Vad är psykisk hälsa?

Världshälsoorganisationen WHO (2013) beskriver psykisk hälsa som ett tillstånd där individen känner igen sina resurser, klarar livets utmaningar, samt kan engagera sig i arbete och samhället.

Färdigheter i psykisk hälsa kan stärkas

Psykisk hälsa är en central resurs ur välbefinnandets perspektiv. Dit hör såväl en psykisk, fysisk, social som andlig dimension. Ett resurscentrerat angreppssätt är salutogent, hälsobetonande, inte patogent, sjukdomsbetonande. Färdigheter i psykisk hälsa kan stärkas och utvecklas.  Våra hemsidor erbjuder information och råd kring hur bäst att stärka och främja psykiska hälsan.

Psykiska hälsans frisk- och riskfaktorer.

Den psykiska hälsan stärks med hjälp av friskfaktorer och försvagas av riskfaktorer. Den psykiska hälsan kan stödas genom att stärka friskfaktorerna.

Yttre friskfaktorer

 • tillräckligt med näring och bostad/hem
 • socialt stöd: familj och vänner
 • positiva modeller för livet
 • utbildnings- och studiemöjligheter
 • arbete eller annan försörjning
 • arbetsgemenskapens och förmannens
 • att bli hörd
 • obehindrad rörlighet
 • en trygg och trevlig livsmiljö
 • fungerande tjänster
 • lågtröskel krishjälp
 • fritidsverksamhet,
 • flexibilitet vänverksamhet
 • tryggat självständigt boende för äldre
 • god hälsa
 • tidiga positiva människorelationer
 • socialt kapital

Inre friskfaktorer

 • tillräckligt god självkänsla
 • känslan av att bli accepterad
 • problemlösningsförmågor
 • inlärningsförmåga
 • förmåga att hantera konflikter stöd
 • påverkningsmöjligheter
 • social kompetens
 • förmåga till tillfredsställande
 • människorelationer
 • möjlighet att förverkliga sig själv
 • kreativitet
 • optimism och hopp
 • känsla av livskontroll
 • känslokompetens
 • livets betydelsefullhet