Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 26.3.2020

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Per­he­po­li­tii­kas­sa pai­not­tuu van­hem­muu­den tu­ke­mi­nen, ra­ken­teel­li­set on­gel­mat jää­vät vä­hem­mäl­le huo­miol­le

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, valtiotiede

Keskustelua vanhemmuuden tukemisesta edelsi huoli lasten ja nuorten pahoinvoinnista sekä vanhemmuuden katoamisesta. Lue lisää

Väitöspäivä 7.3.2020
Tekijä: Ella Sihvonen
Nimi: From family policy to parenting support: parenting-related anxiety in Finnish family support projects

Van­hem­pien muut­to­pää­tök­set vai­kut­ta­vat lap­siin pit­kään

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, valtiotiede

Tutkimuksen kyselyaineistoon perustuva analyysi osoittaa, että avoin kommunikaatio nuorten ja vanhempien välillä tukee nuoren mielen hyvinvointia ja koulumenestystä kaikissa nuorten ryhmissä. Lue lisää

Väitöspäivä .6.3.2020
Tekijä: Elina Turjanmaa
Nimeke: Conflict, solidarity, and acculturation : Adolescents' adaptation and perceptions of intergenerational relations after immigration

Kehollisuutta korostava capoeira angola avaa nuorille uusia arvoja Venäjällä

Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntapolitiikka

Uudenlaiset tavat olla vuorovaikutuksessa oman kehon, muiden ja maailman kanssa syntyvät yllättävissä ympäristöissä ja tilanteissa. Lue lisää

Väitöspäivä 6.3.2020
Tekijä: Tatjana Lipiäinen
Nimeke: Spontaneous Initiatives: Ethnography of Relations Between Capoeira Angola and Bodies in Russia

Kun ym­mär­tää omaa his­to­ri­aan­sa, ym­mär­tää myös tun­ne­reak­tioi­taan

Helsingin yliopiston uutinen 25.3.2020

Kun kertoo kumppanilleen, mikä tietyissä tilanteissa pelottaa tai hävettää, se parantaa ymmärrystä ja rauhoittaa tilanteen. Lue lisää

Lu­kio­lai­set et­si­vät psy­ko­lo­gian tun­neil­ta vas­tauk­sia oman elä­män­sä suu­riin ky­sy­myk­siin

Helsingin yliopiston uutinen 13.3.2020

Sellaisia ovat yleinen kehityspsykologia ja ihmisen kehitysvaiheet, ihmissuhteet ja persoonallisuuspsykologia. Lue lisää

THL kartoittaa lastensuojelun laitosten ja ammatillisten perhekotien toimintaa

THL:n uutinen 25.3.2020

Kyselyn tarkoitus on edistää lastensuojelun ympärivuorokautisia yksikköjä koskevan kansallisen tietopohjan luomista. Lue lisää