Ihmeelliset vuodet -ohjelma

Ihmeelliset vuodet -ohjelma (Incredible years) on Suomessa yli 10 vuotta käytössä ollut ryhmämuotoinen ohjelmaperhe, jolla tuetaan käytöksellään oirehtivia ja käytöshäiriöisiä lapsia sekä heidän perheitään sidosryhmiä unohtamatta. Ihmeelliset vuodet -ohjelmaa on kehitetty ja tutkittu ympäri maailmaa yli 30 vuoden ajan ja se on vaikuttavuudeltaan osoitettu erittäin tehokkaaksi hoito-ohjelmaksi. Ohjelman vaikuttavuudessa ei ole todettu kulttuurisidonnaisuutta, vaan se soveltuu hyvin myös Suomen oloihin.

Ihmeelliset vuodet -ohjelmaperhe sisältää useita erillisiä vaikuttavia ohjelmia, joilla on sekä ennaltaehkäisevä että hoitava funktio. Ohjelmaperheeseen kuuluvat vanhemmille suunnatut ennaltaehkäisevät ja hoitavat ohjelmat, varhaiskasvattajille ja alakoulun opetushenkilöstölle suunnattu ryhmänhallintaohjelma ja lapsille ennaltaehkäisevä ja hoito-ohjelma.

Ihmeelliset vuodet -työmenetelmien tuki on vuoden 2020 alusta siirtynyt Turun yliopiston Lastenspsykiatrian tutkimuskeskukseen

Ihmeelliset vuodet -kuva, jossa on esitelty eri menetelmät.

Vanhemmuusryhmät

Suomessa käytössä on ollut yli 10 vuoden ajan vanhemmille suunnatut vanhemmuusryhmät (Basic-ohjelma 3-12-vuotiaiden lasten vanhemmille). vanhemmuusryhmiä on järjestetty eri puolilla Suomea erityisesti perheneuvoloiden toimesta. Vanhemmuusryhmistä on saatu hyvää palautetta sekä ammattilaisilta että vanhemmilta. Lue lisää Vanhemmuusryhmät -sivulta eller de otroliga åren föräldragruppen

Tutustu vanhemmuusryhmien tutkimusnäyttöön ja vaikuttavuuteen tarkemmin

Ryhmänohjaajan haastattelu

 

Vanhemman haastattelu

 

Kotiin vietävä vanhemmuusohjelma:
Kotikäyntiohjelma (Home Coaching) on kotiin vietävä ohjelma, jolla täydennetään vanhemmuusryhmätoimintaa perheiden kanssa työskenneltäessä. Kotikäyntiohjelmaan on kouluttautunut jo muutamia kymmeniä vanhemmuusryhmänohjaajia. Ohjelmaa on kokeiltu Suomessa muutama vuosi ja kokemukset ovat olleet myönteisiä. Lue lisää Vanhemmuusryhmät -sivulta

Ryhmänhallintaohjelma ammattikasvattajille

Ryhmänhallintaohjelma varhaiskasvattajille ja alakoulun henkilöstölle on Suomeen tuotu ja pilotoitu vuonna 2010 ja sen kysyntä on jatkuvasti kasvanut lasten oirehtiessa käytöksellään myös varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Ohjelman avulla ennaltaehkäistään ja korjataan lasten käytösongelmia myönteisin keinoin lapsiryhmissä. Ohjelmassa painopiste on varhaiskasvattajien ja opettajien työtavoissa, joilla voidaan vaikuttaa lasten käytökseen tehokkaasti. Lue lisää Ryhmähallinta -sivulta

Lue lisää Ryhmänhallintaohjelman (TCM) tutkimusnäytöstä ja vaikuttavuudesta

Lasten ryhmät

Lasten terapiaryhmiä (PienryhmäDino) on järjestetty Helsingissä käytöshäiriödiagnoosin saaneille lapsille jo lähes 10 vuoden ajan. Lasten terapiaryhmän rinnalla toteutetaan aina pitkä hoidollinen vanhemmuusryhmä lasten vanhemmille. Lue lisää Lasten ryhmät -sivulta

Lue lisää lasten PienryhmäDinon tutkimusnäytöstä ja vaikuttavuudesta

 

Ihmeelliset vuodet -ohjelma ja Kasvun tuki-hanke

Kasvun tuki -hankkeen 2017–18 aikana koulutettiin Suomeen 119 uutta vanhemmuusryhmänohjaajaa, jotka ovat aloittaneet työnsä Pääkaupunkiseudulla, Uudenmaan kunnissa, Etelä-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Ohjelman kansallinen koordinointi ja menetelmätuki aloitettiin, ryhmänohjaajia tuetaan vahvasti ryhmien aloituksessa ja erityisesti ensimmäisen ryhmän aikana. Aiemmin vanhemmuusryhmänohjaajia on koulutettu Suomeen muutamia satoja, jotka vetävät ryhmiä eri puolilla Suomea. Vanhemmuusryhmiä järjestetään myös ruotsinkielisenä.

