Ehkäisevä mielenterveystyö on taloudellisesti vaikuttavaa

Mielenterveyden ongelmat aiheuttavat mittavia kustannuksia yhteiskunnalle. Kansanterveyteen erikoistuneessa Annual Review of Public Health -julkaisussa on koottu tuoretta tietoa ehkäisevän mielenterveystyön talousvaikuttavuudesta.

Mielenterveyden häiriön diagnoosin saaneita työttömyyskorvausten saajista 30-40 % (OECD-maat). Kustannukset mrd dollaria, sydäntaudit 147, mielenterveyden häiriöt 201 (Yhdysvallat 2013)

David McDaid, A-La Park ja Kristian Wahlbeck esittelevät artikkelissaan ”The Economic Case for the Prevention of Mental Illness” (2019) mielenterveyden ongelmien ehkäisemiseksi käytettyjen menetelmien ja toimintamallien taloudellista vaikuttavuutta. Osa menetelmistä tuottaa tutkitusti taloudellista hyötyä yhteiskunnalle ja kansanterveydelle, kun taas jotkin menetelmät vaativat vielä lisätutkimusta. Artikkeli julkaistiin kansanterveyteen erikoistuneessa Annual Review of Public Health -julkaisussa.

Mielenterveyden ongelmat aiheuttavat mittavia kustannuksia yhteiskunnalle. Vuonna 2013 Yhdysvalloissa mielenterveyden häiriöiden kustannukset olivat 201 miljardia dollaria, vertailukohteena sydäntautien 147 miljardin dollarin kustannukset.

Mielenterveyden ongelmilla on myös todettu olevan yhteys fyysiseen sairastavuuteen, esimerkiksi diabetekseen ja ennenaikaiseen kuolemaan. Lisääntyneet kustannukset näkyvät myös terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolella.

Raskaus ja vauvaikä

Synnytyksen jälkeisellä masennuksella ja ahdistuneisuudella on pitkäaikaisia vaikutuksia lapsen mielenterveydelle ja toisaalta myös fyysiseen ja kognitiiviseen kehitykseen. Elämänkaarinäkökulmasta äidin synnytysmasennuksen kustannukset ovat arviolta 122 299 US dollaria ja vastaavasti lapsen 51 622 US dollaria.

Näiden kustannuksien perusteella voidaan ehdottaa, että sijoitus ensisynnyttäjien ja odottavien äitien masennusriskin tunnistamiseen kannattaa. Aikainen tunnistaminen ja tuki, kuten kotikäynnit ja psykoterapia, ovat osoittautuneet kustannusvaikuttavuudeltaan tehokkaimmaksi vaihtoehdoksi.

Lapset ja nuoret

Vahvaa tutkimuksellista tukea saavat myös erilaiset lapsiin ja nuoriin kohdistuvat menetelmät ongelmien ehkäisemiseksi.

Erityisesti vanhemmuutta tukevat ohjelmat maksavat itsensä todennäköisimmin takaisin noin kymmenkertaisesti.

Yhdysvalloissa lapsiin ja nuoriin kohdistettuihin ohjelmiin sijoitetun pääoman tuoton arvioitiin olevan 1,8–3,3-kertainen. Hyödyt ulottuivat terveydenhuoltoon, koulutukseen, rikosten ehkäisyyn ja työmarkkinoihin.

Työikäiset

Myös mielenterveysongelmien ehkäisyyn työelämässä tehdyt sijoitukset ovat kannattavia. OECD-maissa työkyvyttömyyskorvausten saajista 30–40 prosenttia on mielenterveyden häiriön diagnoosin saaneita. Mielenterveyden ongelmien takia maksettavat työkyvyttömyysetuudet vastaavat noin 0,7 prosenttia BKT:sta.

Euroopassa sijoittaminen organisaatio- ja yksilötason työhyvinvointiin ja mielenterveyden edistämiseen on arvioitu tuottavan yhden vuoden aikana 0,8–13,6-kertaisesti. Erityisesti alemmille esihenkilöille ja työntekijöille suunnattu mielenterveystaitoihin ja mielenterveyden ongelmiin keskittyvä koulutus on todettu kustannusvaikuttavuudeltaan tehokkaaksi menetelmäksi.

Itsemurha ja itsetuhoisuus

Vuonna 2013 Yhdysvalloissa itsemurhista ja itsetuhoisuudesta yhteiskunnalle aiheutuvien kulujen on arvioitu olevan 58 miljardia dollaria, joista vain 1,7 miljardia dollaria näkyi terveydenhuollon kustannuksina. Suurin osa kustannuksista aiheutui itsetuhoisuudesta, joka ei johtanut kuolemaan.

Englannissa toteutetun ohjelman tavoitteena oli oikeanlaisen psykososiaalisen arvioinnin ja jälkihoidon antaminen itsetuhoisuudesta johtuneen sairaalakäynnin jälkeen. Siihen sijoitetun pääoman tuoton arvioitiin olevan kolmekertainen tarkasteltaessa terveys-, poliisi- ja kunnallispalvelujen käyttöä.

Ikäihmiset

Ikäihmisillä mielenterveyden ongelmat liittyvät usein tahattomaan sosiaaliseen eristäytymiseen ja yksinäisyyteen. Erilaiset ryhmätoiminnot ovat osoittautumassa kustannusvaikuttavuudeltaan tehokkaiksi keinoiksi mielenterveysongelmien ehkäisyssä.

Lisää tutkimusta kustannusvaikuttavuudesta tarvitaan

Kiusaaminen

Kiusaamisen vastaisten ohjelmien kustannusvaikuttavuudesta tarvitaan vielä lisätutkimusta.

Suomalaisissa kouluissa käytössä ollut kiusaamisen vastainen ohjelma KiVa Koulu olisi otollinen ehdokas kustannusvaikuttavuuden arvioinnille. Suomessa noin 90 prosenttia kouluista on rekisteröitynyt ohjelman käyttäjiksi.

Ohjelman kustannusvaikuttavuutta arvioidaan muun muassa Isossa-Britanniassa.

Mindfulness

Lisätutkimusta toivotaan myös mindfulnessin eli tietoisuustaitojen kustannusvaikuttavuudesta. Iso-Britanniassa tutkitaan kouluympäristössä mindfulnessin vaikutusta mielenterveyteen, hyvinvointiin ja tunnetaitoihin. Tutkimukseen sisältyy menetelmän kustannusvaikuttavuuden arviointi. Lisäksi mindfulnessiin perustuvan kognitiivisen psykoterapian on todettu olevan toimiva menetelmä masennuksen uusiutumisriskin madaltamisessa.

Ilman työtä tai koulutusta olevat nuoret

Menetelmiä on kehitetty nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Suomessa nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisyn Aikalisä! Time out! -ohjelma on todettu kustannusvaikuttavaksi menetelmäksi sen työllistävän vaikutuksen vuoksi. Yhdysvalloissa monimuotoisen perheterapian (Multidimensional Family Therapy, MDFT) 12–15 tapaamisen 12 viikon aikana on arvioitu maksavan yhteiskunnalle noin 2 900 dollaria, mikä on vähemmän verrattuna normaalimuotoiseen terapiaan. Muun muassa nämä ohjelmat viittaavat siihen, että tarjoamalla yhden luukun monitoimijapalveluja kustannusvaikuttavuus paranee, kun otetaan huomioon myös terveydenhuollon ulkopuolella toteutuvia säästöjä.

Asutus, kaupunkisuunnittelu  ja luonto

Paremmalla asutuksen suunnittelulla ja kaupunkisuunnittelulla voi olla positiivinen vaikutus ihmisten mielenterveydelle yhteiskunnallisella tasolla. Lisätutkimusta tarvitaan näiden menetelmien taloudellisesta kustannusvaikuttavuudesta. Lisäksi luonnonläheisyys voi vaikuttaa positiivisesti mielenterveyteen. Erityisesti kaupunkiympäristöissä tulisi panostaa viheralueiden suunnittelun investointeihin.

Artikkeli keskittyy preventiomenetelmiin yhteiskunnallisella sekä ryhmäsidonnaisella (riskiryhmät) tasolla. Uusien menetelmien kehittämisen ja käyttöönottamisen haasteena on, että useat toimet vaativat monen eri sektorin yhteistyötä. Olisi tärkeää korostaa kullekin sektorille kohdistuvia hyötyjä, kun investoidaan ehkäisevään työhön. Lisäksi tulisi kehittää menetelmiä, joiden avulla työtä, taloudellisia riskejä ja palkkioita voitaisiin hajauttaa. Tämä auttaisi menetelmien toimeenpanossa.

TEKSTI Leena Kasurinen

Lue lisää

Hallitusohjelmatavoitteet: 10 toimenpidettä mielenterveyden edistämiseksi vaalikaudella 2019–2023