Murrosiässä tarvitaan vielä vanhempia

Murrosiän alku, vaihtelu, kesto ja kokemuksen ovat yksilöllisiä. Joillekin sen haasteet saattavat tulla eteen hyvinkin aikaisin, toisille vasta aikuisuuden kynnyksellä. Tässä iässä kaverisuhteiden merkitys kasvaa, suhde vanhempiin saattaa olla ristiriitainen ja välillä haastava, oman kehon muutokset aiheuttavat epävarmuutta ja nuori on hyvin vaikutusaltis ulkoapäin tulevalle palautteelle. Turvallinen suhde läheisiin ihmisiin kestää murrosiän kuohut, ja vanhempien läsnäolo antaa mahdollisuuksia turvautua heihin tarvittaessa.

Vahvat tunteet opettavat säätelytaitoja

Murrosiässä nuoren tunteet ja mielialat saattavat vaihdella paljonkin, ja näiden tunteiden kanssa toimiminen vaatii nuorelta taitojen opettelua. Vanhemmat voivat toimia roolimalleina tunteiden ilmaisemisessa ja niiden rakentavassa käsittelyssä, mutta heidän on hyvä myös tietää että nuoren kehitysvaihe ei vielä mahdollista aikuismaista tunteiden säätelyä. Nuoren kehitystehtävänä on tunnistaa ja ilmaista tunteita niin, että ne tulevat kuulluksi ja hyväksytyksi, olivatpa ne sitten myönteisiä tai kielteisiä.

Päättelytaitojen ja oman ajattelun kehittyminen

Nuoren voi olla tässä vaiheessa vaikeaa ottaa vastaan palautetta omasta toiminnastaan, tai hän saattaa kyseenalaistaa muiden mielipiteet. Tämä liittyy aivojen kehitykseen ja tarpeellisen päättelyn, ongelmanratkaisun ja oman ajattelun voimakkaaseen kehittymiseen. Onkin hyvä kannustaa nuorta perustelemaan ja ilmaisemaan itseään, antaen hänelle mahdollisuuden tehdä omaa elämää koskevia päätöksiä ja ottaa myös vastuuta niistä.

Kaverisuhteet rakentavat sosiaalista minäkuvaa

Sosiaalinen media on nykypäivänä yhä enemmän läsnä nuorten arkipäivässä. Jakaminen, tykkääminen ja kommentoiminen erilaisissa ryhmissä on monille normaalia toimintaa. Sosiaalisessa mediassa asettaudutaan näkyväksi, ja parhaimmillaan se voi vahvistaa nuoren minäkuvan kehitystä, aktiivista pohdintaa siitä kuka hän on ja mitkä asiat ovat hänelle tärkeitä. Verkko tuo ystävät lähelle ja antaa mahdollisuuksia vuorovaikutukseen, sekä sen pelisääntöjen opetteluun. Riskinä on kuitenkin se, että nuori alkaa rakentaa epärealistista kuvaa itsestään, pyrkii näyttämään vain parhaat puolensa tai seuraa pakonomaisesti muiden antamaa palautetta. Vahva suhde läheisiin ihmisiin toimii suojelevana tekijänä, sillä todella merkityksellinen itsetuntoa ja omakuvaa rakentava palaute tulisi tulla juuri heiltä, ihmisiltä jotka tuntevat ja ymmärtävät nuoren tilannetta, kehitystä ja ominaisuuksia.