Osaamiskeskustoiminta

Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman 2020–2023 tavoitteena on nuoren merkityksellinen elämä ja osallisuus yhteiskunnassa. Syrjäytymistä ehkäistään tehokkaimmin varmistamalla jokaiselle nuorelle merkityksellisen elämän edellytykset.Linkki valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan

Nuorisoalan osaamiskeskukset

Kuusi osaamiskeskusta muodostavat valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tavoitteiden toimeenpanoa tukevan kokonaisuuden. Osaamiskeskukset kehittävät ja edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti.​

MIELI ry on mukana kolmessa osaamiskeskuksessa:

​Muut nuorisoalan osaamiskeskukset ovat:

 • Osallisuus ja vaikuttaminen​
 • Digitaalinen nuorisotyö​
 • Nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus  ​

Nuorisotyö kunnissa (Kanuuna)

Osaamiskeskus Kanuuna palvelee, tutkii ja kehittää nuorisotyötä kunnissa yhteenliittymänä. Kanuuna vahvistaa nuorisotyöntekijöiden osaamista ja verkostoyhteistyötä, tuottaa ja jakaa tietoa kunnallisesta nuorisotyöstä sekä kehittää ja mallintaa kunnallisen nuorisotyön laadun arviointia. Kanuunan verkkosivut

Yhteenliittymässä ovat mukana:

 • Kanuuna-verkosto, Lahden kaupunki (koordinoiva taho)
 • Juvenia, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
 • Nuorisotutkimusseura ry
 • Koordinaatti, Oulun kaupunki
 • MIELI Suomen Mielenterveys ry
 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

MIELI ry:n rooli:

 • Vahvistaa mielenterveyden edistämisen tietoa ja taitoa yhteiskunnassa
 • Koulutukset, puheenvuorot, työpajat, verkkotallenteet mielenterveydestä
 • Verkostoissa vaikuttaminen
 • Verkkokurssi mielenterveyden edistämisestä tulossa
 • Viestintä
 • Tapahtumiin mielenterveyden edistämisen näkökulman tuominen mukaan

Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa (Nuoska)

Nuoskan tehtävänä on kartoittaa, kehittää ja levittää toimivia koulu- ja oppilaitosnuorisotyön toimintamalleja​ sekä juurruttaa nuorisotyön käytäntöjä ​koulujen ja toisen asteen oppilaitoksiin. ​Nuoska myös koordinoi osaamiskeskusten ​ruotsinkielisiä toimintoja​. Nuoskan verkkosivut

Yhteenliittymässä ovat mukana:

 • XAMK ja Juvenia Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (koordinoiva taho)​
 • MIELI Suomen Mielenterveys ry
 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
 • Kanuuna-verkosto, Lahden kaupunki
 • Opinkirjo
 • Vantaan kaupunki
 • Folkhälsan
 • Åbo Akademi
 • Luckan
 • Nuorisotutkimusseura

MIELI ry:n rooli:

 • Vahvistaa kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevien nuorisotyöntekijöiden mielenterveysosaamista (verkostossa mukanaolo, puheenvuorot, materiaalit, koulutus, vertaisjakaminen).
 • ​Kehittää ja levittää Kaverituen mallia ja siihen liittyvää ohjaajakoulutusta + materiaaleja.​
 • Vahvistaa toisen asteen asuntolaohjaajien mielenterveyden edistämisen ja ​puheeksi ottamisen osaamista. ​
 • Tukea muiden yhteistyökumppaneiden ​toimintoja ja tuoda mielenterveyden​ edistämisen asiantuntijuutta.​

Kohdennettu nuorisotyö

Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen tehtävänä on kehittää nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön sisältöjä, erityisesti nuorten päihteiden käytön ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä mielenterveyden tukemiseksi. Tehtävänä on myös vahvistaa nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyötä ohjaamojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä aikalisätoiminnan koordinaatiota ja osaamista. Into ry:n verkkosivut.

Yhteenliittymässä ovat mukana:

 • Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry (koordinoiva taho)
 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
 • MIELI Suomen Mielenterveys ry
 • XAMK Juvenia

MIELI ry:n rooli:

 • Vahvistaa ammattilaisten mielenterveysosaamista koulutusten ja materiaalien avulla (mm. nuoren kohtaaminen kriiseissä, huolen puheeksiotto, uusien työntekijöiden perehdytyssisällöt)
 • Tukea sekä työyhteisöjen, että nuorten hyvinvointia tarkastelemalla ja luomalla suosituksia mielenterveyttä edistävään toimintakulttuuriin (mm. alkukartoituslomakkeet, verkkokeskustelut)
 • Tunnustaa ammattilaisten mielenterveyden edistämisen osaamista Open Badge -järjestelmän avulla (yhteistyö EHYT ry:n kanssa)

Yhteystiedot

Elina Marjamäki
Asiantuntija. Nuorisoalan Osaamiskeskustoiminta.
Mielenterveyden edistäminen kunnallisessa nuorisotyössä

+358 40 678 7295Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Katri Peräaho
Asiantuntija. Nuorisoalan Osaamiskeskustoiminta
Mielenterveyden edistäminen kohdennetussa nuorisotyössä

+358 40 480 1432Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Marja Snellman-Aittola
Asiantuntija. Nuorisoalan Osaamiskeskustoiminta
Mielenterveyden edistäminen koulujen ja oppilaitosten nuorisotyössä

+358 40 190 5493Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki