Parisuhteen ja pariterapian kompassit luovan reflektoinnin apuna

Uutiset

Perheterapia-lehden (4/18) artikkelissa ”Parisuhteen ja pariterapian kompasseja” psykologi, psykoterapeutti ja kirjailija Jan-Christer Wahlbeck esittelee 16 parisuhteen ja pariterapiatyön ”kompassia”, jotka tarjoavat mahdollisuuden parisuhteen ja pariterapian teemojen luovaan reflektointiin.

Jokainen kompassi luo kaksi ulottuvuutta, jotka kuvaavat yksilön tuntemaa vetoa tai yksilöön kohdistuvaa painostusta eri suuntiin. Kaksi vastakohtaparia luovat yhden kompassin. Wahlbeck on luonut kompassit itse monipuolistamaan parisuhteen ja terapiatyön käsitteistön näköaloja. Teoreettista taustatukea kompasseille Wahlbeck on ammentanut antropologi Gregory Batesilta ja psykoanalyytikko Carl Gustav Jungilta.

Parisuhteeseen liittyviä kompasseja Wahlbeck listaa kahdeksan. Puolison valinnassa yksilö joutuu punnitsemaan valintaansa toisaalta intohimon, toisaalta turvallisuuden tunteen väliltä. Lisäksi kumppanin samanlaisuus tai erilaisuus vaikuttaa. Itselleen sopivan kumppanin löytämisen tai etsimisen strategioista yksilö tasapainottelee sattumalle mahdollisuuden antamisen ja kumppanin suunnitelmallisen etsimisen väliltä. Kumppania etsiessä yksilön valmius itsensä ja toisen kohtaamiseen ovat myös avainasemassa.

Parisuhteessa seksuaalisen haluttomuuden taustatekijöinä tulisi Wahlbeckin mukaan tarkastella parisuhteen tilaa ja henkilökohtaisia tekijöitä, esimerkiksi seksiin liittyvää häpeää ja estoja, yksilön suhdetta omaan kehoon ja mahdollisten seksitraumojen vaikutusta. Parisuhteeseen liittyvää väkivaltaa tarkastellessaan Wahlbeck tarjoaa näkökulmia väkivaltaan syyllistyneen tilanteeseen: onko väkivaltaan syyllistynyt epävarma toisen tunteista vai onko väkivalta keino pitää toinen mahdollisimman lähellä?

Puolisoiden asettumista suhteeseen Wahlbeck tarkastelee sen mukaan, jaetaanko arkielämä suhteessa vai eletäänkö yksilöllistä ja itsenäistä elämää. Lisäksi, eletäänkö parisuhteessa symbioosissa ja ajatellaanko, että parisuhde on kaikki vai annetaanko tilaa muulle elämälle. Tasapaino näiden asioiden välillä voi vaihdella parisuhteen aikana. Puolisoiden ”on olemassa vain yksi oikea” -tyyppiset myyttiset uskomukset vaikuttavat Wahlbeckin mukaan myös parisuhteeseen. Puolisoiden välillä voi myös olla eroja rakkauden ja hellyyden osoittamisen keinoissa. Wahlbeckin mukaan jokainen parisuhde tarjoaa merkityksellisyydessään mahdollisuuden oppia jotain uutta muista ihmisistä. Parisuhteet tarjoavat myös mahdollisuuden oman itsensä vahvistamiseen ja rakentamiseen.

Erityisesti pariterapeutin avuksi Wahlbeck esittelee kahdeksan kompassia. Kompasseissa korostuvat terapeutin roolissa tasapainottelu, terapeutin omien käsityksien ja toisaalta asiakkaiden odotusten vaikutus terapiatyöskentelyyn. Asiakkaiden tarpeet voivat vaihdella puolison henkilökohtaisesta kriisistä vanhemmuuden tukemiseen, mikä vaikuttaa terapiassa käytettyjen menetelmien valintaan ja terapeutin rooliin.

Pariterapeutin on tarkoitus tehdä mahdolliseksi parisuhteessa erikseen ja yhdessä kasvamista tarjoamalla uusia näkökulmia, keinoja sietää epävarmuutta ja oppia itsensä ja toisen inhimilliseen ymmärtämiseen. Pariterapeutti joutuu myös itse tarkastelemaan kriittisesti omia näkemyksiään ja rooliaan parisuhteeseen liittyvien kysymysten vastaajana ja epävarmuuden sietokyvyn kasvattajana. Lopulta pariterapeutti joutuu hyväksymään sen, ettei kuitenkaan pysty ihan mihin tahansa.

Perheterapia-lehden 4/18 -numerossa Jan-Christer Wahlbeckin artikkelin lisäksi Taina Laajasalo esittelee Kasvun tuki -työmenetelmiä, Katariina Lilja tutkii sitoutumista parisuhteessa ja Jukka Aaltonen pohtii tyhjyyttä sotalasten ja yksin maahan tulleiden pakolaislasten näkökulmasta. Numerosta löytyy myös Elina Löhösen avoimen dialogin hoitomallia tutkineen Tomi Bergströmin haastattelu.

Perheterapia-lehti on terveyden- ja sosiaalihuollon, opetus- ja kasvatusalan sekä sielunhoitotyön perheterapiaa sekä perhe- ja verkostokeskeistä työtä tekevien ammattilehti. Lehti julkaisee artikkeleita perheterapian ja muiden psykoterapian suuntausten eri työmuodoista. Palstatilaa saavat myös kiinnostavat teoreettiset pohdinnat terapiatyön kehittämiseksi. Lisäksi lehdessä julkaistaan hankekuvauksia, tapausselostuksia, kongressiselosteita ja uutisia

Perheterapia-lehti

Perheterapia-lehden voit ostaa sähköisesti Lehtiluukku-palvelussa

Takaisin