Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Uutiset

Työ- ja elinkeinoministeriö
Lausuntopyyntönne 13.5.2015

Suomen Mielenterveysseura katsoo nykyisen hankintalain vievän tarpeettomasti henkilöresursseja saatuun hyötyyn nähden, mikä johtuu nykyisten kynnysarvojen alhaisesta tasosta. Lisäksi tulisi olla nykyistä joustavampi tapa neuvotella erityisesti palveluhankintojen sisällöstä tarjoajien kanssa hankinnan laatutason parantamiseksi.

Suomen Mielenterveysseura pitää oikean suuntaisena kynnysarvojen nostamista, mutta mietinnössä esitettyjä kynnysarvoja liian alhaisina. Pienille hankintayksiköille alhaiset kynnysarvot aiheuttavat tilanteita, joissa hankintain noudattaminen saattaa aiheuttaa suuremmat kustannukset kuin sen antama hyöty. Lisäksi määrämuotoinen menettely karsii myös pieniä toimijoita, joilla muutoin olisi mahdollisuus tarjota ja tuottaa palveluja jopa laadukkaammin ja yksilöllisemmin kuin suuremmat toimijat. Kynnysarvojen nostaminen esitettyä korkeammalle tasolle parantaisi pienten paikallistuntemusta omaavien tarjoajien mahdollisuutta myös jatkossa osallistua tarjouskilpailuihin ja lisäisi näiden toimijoiden toimintaedellytyksiä myös tulevaisuudessa.

Kynnysarvon mataluutta tulee arvioida mahdollisesti erikseen jatkuvien tavara- ja palveluhankintojen osalta, joissa ei ole määrättyä kestoaikaa (määräaikainen sopimus), vaan joissa esim. palveluita ostetaan kuukausi ja vuosi toisensa jälkeen. Tällöin EU direktiivin mukaan hankinnan arvona pidetään kuukausikohtaista arvoa kerrottuna 48:lla. Mietinnön kynnysarvon ollessa 60.000 euroa eli tässä tapauksessa 1.250 euroa kuukaudessa ilman arvonlisäveroa, joudutaan suhteellisen pienikin ulkoistettava palvelu kilpailuttamaan hankintalain mukaisesti, mitä ei voitane pitää kaikissa tapauksissa tarkoituksen mukaisena.

Suomen Mielenterveysseura pitää tervetulleena neuvottelumenettelyn käyttöalan laajentamista, mutta katsoo kokonaisuudistuksen sisältävän vielä rajoituksia, jotka vesittävät esitystä tältä osin. Päinvastoin olisi suotavaa kannustaa hankintayksiköitä käyttämään neuvottelumenettelyjä hankinnoissa, joiden sisältö on lähtökohtaisesti vaikeaa määritellä. Lisäksi kaikilla pienehköillä hankintayksiköillä ei ole tietotaitoa täsmällisten tarjouspyyntöjen tekemiseen laajoissa ja hankalasti määriteltävissä palveluhankinnoissa.

Suomen Mielenterveysseura katsoo kokonaisuudistuksen olevan askel oikeaan suuntaan, mutta toivoisi, että kynnysarvoja voitaisiin nostaa esitettyä enemmän lähemmäksi EU-direktiivin kynnysarvoja. Joka tapauksessa julkisin varoin toimivilta edellytetään huolellisuutta hankintojen tekemisessä ja se onnistunee useimmissa tapauksissa ilman lailla tapahtuvaa ohjausta, johon alhaiset kynnysarvot johtavat.

Helsingissä 29.6.2015

Jari Lallinaho
hallintojohtaja

Eila Ruuskanen-Himma
viestintäjohtaja

Takaisin

Yhteystiedot

Eila Ruuskanen-Himma
Viestintäjohtaja

+358 400 770 949Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Jari Lallinaho
Hallintojohtaja

+358 40 648 6860Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki