Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta vaatii itsemurhien ehkäisyyn kansallista koordinaatiota

Uutiset

Vuonna 2015 itsemurhia tehtiin aikaisempia vuosia vähemmän, 731, mutta laskusuunnasta huolimatta Suomen itsemurhaluvut ovat yli EU:n keskitason ja korkeammat kuin muissa pohjoismaissa. Liikennekuolemiin verrattuna itsemurhien määrä on noin kolminkertainen.

Itsemurhien ehkäisyn toimenpidekokonaisuudessa ensisijaisen tärkeää on resurssien kohdistaminen laaja-alaiseen yhteistyöhön. Itsemurhan taustalla on usein työttömyyttä, taloudellisia vaikeuksia, toivottomuutta ja toteutumattomia elämäntavoitteita. Ongelmanratkaisukeinoja vahvistamalla, syrjäytymistä ja huono-osaisuutta ehkäisemällä sekä vastuullisella alkoholipolitiikalla ehkäistään myös itsemurhia.

Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta suosittelee seuraavia toimenpiteitä:

Itsemurhien ehkäisyn koordinaation luomiseksi tarvitaan kansallinen itsemurhien ehkäisyn osaamiskeskus

  • tiedon keräämiseen ja levittämiseen
  • alueellisen toiminnan koordinointiin
  • toiminnan tulosten seurantaan.

Koordinoinnissa tulee edistää ja seurata

  • itsemurhien ehkäisyn toteutumista laaja-alaisena yhteistyönä, myös terveyssektorin ulkopuolella
  • mielenterveysosaamisen jatkuvaa vahvistamista, jotta jokainen tietää miten toimia, jos epäilee läheisensä ajattelevan itsemurhaa
  • varhaisen tuen tarjoamista auttavien puhelimien ja verkkopalveluiden kautta
  • avainasemassa olevien ammattiryhmien osaamista
  • ehkäisytoimenpiteiden toteutumista erityisesti niiden väestöryhmien keskuudessa, joiden itsemurhien määrä ei ole vähentynyt (nuoret, alemmat sosioekonomiset ryhmät ja haavoittuvassa asemassa olevat).

Lisäksi on varmistettava varhaisen tuen saatavuus sekä tulevan Käypä hoito -suosituksen jalkautuminen käytäntöön.

Itsemurhayritysten määrä on vähintään kymmenkertainen toteutuneisiin itsemurhiin verrattuna. Aikaisemmat itsemurhayritykset lisäävät merkittävästi riskiä myöhempään toteutuneeseen itsemurhaan, joten Käypä hoito -suosituksen valmistelu on erittäin tervetullut päätös.

Itsemurhien ehkäisyn tavoitteena tulisi olla itsemurhien määrän lasku alle 500:aan vuodessa vuoteen 2025 mennessä. Toimenpidekokonaisuuden resurssien kohdennuksessa ja käytännön toteutuksessa voidaan ottaa mallia ja suosituksia muista Pohjoismaista ja EU-maista, joissa on asetettu itsemurhakuolemien määrälle kansallisia tavoitteita, tehty itsemurhien ehkäisyohjelmia ja perustettu kansallisia osaamiskeskuksia.

Mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Juha Rehula (kesk.)

Lisätietoa

Juha Rehula
Mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansanedustaja
09 432 3017
juha.rehula@eduskunta.fi

Outi Ruishalme
Kriisikeskustoimintojen johtaja
Suomen Mielenterveysseura
+358 40 542 6164
outi.ruishalme@mielenterveysseura.fi


Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta on valtakunnallisten mielenterveysjärjestöjen koolle kutsuma parlamentaarinen yhteistyöelin. Neuvottelukunnassa on jäseniä jokaisesta eduskuntapuolueesta. Neuvottelukunnan jäsenjärjestöt ovat Suomen Mielenterveysseura, Mielenterveyden keskusliitto, FinFami ja Psykosociala Förbundet.

Takaisin