Mitä MDFT työskentely tarkoittaa nuorelle ja perheelle?


Kuva: Emilia Ikäheimo

MDFT on kehitetty Yhdysvalloissa ja sen tarkoituksena on hoitaa nuoren päihdeongelmia sekä niihin liittyviä muita ongelmia perhekeskeisesti. Hoidossa korostetaan sitä, että jos halutaan auttaa nuorta, on työskenneltävä koko perheen kanssa ja vahvistettava niitä asioita kunkin nuoren elämässä, jotka tukevat myönteistä kehitystä. Tässä tärkeitä ovat kaikille lapsille ja nuorille oma perhe ja vanhemmat. Siksi MDFT:ssä panostetaan perheen vuorovaikutukseen ja tuetaan vanhemmuutta. Työskentelyssä autetaan nuorta ja vanhempia luomaan välilleen vuorovaikutussuhde, joka tukee nuoren kehitystä.

MDFT ei ole varsinaisesti psykoterapiaa, vaan erilaisten terapeuttisten lähtökohtien ja työskentelytapojen kokonaisuus, jossa työskentely voidaan suunnitella yksilöllisesti kunkin perheen tarpeita vastaavaksi. Hoidossa pyritään löytämään konkreettisia ratkaisuja kunkin perheen tilanteeseen.

Hoidossa on mukana monia tahoja

MDFT:ssä työskennellään välillä joko nuoren kanssa yksilöllisesti, jolloin vanhemmat eivät ole mukana tapaamisessa tai vastaavasti vain vanhempien kanssa, jolloin nuori ei ole tapaamisessa mukana. Nuoren kanssa toimitaan auttamalla häntä omien vahvuuksien ja selviytymiskeinojen, tunteiden käsittelyn sekä ongelmanratkaisu- ja sosiaalisten taitojen kehittämissä. Lisäksi etsitään vaihtoehtoja päihteiden käytölle ja muulle riskikäyttäytymiselle.

Vanhempien kanssa työskennellään vanhempien yhteistoimintaa parantamalla ja tukemalla tarpeellisten kasvatuskäytäntöjen omaksumisessa. Lisäksi huomioidaan vanhemmat yksilöinä ja käydään läpi sitä, mitä vanhempi tarvitsee omaksi tuekseen. Välillä tavataan koko perheen voimin. Perheen kanssa työskentelyssä pyritään vähentämään ristiriitoja, syventämään vanhempien ja lasten välistä suhdetta ja parantamaan perheen vuorovaikutustaitoja ja tapoja ratkaista ongelmiaan.

Tapaamisissa voi olla mukana myös esimerkiksi lastensuojelun työntekijä tai mahdollisesti nuorisopsykiatrisen hoitotahon edustaja. Työntekijä voi olla myös esimerkiksi yhteydessä työvoimatoimistoon tai kouluun perheen tarpeiden mukaan. MDFT-työntekijä on siis perheelle tukena eri palvelujen verkostossa. Työntekijä huolehtii koko hoidon etenemisestä. Näiden erilaisten työskentelytapojen tarkoituksena on pyrkiä vaikuttamaan nuoren tilanteeseen mahdollisimman monelta kantilta.

Työskentely on tiivistä

MDFT:n mukainen työskentely on tiivistä ja tapaamisia on useita kertoja viikossa.  Hoito kestää keskimäärin 6 kuukautta. Tapaamisten kesto on 60-90 minuuttia. Työntekijä seuraa perheen tilannetta istuntojen välissä puhelimitse. Työntekijä toimii tarvittaessa jalkautuen nuoren arkeen, tapaamisia voidaan sopia esimerkiksi kotiin tai koululle. Intensiivinen työskentelytapa on tarpeen, kun nuori oireilee esimerkiksi päihteitä käyttämällä ja koulutyössä on vaikeita ongelmia.