Ryhmänhallinta (TCM) - Ihmeelliset vuodet

Tämä konkreettinen ryhmämuotoinen ohjelma on tarkoitettu päivähoidon henkilöstölle, alakoulujen opettajille ja lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille, jotka haluavat parantaa lasten sosiaalisia taitoja ja käyttää työssään positiivisia ryhmänhallintakeinoja. Ohjelman keinoin tuetaan kaikkia lapsia itsesäätelyn, hyvä kaveruuden ja käytöksen taidoissa, fokuksena erityisesti lapset, jotka tarvitsevat erityistä tukea juuri näihin taitoihin. Ryhmänhallintaohjelmassa painopiste on ammattilaisen työotteen kehittämisessä suuntaan, jolla voidaan ennaltaehkäistä käytöspulmien syntyä ja korjata jo olemassa olevia käytösongelmia yksilöllä ja lapsiryhmässä. Ryhmänhallintaohjelmalla voidaan myös tukea käytöshäiriöisen lapsen hoitoa koulussa.

Ryhmänhallintaohjelman osaajaksi koulutetaan ryhmämuotoisissa työpajakoulutuksissa, joissa tarkoituksena on edistää ammattilaisen taitoja käyttää positiivisia ja ennakoivia ryhmänhallintastrategioita ja rajojen asettamisen keinoja.Työpajan avulla lisätään tietoisuutta, kuinka opettaa lapsille sosiaalisia, ongelmanratkaisu- ja vihanhallintataitoja. Tämän lisäksi työpajassa keskitytään keinoihin, joiden avulla voidaan tuloksellisesti tehdä yhteistyötä vanhempien kanssa tukemalla heidän osallistumistaan koulutyöhön ja edistämällä johdonmukaista ja kiinteää kodin ja päiväkodin / koulun yhteistyötä.

Ryhmänhallintaohjelma tutkitusti:

 • Vähentää lasten aggressiivista ja häiritsevää käytöstä ryhmässä
 • Parantaa lasten itsetuntoa
 • Lisää lasten akateemista sitoutumista ja prososiaalista käytöstä
 • Lisää lasten kouluvalmiutta
 • Vähentää kasvattajan lapseen kohdistamaa kritiikkiä
 • Lisää kasvattajan ryhmänhallintataitoja
 • Lisää kasvattajan käyttämien kehujen ja kannustamisen määrää

Ryhmänhallintaohjelman työpaja koostuu seuraavista osa-alueesta:

 1. Positiivinen suhde lapsiin ja vanhempiin
 2. Ennakoiva suunnittelu käytöshäiriöisten lasten kanssa toimimisessa
 3. Myönteisen käyttäytymisen edistäminen ryhmässä
 4. Kannustimien käyttö lasten motivoinnissa
 5. Häiriökäyttäytymiseen puuttuminen ja sen vähentäminen ryhmässä
 6. Huono käytös kuriin tehokkaasti seuraamusten avulla
 7. Itsesäätelyn ja tunteiden hallinnan opettaminen lapsille

Työpaja on interaktiivinen ja se sisältää paljon teoriaa ja harjoitteita, ongelmatilanteiden ratkaisuja, vertaiskeskusteluja ja DVD-esimerkkejä. Työpajassa on työnohjauksellisia elementtejä ja osallistujien omaan työhön liittyvät välitehtävät, joiden avulla menetelmä siirretään käytännön työhön.

Kesto: 6 kokonaista päivää, koulutus toteutetaan osissa n. 3-4 viikon välein
Osallistujamäärä:  16 hlö/työpajaryhmä

Työpajoissa käytettävät kirjat varhaiskasvattajille ja opettajille:

Kuinka edistää lasten sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja -kirjan kansi.

Ihmeelliset vuodet -työmenetelmien tuki on vuoden 2020 alusta siirtynyt Turun yliopiston Lastenspsykiatrian tutkimuskeskukseen

Ihmeelliset vuodet

Lisätietoja:

Kati Granlund
Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus
Turun yliopisto
+358 50 5303743
kati.granlund@utu.fi