Kiusaamiseen puuttuminen koulussa

Prososiaaliset taidot mahdollisimman varhaisessa ikävaiheessa ovat tärkeitä niin yleisesti aggressiivisen käyttäytymisen kuin koulukiusaamisenkin ehkäisemisessä. Vaikuttavien kiusaamista ehkäisevien ohjelmien tulisi kohdistua kaikkiin aggressiivisen käyttäytymisen muotoihin. Kiusaamisen esiintymiseen vaikuttaa koko koko kouluyhteisö, sekä oppilaat että opettajat, ja heidän reaktionsa kiusaamiseen.

Kiusaamistapausten selvittely voi tuoda esille tarpeen tunnetaitojen ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun kouluympäristössä. Sekä kiusatuilla, että kiusaajilla on usein vihanhallintaongelmia

  • Kiusatut peittävät aggressiiviset tunteensa ja suuttumuksensa
  • Kiusaajilla aggressiivisuus on näkyvää ja vahvistuu harjoituksen myötä
  • Molemmat pyrkivät välttämään stressaavia tilanteita ja tunteita, selviytymisstrategia on kuitenkin erilainen
  • Tarvitaan vihanhallintataitoja ja tehokkaita selviytymisstrategioita

Kouluissa toteutettavat ohjelmat tähtäävät koulun ilmapiirin muuttamiseen ja kiusaamisenseurausten tiedostamiseen, niihin kuuluu yleensä vanhempien tiedon lisäämistä, henkilökunnankouluttamista, oppitunteja luokassa ja koko koulun yhteisiä tapaamisia. Vaikka opettajat eivät olisikaan selvillä, mitä oppilaiden kesken tapahtuu, oppilaat itse usein tuntevat tilanteen parhaiten. Heille tulee olla selvää kenen puoleen kääntyä kiusaamista kohdatessaan itse uhreina tai havaitessaan sellaista.

Koulukiusaamisen ehkäiseminen edellyttää pitkäjänteistä yhteistyötä koulun, kouluterveydenhuollon ja kodin välillä. Koulun huono työilmapiiri, koulun omaisuuden turmeleminen ja opiskeluun liittyvät vaikeudet voivat olla merkkejä koulukiusaamisesta ja niihin puuttuminen voi auttaa vähentämään koulukiusaamista.

Laki edellyttää, että kouluissa tulee olla suunnitelma, millä tavoin kiusaamistapauksissa menetellään. Yleensä kiusaamisen selvittely käynnistyy kiusaajan ja uhrin tapaamisella, aluksi molemmat erikseen ja tilanteen lauettua yhdessä. Asiasta tiedotetaan myös nuorten vanhemmille. Kiusaamisen jatkamisen ehkäisemiseksi käynnistetään seurantamenettely.

Kiusaamisen suhteen ainoa tavoiteltava tulos on nollatoleranssi. Määrätietoisella ja välittömällä asioihin puuttumisella autetaan sekä kiusaamisen kohdetta että kiusaajaa. Menettelyllä on myös ennaltaehkäisevä vaikutus. Erityisen tärkeää on, että koko henkilökunta suhtautuu yhdenmukaisesti kiusaamiseen. Kiusaamisen tunnistamisessa on opettajilla erityisen suuri vastuu. Koulukuraattoreita ja – psykologeja tarvitaan selvittelyvaiheessa.

Takaisin artikkeliin koulukiusaaminen