Lisäksi Suomeen koulutettiin hankkeen aikana parikymmentä uutta ryhmänhallinnan ryhmänohjaajaa kouluttamaan työpajoissa varhaiskasvatuksen ja opetushenkilöstöä Pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Savossa, Etelä-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa. Menetelmäosaajia on koulutettu jo aiemmin eri puolille Suomea useita satoja. Työpajakoulutusta on saatavilla myös ruotsinkielisenä.

Katso myös Ihmeelliset vuodet 10 vuotta Suomessa -juhlaseminaarin aineisto

Miten voi kouluttautua ohjelman ryhmänohjaajaksi?

Koulutukset rakentuvat lähiopetuskurssista, työssäoppimisesta eli ryhmän vetämisestä, jota tuetaan menetelmäohjauksen avulla sekä sertifioitumisesta

Lähiopetuskurssi: 3 peräkkäistä koulutuspäivää, jonka aikana käydään läpi ohjelman sisällöt sekä opetellaan käytännönläheisesti ryhmän ohjaamisen vaikuttavat elementit. Koulutus on tällä hetkellä englanninkielinen, tulkkaus tarvittaessa.

Manuaali-info: 3 tunnin tilaisuus järjestetään ryhmänohjaajakurssin jälkeen. Tilaisuudessa käydään läpi käytännön asioita, joita tarvitaan ryhmätoiminnan aloittamiseksi. Tilaisuudessa käydään läpi myös manuaalin (työvälineen) käytön periaatteet. Tilaisuus on suomenkielinen.

Työväline: Ryhmän vetämiseen tarvitaan manuaalipaketti, josta löytyy kattavasti kaikki ryhmissä tarvittavat ohjeet, materiaalit kuten DVD:t ja lomakkeet. Manuaali tilataan pääorganisaatiosta. Yhteistilauksia tehdään Kasvun tuen toimesta 1-2 kertaa vuodessa, mutta tilauksen voi tehdä myös itsenäisesti.

Työssäoppiminen eli ryhmän vetäminen: Kurssin käynyt ryhmänohjaaja aloittaa ryhmän vetämisen yhdessä toisen ryhmänohjaajan kanssa, jonka aikana heitä tuetaan Peer coach -menetelmäohjauksen avulla. Tavoitteena menetelmäohjauksessa on, että ryhmänohjaajat omaksuvat vähitellen kaikki ryhmämuotoisen työskentelyn vaikuttavat elementit ohjelman mukaisesti. Ryhmänohjaajaparille suunnattua Peer coach -menetelmäohjausta suositellaan kolmen ensimmäisen ryhmän aikana 4 kertaa/ryhmä. Suomessa on koulutettuja Peer coach -menetelmäohjaajia kymmenisen, jotka tulevat avuksi eri puolille Suomea. Osa menetelmäohjauksesta voidaan myös toteuttaa etänä tarvittaessa.

Sertifioituminen: Kun ryhmänohjaaja on vetänyt vähintään kaksi ryhmää, hän voi sertifioitua. Sertifioitumista varten tarvitaan videonäyte omasta ryhmäkerrasta ja kahden ryhmän fidelitteettiä tukevat lomakkeet. Kasvun tuen Ihmeelliset vuodet -menetelmäkoordinaattori auttaa tarvittaessa sertifioitumisen järjestämisessä.

 

Vanhemmille: Kuinka pääsen vanhemmuusryhmiin?

Vanhemmuusryhmiä järjestetään erityisesti kuntien perheneuvoloiden toimesta, mutta myös muissa sosiaali-ja terveystoimen yksiköissä. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan vanhemmuusryhmään, ole yhteydessä oman kuntasi perheneuvolaan/perhekeskukseen ja kysy asiasta lisää. Vanhemmuusryhmätoiminta on yleensä vanhemmille maksutonta.

Varhaiskasvattajille ja opettajille: Kuinka pääsen ryhmänhallinnan työpajakoulutuksiin?

Ryhmänhallinnan työpajakoulutuksia järjestetään tällä hetkellä pääasiassa niissä maakunnissa, joihin on koulutettu omia ryhmänohjaajia. Ruotsinkielisiä työpajakoulutuksia järjestetään tilauksesta. Näistä voi tiedustella menetelmäkoordinaattorilta.

Linkkejä ja kirjallisuutta

www.incredibleyears.com

Tilaa Ihmeelliset vuodet -ohjelman kirjat suoraan kustantajalta

Lisätietoja:
Kati Granlund
Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus
Turun yliopisto
+358 50 5303743
kati.granlund@utu.fi