Siirry sisältöön

MIELI ry:n lausunto uudistettavan lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen luonnoksesta

Lausunnossaan MIELI Suomen Mielenterveys ry kiinnittää huomion mielenterveys- ja kansalaisyhteisövaikutusten arviointiin.

Lausunnossaan MIELI Suomen Mielenterveys ry kiinnittää huomion mielenterveys- ja kansalaisyhteisövaikutusten arviointiin. MIELI ry pitää tärkeänä että vaikutusarvioinnit eivät perustu vain kapeaan asiantuntemukseen, vaan vaikutusarvioinnissa tulee hyödyntää myös kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen asiantuntemusta, jolloin arviointiin saadaan uusia näkökulmia, ja vallankäytön näkökulmasta arviointi perustuu laajemmin eri tahojen näkökulmiin. MIELI ry pitää tärkeänä, että arvioinnin tiedonkeruussa painotetaan myös kuulemisia, sidosryhmäkeskusteluja ja kyselyitä.

MIELI ry painottaa, että vahva kansalaisyhteiskunta luo perustan usean perustuslaissa mainitun perusoikeuden toteutumiseen. Perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arvioinnissa tulee siksi kiinnittää erityistä huomiota kansalaisyhteiskunnan edellytysten turvaamisen ja vahvistamiseen.

MIELI ry katsoo, että osiossa 4.3.6 Ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys, tulisi huomioida myös vaikutukset psyykkiseen hyvinvointiin.

Mielenterveys on oleellinen osa hyvinvointia, ja MIELI ry pitää tärkeänä, että mielenterveys tulee paremmin huomioiduksi lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeeseen. Säädösvaikutusten arvioinnissa ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan STM:n selvityksen mukaan hyvin vähän ja mielenterveysvaikutuksia ei tästä joukosta ole tunnistettu. MIELI ry esittää, että lukuun 4.4. lisätään osio ihmisten mielenterveyteen kohdistuvista vaikutuksista.

Mielenterveyttä rakennetaan kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Mielenterveyden merkityksestä huolimatta päätösten vaikutuksia mielenterveyteen ei monesti arvioida riittävän hyvin. Tämän puutteen takia MIELI ry pitää tärkeänä, että arviointiohjeeseen lisätään erillinen osio mielenterveysvaikutusten arvioinnista. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointitoiminnan eräänä arvona on se, että arviointiin osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös ne, joiden hyvinvointiin arvioitava päätös kohdistuu.

Sivua muokattu 26.5.2024

Ota yhteyttä

Kristian Wahlbeck

Johtava asiantuntija
+358 400 659101
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: