Lausunto rahapeliyhteisöjen yhdistämisestä

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Uutiset

Sisäministeriö

Lausuntopyyntö stm074:00/2015: Sosiaali ja terveysministeriön valmistelemat asetusluonnoksen liittyen rahapeliyhteisöjen yhdistämistä koskevaan hankkeeseen

Julkinen valta on tällä vuosituhannella kantanut huolta kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestötoiminnan tulevaisuudesta.  Kansalaisyhteiskunnan elinvoimaisuuden tukemiseen pyrkiviä linjauksia on tehty muiden muassa kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmassa vuosina 2003–2007, valtioneuvoston periaatepäätöksessä demokratian edistämisestä Suomessa vuonna 2010 ja demokratiapoliittisessa selonteossa vuonna 2014. Linjauksissa velvoitetaan ministeriöitä edistämään vuorovaikutusta ja yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa omilla hallinnon- ja politiikka-aloillaan sekä muiden muassa selkeyttämään ja yhtenäistämään avustuskäytäntöjä.

Suomalainen rahapelitoiminnan yksinoikeusjärjestelmä on avainasemassa kansalaisyhteiskunnan, osallisuuden ja demokratian elinvoimaisuuden turvaajana. Onkin valitettavaa, että kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten näkökulmasta keskeisessä valmisteluprosessissa järjestöjen osallisuus tai autonomia ei ole toteutumassa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä edistävien linjausten hengessä. Lisäksi on outoa, että prosessissa ei ole kaikilta osin kunnioitettu aikaisempien valmisteluvaiheiden yhteisiä linjauksia, joiden perusteella järjestöjen luottamushallinnot ovat tehneet omat päätöksensä asettua kannattamaan fuusiota.

Rahapeliyhteisöjen yhdistämistä pohjustaneessa sisäministeriön selvityshankkeessa linjattiin maaliskuussa 2015, että sosiaali- ja terveysjärjestöjä koskevan avustusesityksen tekee jatkossa sosiaali- ja terveysministeriöön perustettava edunsaajaneuvosto, joka koostuu järjestöjen esittämistä edustajista. Selvityshankkeen yksimielisen mietinnön allekirjoitti myös sosiaali- ja terveysministeriö. Nyt lausunnolla olevassa asetusluonnoksessa edunsaajaneuvoston on kuitenkin korvannut monimutkainen neuvottelukunta- ja jaostomalli, jossa kummallakin elimellä olisi esitysoikeuden sijaan ainoastaan lausunnon antajan rooli. Avustusesityksestä lausunnon antavaa jaostoa ei nimettäisi järjestöjen esittämistä edustajista.

Nykyisin vuosittaisen avustusesityksen tekee RAY:n hallitus, jonka jäsenistä puolet on järjestöjen edustajia. Asetusluonnoksiin sisältyvä malli heikentäisi näin ollen olennaisesti järjestöjen vaikutusmahdollisuuksia avustusmäärärahojen suuntaamisessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön tai maa- ja metsätalousministeriön puolella järjestöjen asemaa ei olla heikentämässä, mikä tarkoittaa, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen asema olisi avustuspolitiikassa jatkossa huonompi kuin muiden järjestösektoreiden.

Suomen Mielenterveysseura oudoksuu tapaa, jolla sosiaali- ja terveysministeriön valmistelussa järjestöjen osallistuminen ja vaikuttaminen avustuslinjauksiin ja -päätöksiin on nähty ei-toivottavana tai jopa vahingollisena. Seura toivoo, että tämä näkemys kansalaisyhteiskunnan asemasta ja roolista ei heijastele julkisen vallan yleisemminkin muuttunutta käsitystä kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen asemasta.

Kansalaisyhteiskunnan tulee olla lähtökohtaisesti ja määritelmällisesti riippumaton julkisen vallan ohjauksesta.  Julkinen rahoitus tuo kuitenkin väistämättä julkisen vallan ohjaavan elementin kansalaisyhteiskunnan toimintaan. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että avustusjärjestelmään sisältyy mekanismeja, jotka rajaavat julkisen vallan mahdollisuutta ohjata kansalaisjärjestöjä ja niiden toimintaa.

Edunsaajaneuvoston esitysoikeus jättäisi kaikissa tapauksissa päätöksentekovastuun ministerille, mutta antaisi kansalaisyhteiskunnalle mahdollisuuden vaikuttaa sekä avustustoiminnan strategisiin linjauksiin että arvioida niiden toteutumista vuosittaisissa päätöksissä.

Suomen Mielenterveysseura pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveysministeriöön nimetään aikaisemman linjauksen mukainen edunsaajaneuvosto, joka tekee esityksen sekä avustustoiminnan strategisista linjauksista että myös vuosittaisesta avustustenjaosta. Jääviyskysymykset päätöksenteossa tulee ratkaista tapauskohtaisesti, hallintolain mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla ei voi olla muista poikkeavia tulkintoja avustusjakoon liittyvistä jääviyksistä.

Suomen Mielenterveysseura pitää tärkeänä, että rahapelifuusion myötä eri järjestösektoreita kohdellaan yhdenvertaisesti ja avustusmekanismeja yhdenmukaistetaan soveltuvin osin, nykyisten mallien parhaita käytäntöjä hyödyntäen. Seura pitää valitettavana, että tässä yhteensovituksessa ja avustuskäytäntöjen kehittämisessä ei vielä ole juurikaan päästy liikkeelle, vaikka aikaisemmissa vaiheissa on linjattu, että avustustoimintaa kehitetään järjestöjen autonomiaa vahvistavaan ja byrokratiaa vähentävään suuntaan.

Suomen Mielenterveysseura pitää tervetulleena esitystä avustusten käytön tilintarkastuslausunnon poistamisesta alle 100 000 euron avustuskokonaisuuksilta, Käytäntö on otettu käyttöön melko äskettäin, ja on osoittautunut erittäin raskaaksi erityisesti pienemmille toimijoille. Yksittäisen käytännön keventämistä ei kuitenkaan voida pitää riittävänä autonomiaa lisäävänä ja byrokratiaa vähentävänä uudistuksena. Onkin tärkeää, että avustuskäytäntöjen uudistamisen valmistelu käynnistetään välittömästi järjestöjen ja viranomaisten edustajista koottavassa työryhmässä.

Keskeiset esitykset:

  • sosiaali- ja terveysministeriöön nimetään järjestöjen esittämistä edustajista koostuva edunsaajaneuvosto, joka tekee esityksen avustustoiminnan strategisista linjauksista ja vuosittaisesta avustustenjaosta.
  • valmistelutyö eri vastuuministeriöiden avustuskäytäntöjen yhtenäistämiseksi soveltuvin osin käynnistetään välittömästi. Avustusjärjestöjen kehittämisessä keskeisiä tavoitteita tulee olla järjestöjen autonomian lisääminen ja byrokratian vähentäminen.

 

Helsingissä 20.4.2016

Sari Aalto-Matturi
Toiminnanjohtaja

Takaisin

Yhteystiedot

Sari Aalto-Matturi
Toiminnanjohtaja

+358 400 508 234Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki