5. Vanhemmuutta tukevien menetelmien arvioinnin käynnistäminen

Tutkimusnäytön arviointikriteeristön luomisen jälkeen kartoitetaan ja potentiaalisia menetelmiä, jonka jälkeen ne arvioidaan em. kriteeristöllä.

Toimiviksi havaituista menetelmistä kootaan käyttäjäystävällisiä kuvauksia, joiden avulla ammattihenkilöt voivat arvioida sitä, miten menetelmät soveltuvat käytettäväksi käytännön työssä, kunkin työntekijän omilla asiakasryhmillä ja omissa työ- ja toimintaympäristöissään.

Kotimaisille menetelmänkehittäjille annetaan kartoituksen lisäksi mahdollisuus hakeutua pilottivaiheen jälkeen mukaan omilla interventioillaan. Ne menetelmät, jotka täyttävät menetelmille asetetut sisäänottokriteerit (minimivaatimukset) otetaan mukaan arvioitaviksi. Tässä vaiheessa huomioidaan myös Kuntaliiton ja ITLAn yhteistyönä koottu, edellisessä luvussa esiteltyjen tutkitusti tehokkaiden vanhemmuuden tuen mallit.

Työn tuotoksena työstetään lopuksi opas, joka sisältää paletin menetelmistä, jotka täyttävät tieteelliset kriteerit sekä soveltuvat koulutuksen ja muiden puitteiden osalta implementoitaviksi Suomeen. Tavoitteena on tarjota käyttäjille paras mahdollinen tieto siitä, mihin kussakin ohjelmassa työskentely kohdennetaan ja missä tuloksen tulisi näyttäytyä. Samalla halutaan olla sulkematta pois sellaisia toimenpiteitä, joiden vaikutukset näyttäytyvät vasta pidemmällä aikaperspektiivillä. Opas julkaistaan verkossa ja mikäli mahdollista painotuotetta.


  1. Oikean menetelmän löytäminen ja valitseminen - Mikä, miksi ja kenelle?
  2. Menetelmien arviointi
  3. Menetelmien arviointiprosessi
  4. Vanhemmuutta tukevien menetelmien kokoaminen
  5. Vanhemmuutta tukevien menetelmien arvioinnin käynnistäminen
    Lähteet