Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom, eller bipolärt syndrom, är en långvarig och i hög grad ärftlig psykisk sjukdom. Sjukdomen karaktäriseras av humörsvängningar som avviker från det normala: efter depressiva perioder följer intensiva maniska perioder samt så kallade blandade perioder. Däremellan kan de drabbade ha symtomfria perioder, eller perioder då symtomen är mycket lindriga.

Bipolär sjukdom delas in i två huvudtyper. Bipolär sjukdom typ I kännetecknas av depressiva, maniska och blandade perioder. I bipolär sjukdom typ II är de maniska perioderna mindre extrema, så kallade hypomaniska skov. Hypomaniska skov är inte så allvarliga att de skulle orsaka betydande svårigheter på jobbet eller i sociala relationer.

Bipolär sjukdom debuterar ofta i tonåren eller i tidig vuxen ålder. Alkohol- eller drogrelaterade problem är vanligare än normalt bland de drabbade. Stort alkoholintag kan stärka både de maniska och de depressiva perioderna.

Omkring en procent av befolkningen lider av bipolär sjukdom. Tidigare var namnet på sjukdomen manisk-depressiv sjukdom eller manodepressiv sjukdom.

Maniska perioder

De maniska perioderna är lättare att identifiera än de depressiva, eftersom den drabbades beteende är påfallande aktivt. Under en manisk period kan personen känna sig väldigt upprymd på ett orealistiskt sätt och denna känsla kan vara i flera veckor eller till och med månader.

De maniska perioderna karaktäriseras ofta av försämrat omdöme. Den maniska personen kan göra saker som orsakar personen själv och andra i dennes närhet stora svårigheter. Exempelvis kan personen röra till sin ekonomi eller få en benägenhet till sexuellt riskbeteende. Följden kan bli problem med familjen, jobbet och polisen.

Maniskt beteende är inte alltid detsamma som glatt beteende, och speciellt hos unga kan manin ta sig uttryck som aggressiv upprördhet. Under en manisk period upplever personen själv vanligen inte att någonting skulle vara fel och är därför inte mottaglig för hjälp.

Depressiva perioder

Vid bipolär sjukdom är depressiva perioder vanligare än maniska. De depressiva perioderna liknar mycket den depression som drabbar en svårt deprimerad person. Under en depressiv period känner sig personen mycket trött och har svårt att koncentrera sig och sömnproblem är vanliga.

Den drabbade personen kan känna sig värdelös och bära på skuldkänslor och dödstankar. Maniska perioder kan leda till problem med ekonomin och de personliga relationerna, vilket leder till ytterligare de skuldkänslor som är vanliga hos personer med bipolär sjukdom.

Blandade perioder

Perioderna kan även vara blandade, det vill säga med symtom på både depression och mani samtidigt. Blandade perioder kan vara väldigt smärtsamma, eftersom personens tankeverksamhet är exalterad medan tankarna är nedstämda. Personer med bipolär sjukdom kan ha sinnesvillor eller vanföreställningar som ändå inte är av samma art och lika uttalade som hos personer med schizofreni.

Behandling

Bipolär sjukdom behandlas normalt med stämningsstabiliserande läkemedel, medicinering mot ångest och sömnlöshet samt med antidepressiva läkemedel under depressiva skov. I bästa fall är det möjligt att effektivt blockera eller lindra de depressiva eller maniska perioderna.

Det kan ta tid att hitta den lämpliga medicineringen vid bipolär sjukdom. Innan man hittar den rätta medicineringen kan det hända att man måste byta ut läkemedlen och justera doseringen flera gånger. Ofta når man det bästa resultatet med en kombination av flera olika läkemedel.

Personen kan lära sig känna igen de tecken som föregår en period, vilket stärker känslan av kontroll och gör det möjligt att leva ett fullgott liv trots sjukdomen. I psykoterapi är målet att personen lär sig bland annat detta. För att förebygga skoven är det viktigt att undvika alltför stor stress och sömnbrist.

Personer som drabbas av bipolär sjukdom söker sällan vård när de första symtomen yppar sig. I regel söker de vård vid en långvarig och svår depressiv period. Därför kan det hända att fall av bipolär sjukdom typ II inte alls uppdagas.