaali- ja terveyspalveluihin kaavaillaan muutoksia. Kolmannen sektorin palvelut korostuvat ja tulevat olemaan yhä enemmän vaihtoehtona palveluita järjestettäessä.

Erästä Ikäihmisten olohuoneen kävijää siteeraten asian voi kiteyttää näin: "Näitähän tarvittaisiin joka kylälle. Monta kertaa ajattelee, että tuolla maalla kun on olemassa ihmisiä ja eläkeläisiä, niin ei ne saa sillä tavalla virikkeitä kuin me täällä keskustassa. On tekemistä ja on tietoisuus muistakin ihmisistä."

Teksti: Minna Lauronen, Marja Krekelä ja Heidi Södö

Lue lisää

Opinnäytetyö verkossa: Ikäihmisten olohuone ja positiivinen mielenterveys: Kävijöiden kokemuksia siitä, miten olohuoneella käyminen edistää positiivista mielenterveyttä

Takaisin