Psyykkinen hyvinvointi on menestystekijä

Väestön hyvä mielenterveys on kestävän kasvun ja hyvinvoinnin keskeinen menestystekijä. Se korostuu muuttuvassa yhteiskunnassamme, jossa tuotantotalous perustuu entistä enemmän psyykkisen pääoman varaan. Perusta mielenterveydelle luodaan jo lapsuudessa. Mielenterveyden edistäminen vaatii riittävän varhaisia toimia, ja niiden on katettava ihmisten koko arkielämä. Mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa:

 • lasten palvelut
 • kouluolot
 • nuorisotyö
 • kaavoitus
 • virkistysmahdollisuudet
 • köyhyyden vastainen työ
 • työmahdollisuudet
 • osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
 • liikennejärjestelyt ja melutaso.

Toimivilla ratkaisuilla mielenterveyttä edistämällä ja mielenterveysongelmia ennaltaehkäisemällä voidaan vähentää mielenterveysongelmia ja niistä aiheutuvia sosiaalisia, inhimillisiä ja taloudellisia kustannuksia. Suomessa mielenterveyden häiriöiden kokonaiskustannukset työpanosmenetyksineen ovat noin viisi miljardia euroa vuodessa. Joka vuosi menetetään neljä miljoonaa työpäivää mielenterveysongelmien aiheuttamina sairauspoissaoloina. Lähes puolet työkyvyttömyyseläkkeistä on myönnetty mielenterveysongelmien takia.

Miten Mielenterveysseura vaikuttaa yhteiskunnan eri alueilla?

Mielenterveyteen vaikutetaan yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Kuntien päätökset ja eduskunnan lainsäädäntö vaikuttavat suomalaisten hyvinvointiin. Vaikutukset voivat olla joko myönteisiä tai kielteisiä. Avoin päätöksenteko ja eri sidosryhmien osallistaminen jo päätösten valmisteluvaiheessa helpottaa päätösten mielenterveysvaikutusten arviointia. Yhteiskunnan tasolla Mielenterveysseura vaikuttaa aktiivisesti, jotta yhteiskunnassa tehtävät päätökset olisivat mahdollisimman myönteisiä ihmisten mielenterveydelle. Mielenterveysseura tuo päättäjien tietoon, miten väestön mielenterveyttä voidaan edistää. Tämä toteutetaan lausunnoilla, Mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan ja sen kannanottojen kautta sekä keskusteluilla eri ministeriöiden ja päättäjien kanssa.

Mielenterveysseura vaikuttaa alueellisella tasolla myös 54 paikallisen mielenterveysseuran kautta levittämällä tietoa paikallisten päättäjien keskuuteen ja tuottamalla kampanjamateriaaleja paikallisseurojen käyttöön.

Miten sinä voit vaikuttaa?

 • Ota yhteyttä oman alueen päättäjiin ja esitä ehdotuksia kuinka mielenterveyttä voitaisiin vahvistaa alueella.
 • Ajattele mielenterveyttä kaikessa päätöksenteossa ja ota kantaa tai jaa tietoa esimerkiksi oman alueesi kaavoituksessa ja muussa ympäristösuunnittelussa tai kouluihin ja nuorisotyöhön liittyvissä keskusteluissa.

Lue lisää

Yhteystiedot

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja

+358 400 659 101Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Sari Aalto-Matturi
Toiminnanjohtaja

+358 400 508 234Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki