Lapset puheeksi (LP) -menetelmä

Lapset puheeksi (LP) -menetelmä rakentuu Lapset puheeksi -keskustelusta ja -neuvonpidosta. 

Menetelmän avulla rakennetaan vanhempien, muiden lapsen elämän tärkeiden henkilöiden ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä ja keinoja lapsen arkipäivän sujumiseen sekä yhteistyöhön toinen toisensa kanssa. LP -työskentelyssä pyritään tukemaan lapsen hyvinvointia ja suotuisaa kehitystä sekä ennaltaehkäistä lapsen ongelmien syntyä. Työskentelyn konkreettinen päämäärä on lapsen arkipäivän sujuminen mahdollisimman hyvin kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja vapaa-ajan ympäristöissä (ns. kehitysympäristöissä) ottaen huomioon lapsen erityiset tarpeet ja elämäntilanteet.

Lapset puheeksi -menetelmä  

Lapset puheeksi -menetelmä rakentuu kahdesta portaasta. Työskentely tuo perheiden ja työntekijöiden käyttöön strukturoidun mutta joustavan toimintatavan. Työskentelyä pohjautuu lokikirjoihin (ks alla). 

 1. LP –keskustelu toteutuu useimmiten yhdessä tai kahdessa tapaamisessa vanhempien kanssa.  Tilanteesta riippuen myös lapsi osallistuu. Keskustelussa kartoitetaan lapsen arki kaikissa kehitysympäristöissä, tunnistetaan vahvuudet ja haavoittuvuudet ja tehdään suunnitelma toiminnaksi.
   
 2. LP –neuvonpito kutsutaan koolle, kun tarvitaan lisää tekijöitä suunnitellun toiminnan toteuttamiseksi. Neuvonpitoja voi olla useampia, jolloin lapsen ympärille rakentuu toiminnallinen verkosto.

LP -työn toimintaympäristöt

LP -menetelmää toteutetaan kahdessa erilaisessa toimintaympäristössä, lasten kehitysympäristöissä sekä niissä palveluissa, joita perhe tai perheenjäsen käyttää.  

 1. LP –työskentely varhaiskasvatuksessa ja koulussa
  Vanhempien ja työntekijän LP -keskustelussa rakennetaan monipuolista ymmärrystä lapsesta ja hänen elämäntilanteestaan, sekä ymmärrykseen pohjautuvaa suhdetta ja kanssakäymistä lapsen kanssa. Päämääränä on myös kunnioittava ja toinen toista tukeva yhteistyö vanhempien ja työntekijöiden kesken. LP on vanhempien ja muiden kasvattajien yhteinen työmenetelmä.
   
 2. LP –työskentely erilaisissa perheen käyttämissä palveluissa
  Perheenjäsenen hakeutuessa tiettyyn palveluun ovat työskentelyn lähtökohtana ne asiat, jotka ovat tuoneet hänet palvelujen piiriin. Lasten palveluissa LP –menetelmä syventää ymmärrystä lapsen ja perheen arkipäivästä perheen kulloisessakin elämäntilanteessa, tukee vanhempia ja rakentaa toiminnallista verkostoa lapsen ja perheen ympärille. 

Tutustu videoon, jossa yksi äiti kertoo kokemuksiaan Lapset puheeksi -keskustelusta  Kokemukset LP-keskustelusta  
Video: Kasvun tuki / Itla.

Tietoa Toimiva lapsi ja perhe menetelmien koulutuksista (Ohjautuminen toiselle sivulle)

Kasvun tuki -portaalissa voit lukea lisää tästä näytöön perustuvasta menetelmästä

Lapset puheeksi -lokikirjat suomeksi

Palveluiden lokikirjassa lapsen tai nuoren arjesta keskusteleminen käydään lokikirjan ikäkausisivuja käyttäen.  Yhteensä löytyy kuusi teemakokonaisuutta

Vauvan odotus s. 16
Vauva-aika s. 18
Taapero-ikä s. 22
Leikki-ikä s. 26
Kouluikä (7-12-vuotiaat) s. 30
Murros- ja nuoruusikä (13-18-vuotiaat) s. 34
(sivunumerot tulosteen mukaan)

Föra barnen på tal -loggböcker (svenska) 

I loggboken för servicefältet presenteras teman för samtalet om barnets vardag på basen av barnets åldersfas. Sammantaget presenteras teman i sex olika livsskeden
Familjen väntar barn s. 16
Babyålder s. 18
De första småbarnsåren s. 22
Barn i åldern 3-6 år s. 26
Skolåldern fram till tonåren s. 30
Tonåren och ungdomsåren s. 34
(Sidnumreringen enligt utskrift)

 

Lapset puheeksi -lokikirjat venäjäksi