Lausunto Sisäasiainministeriölle lasten säilöönotosta

Uutiset

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta; lasten säilöönotto (8.5.2012)

Sisäasiainministeriö
PL 26
00023 VALTIONEUVOSTO

Suomen Mielenterveysseura ry toteaa, että esitys ulkomaalaislain muuttamisesta koskien lasten säilöönottoa on periaatteeltaan hyvä. Kuitenkin kiinnitämme huomiota joihinkin asioihin, joita voisi laissa tarkentaa.

Mielenterveysseura pitää hyvänä sitä, että laissa puhutaan lapsesta eikä alaikäisestä, jos kysymyksessä on säilöönotto. Näin on tehty myös muussa lainsäädännössä ja lasten oikeuksien sopimuksissa.

Pidämme erittäin hyvänä 122 § ehdotonta kieltoa yksin tulleen lapsen säilöönotosta. Huoltajan kanssa säilöön otetun lapsen oma päätös säilöön otosta on tärkeä, samoin se, että sosiaaliviranomaisen edustajan tulee lausua päätöksestä. Melko epämääräinen on kuitenkin säännös, jonka mukaan lapsen säilössä pitäminen tulee olla mahdollisimman lyhytkestoinen ilman mitään säädettyä enimmäisaikaa. Säilöönoton aika venyy helposti pidemmäksi, varsinkin kun odotetaan maasta poistamista. 128 §:ssä säädetään käräjäoikeuden velvollisuudesta kiinnittää erityistä huomiota säilössä pitämisen kestoon, mutta siinäkään ei säädetä määräajasta.

Suomen Mielenterveysseura ry haluaa kiinnittää huomiota lapsen psyykkiseen kehitykseen ja hyvinvointiin. Tämä lakimuutos on tärkeä, koska lasta näin suojataan joutumasta tilanteeseen, joka on hänelle psyykkisesti raskas. Hallituksen esityksessä on pohdintaa erillisen yksikön perustamisesta säilössä oleville lapsiperheille. Tämä vaikuttaa hyvältä, koska Metsälän säilöönottoyksikössä erillistilojen luominen on vaikeaa ja yksikkö on muutenkin pieni kattaakseen koko maan tarpeen. Poliisin tiloja käytetään edelleen Metsälän yksikön ollessa täynnä. On tärkeää, että laissa erikseen säädetään, ettei lasta saa sijoittaa poliisin tai rajavartiolaitoksen tiloihin (§ 123). Lapsen erityistarpeet tulee aina huomioida.

Suomen Mielenterveysseura pitää tätä lakimuutosta tärkeänä. Ei vaikuta todennäköiseltä että lasten tulo lisääntyisi tämän lakimuutoksen johdosta. Vetotekijä on käsite, joka viime aikoina on ollut paljon esillä maahanmuuttokeskustelussa eikä aina kovin asianmukaisessa yhteydessä.

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA

Marita Ruohonen    Tarja Heiskanen
toiminnanjohtaja      viestintäjohtaja

Takaisin