Människorelationer och växelverkan

Vi föds ur relationer och till relationer. Redan innan födseln är babyn i växelverkan med mamman och omgivningen.

Uppkomsten av förståelse och mening sker i en djupt interagerande process. En människa förstår inte ”ensam” någonting utan är alltid – också i sin ensamhet – kopplad till andra. En människa växer och utvecklas i olika gemenskaper genom livet.

Gemenskap betyder här en människogrupp, vars medlemmar växelverkar och som förenas av någon gemensam uppgift, mål eller annat ändamål.

Att höra till en gemenskap och ha goda människorelationer är av avgörande betydelse för välbefinnandet. Samhällets stöd behövs för att främja gemenskapen, så att var och en oavsett familjestruktur, samhällets omvandling, förnyelse av samhällets tjänster och näringsliv kan höra till någon gemenskap som en jämlik medlem.

Var och en bör också få känna sig värdefull och behövd i sin gemenskap. Fasan att bli lämnad utanför gemenskapen är verklig och försämrar människans handlingskraft.  Dessutom behöver gemenskapen regler som stöder en kultur där man bryr sig om varandra.

Gemenskap är viktigt för välbefinnandet. Finlandssvenskar deltar till exempel i talkon, sjunger i kör och utövar även i övrigt saker tillsammans klart mera än finnar. Det främjar deras hälsa och de lever längre. Det är inte utan orsak man säger att ”i körer förlängs livet.

I växelverkan med andra påverkar vi alltid varandra, oavsett om vi vill det eller inte. Relationen till en annan definieras i varje möte. Människors växelverkan kan också studeras ur det så kallade sociala kapitalets perspektiv.

Det sociala kapitalet utgörs av nätverk, socialt stöd och tillit. Då människor ofta har att göra med andra och litar på varandra underlättas växelverkan, samordning av verksamheter och uppnående av målsättningar.

Socialt kapital förbättrar också gemenskapens välbefinnande, människornas hälsa och livskvaliteten. Det hjälper en att förstå att vi i grunden är beroende av varandra. Då kan vi också förhålla oss medkännande till andras bekymmer. Socialt kapital är enligt forskning en viktig faktor för individens välbefinnande.