Kasvava nuori urheilija

Kasvu ja kehitys

Jokainen nuori urheilija kasvaa ja kehittyy omassa tahdissaan. Nuoruusvaiheessa urheilijan keho ja ulkonäkö muuttuvat ja myös ajatuksissa, asenteissa, arvoissa sekä mielipiteissä tapahtuu muutoksia. Mielen toiminnot ja kyvyt kehittyvät eri tahtia kuin keho, yleensä fyysinen kehitys edeltää tunne-elämän kypsymistä. Tietty kypsymättömyys kuuluu nuoruusikään – oppiminen juuri kokeilemalla ja erehtymällä tekee nuoruudesta luovan ja jännittävän elämänvaiheen. Kypsymiskehitystä ei voi kiirehtiä tai hidastaa nuorta vahingoittamatta, sen on hyvä antaa edetä omassa tahdissaan.

Harrastuksissa yhdessä tekeminen ja oleminen sekä ikätovereiden ja valmentajien tuki antavat kokemusta ryhmään kuulumisesta ja yhteisöllisyydestä. Nuoren urheilijan kasvun ja kehityksen myllerryksissä pysyvillä arjen toiminnoilla ja paikoilla, kuten harrastuksella, on merkitystä nuoren mielenterveydelle.

Nuoruusvaiheessa opitaan älyllistä ajattelua, syy-seuraussuhteiden näkemistä, kokonaisuuksien rakentamista ja ristiriitojen ratkaisua. Tähän nuori tarvitsee tietoa ja kokemusta aikuiselta. Valmentajan tulee toimia urheilijoidensa esimerkkinä, näyttämällä mallia ja tarttumalla näkemiinsä ristiriitatilanteisiin, ohjaten nuoria urheilijoitaan. Valmentaja voi tukea nuoren urheilijan itsenäistymistä keskustelemalla hänen kanssaan ja antamalla asioille yläkäsitteitä, jotka kokoavat asioita ja yhtenäistävät niitä.

Muuttuva keho

Oman kehon muuttuminen herättää nuoressa urheilijassa monenlaisia tunteita. Muutokset voivat herättää nuoressa ylpeyttä, hämmennystä, ahdistusta tai pelkoa. Itsensä ja kehityksensä vertailu joukkuetovereihin ja kehon muutokset voivat aiheuttaa huolta, etenkin jos kehittyminen tapahtuu muita aikaisemmin tai myöhemmin.

Murrosikäinen nuori ei helposti uskalla, osaa tai kehtaa kysyä kasvuun liittyvistä muutoksista ja huolista omilta vanhemmiltaan. Jutteleminen muiden aikuisten, kuten valmentajan kanssa, voi olla helpompaa. Nuorilla on halu kuulla aikuisen mielipide ja he tarvitsevat todenmukaista tietoa kasvusta ja kehityksestä. Valmentajalla on tärkeä rooli olla nuoren urheilijan tukena, kuunnella ja kannustaa häntä, vastata hänen moniin kysymyksiinsä ja tarvittaessa rohkaista urheilijaa mennä juttelemaan koulussa terveydenhoitajan kanssa.

Teemailtaa varten urheilijoilta voi kerätä laatikkoon etukäteen mieltä askarruttavia kysymyksiä nimettömänä. Tärkeää on luoda turvallinen tila kysellä ja keskustella, mutta myös mahdollisuus kuunnella taustalla, jos urheilija ei halua tai uskalla itse osallistua keskusteluun.

Harjoitukset

Kasvun palat

Kasvun palat -työvälineen avulla urheilijat voivat pohtia omia onnistumisen kokemuksia, omia vahvuuksia ja kehittymisen kohteita. Harjoitus vahvistaa itseluottamusta ja auttaa näkemään oman kasvun ja kehityksen kulkua. Työväline voi toimia myös urheilija - valmentaja -keskustelun tukena.

