MIELI Psykisk Hälsa Finland rf

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf främjar psykiskt välbefinnande. Föreningen strävar efter att den mentala hälsan ska vara grundläggande på alla nivåer i samhället och på alla livsområden. MIELI rf hjälper och stöder människor i kriser. Föreningen utbildar frivilliga till att arbeta för sin egna och gemenskapens välmående. Föreningen utbildar också experter inom olika områden.

MIELI rf ökar medvetenheten om mental hälsa genom att samla in och förmedla information samt publicera rapporter, böcker och tidskrifter. Föreningen svarar på sociala utmaningar genom att ta initiativ och utveckla nya modeller för att arbetet.

Syftet för MIELI Psykisk Hälsa Finland är att främja mental hälsa (alt. psykiskt välbefinnande) och att befästa god mental hälsa som en väsentlig faktor på alla nivåer i samhället och alla livsområden.

Som allmännyttig organisation stimulerar MIELI rf växelverkan mellan individer och kommuner genom att aktivera människor till att på frivillig basis arbeta för sin egna och gemenskapens välmående.

Som expertorganisation inom mental hälsa samlar MIELI rf in och förmedlar information om mental hälsa som stöd för planläggning och beslutsfattande, tar initiativ och publicerar rapporter, utbildar professionella och frivilliga samt ger ut böcker och tidskrifter.

Som utvecklare och producent av tjänster reagerar MIELI rf på sociala utmaningar genom att ta i bruk nya modeller för att främja mental hälsa och erbjuder hjälp och stöd i kriser. Genom sina samarbetsnätverk erbjuder MIELI rf stöd och hjälp samt ökar medvetenheten om olika frågor gällande mental hälsa. 

Verksamheten är till stor del finansierad av den finska Penningautomatföreningen (RAY), som är grundad av olika organisationer med syfte att skaffa fram verksamhetsmedel. Bidrag från Penningautomatföreningen bör sökas årligen. Verksamheten finansieras också av ministerier, kommuner och församlingar. MIELI rf erbjuder även experttjänster, utbildning, tidskrifter, böcker och guider samt producerar broschyrer och material. Vi samlar in medlemsavgifter, mottar bistånd och donationer och organiserar insamlingar.

För ytterligare uppgifter:

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf
Magistratsporten 4 A
00240 Helsingfors

Telefon
(09) 615 516