Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 3.1.2019

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Ko­ke­muk­sen kä­sit­teel­li­nen tut­ki­mus voi edis­tää ym­mär­rys­tä mie­len­ter­vey­des­tä

Helsingin yliopiston uutinen 20.12.2018

Inhimillisen kokemuksen huomioimisella on oma roolinsa mielenterveyden edistämisessä. Kokemusta ja tieteellistä tietoa ei tarvitse asettaa vastakkain, vaan myös kokemuksen analysoimista voidaan hyödyntää mielenterveyden alalla. Lue lisää

Koulumenestys ei tasoita lapsuuden aikaisen köyhyyden yhteyttä lapsen myöhempään huono-osaisuuteen

THL:n uutinen 27.12.2018

Tutkimus osoittaa myös, että vanhempien mielenterveyden heikentyessä ja sosiaalisten ongelmien kasaantuessa perheen taloudellinen tilanne on vaarassa romahtaa. Lue lisää

Gee­nit vai­kut­ta­vat suur­ten ikä­luok­kien al­ko­ho­lin­käyt­töön enem­män kuin en­nen so­tia syn­ty­neil­lä

Helsingin yliopiston uutinen 20.12.2018

Suomalaiseen kaksosaineistoon perustuvassa seurantatutkimuksessa havaittiin ikäluokkien välillä selviä eroja alkoholin käytössä. Sotien jälkeen syntyneet kuluttivat selvästi enemmän alkoholia kuin aiemmin syntyneet suomalaiset. Lue lisää

"Tar­vit­sem­me ko­ke­muk­sen sii­tä, että vä­hä­hii­li­sen maa­il­man ra­ken­ta­mi­nen on mer­ki­tyk­sel­lis­tä"

Helsingin yliopiston uutinen 21.12.2018

Ilmastokatastrofin välttämiseksi tarvitaan nopeita päätöksiä, jotta yhteiskunta pysyisi koossa. Lue lisää