Kohti unelmia

Road map -työvälinettä voi käyttää apuna keskusteltaessa urheilijan tai koko joukkueen kanssa tavoitteista. Tavoitetietoisten keskustelujen kautta haaveita ja unelmia saadaan esiin. Toiveet ja unelmat on pyrittävä nostamaan esiin ja realisoimaan yhdessä urheilijoiden kanssa päämääriksi, joita voidaan saavuttaa. Tärkeää on, että sekä valmentaja että urheilija ovat tietoisia näistä unelmista ja tavoitteista.

Kasvun palat
Road map

Teemakeskustelu

Aktiviteetin esimerkiksi yhteisen kokkauksen tai luontokävelyn yhteydessä voi keskustella luontevasti ravitsemuksesta, unen merkityksestä tai haastavasta aiheesta, kuten syömishäiriöstä. Valmentaja voi lisämateriaaliksi etsiä videon tai lehtikuvia, jotka puhuttelevat urheilijoita. Videoista ja kuvista voidaan keskustella, mitä niiden henkilöille on saattanut tapahtua. Keskustelun apuna voi käyttää myös kuvakortteja, jos omista ajatuksista puhuminen tuntuu haastavalta.

Apukysymyksiä esimerkiksi syömishäiriöstä:

Miksi urheilija saattaa sairastua syömishäiriöön, mitä syitä taustalla voi olla? Jos olet huolissasi ystävän syömisestä tai laihtumisesta, mitä voisit tehdä? Miten syömishäiriöstä voi selviytyä? Miten kaveria voisi tukea selviytymisessä? Miten urheilijan elämässä olevia hyviä asioita voisi vahvistaa?

Kehittymiskokemukset

Harjoitusta tulee tehdä säännöllisesti, jotta joukkueen sisälle muodostuu hyvä, toisia kunnioittava ilmapiiri ja urheilijat oppivat kertomaan omasta kehittymisestään ilman jännitteitä. Harjoitusta voi toteuttaa aluksi pienissä ryhmissä ja myöhemmin koko joukkueen kesken.

Aluksi urheilijat miettivät hetken silmät kiinni omasta harjoittelu-arjesta kuluneen viikon ajalta asiaa tai taitoa, jossa on tuntenut kehittyvänsä. Kyseessä voi olla pienikin kehittymisen kokemus. Tämän jälkeen valmentaja jakaa joukkueen pieniin ryhmiin ja antaa jokaiselle ryhmälle pienen viestikapulan(pallo, keppi, oksa, pieni koriste-esine tms.). Vaihtoehtoisesti voidaan toimia koko joukkueen kesken, jolloin tarvitaan yksi viestikapula. Se henkilö, jolla on esine kädessään, kertoo kehittymiskokemuksestaan muille. Esine tuo kertojalle turvaa ja mahdollisuuden oman kokemuksen kertomiseen, jolloin muut kuuntelevat. Puhuminen on sallittua vain viestikapula kädessä. Sovelluksena harjoituksen voi tehdä myös kuvakortteja hyödyntämällä. Jokainen urheilija valitsee kuvakorteista kehittymiseensä sopivan kortin ja kertoo kuvan avulla omasta kehittymiskokemuksestaan. Kehittymiskokemus voidaan myös esimerkiksi vain kirjoittaa omaan harjoitteluvihkoon, jolloin jokainen tarkastelee omaa kehittymistään itsenäisesti.

Jokaisen kehittymiskokemus -kerran jälkeen on kierrosta hyvä purkaa urheilijoiden kanssa: miltä tuntui kertoa omasta kehittymisestä? miltä tuntui kuulla muiden puhuvan omista kokemuksista? mitä mieltä olit viestikapulan käyttämisestä, helpottiko tai vaikeuttiko se kertomista? mitä tunteita kehittyminen herättää?


Voimaa urheiluun hyvästä mielestä | Mielen hyvinvointi urheilijan voimavarana | Valmentaja nuoren mielenterveyden vahvistajana | Kohtaamisen taito urheilijan tukena | Kasvava nuori urheilija | Joukkuehenki ja yhdessäolo | Urheilija tunteiden pelikentällä | Kriisit ja selviytyminen urheilijan elämässä