Psykoser

Med psykoser avses sådana kognitiva och perceptiva tillstånd där den drabbade personens verklighetsuppfattning är allvarligt rubbad. Personen kan då inte särskilja mellan autonoma sinnesintryck och den yttre verkligheten. Psykoser är de allvarligaste av de psykiska sjukdomarna och de har en betydande negativ effekt på den drabbades funktionsförmåga.

De vanligaste psykossymtomen är sinnesvillor, eller hallucinationer, och vanföreställningar. Av de psykosrelaterade sinnesvillorna är hörselvillor de vanligaste. En psykotisk människa kan också tro att hon ser saker och ting eller tror på sådant som saknar grund i verkligheten. Hon kan till exempel tro att hennes anhöriga anklagar henne för något som inte har hänt. En psykotisk person kan tala på ett osammanhängande och ologiskt sätt, ibland även mycket ingående.

Psykotiska symtom och skov förekommer i många av de svåraste och varaktigaste psykiska sjukdomarna. Ofta framträder psykotiska symtom i perioder, med andra ord är den drabbade inte konstant i ett psykotiskt tillstånd. Å andra sidan kan även en person som inte lider av någon psykisk sjukdom drabbas av psykossymtom som följd av en mycket omskakande händelse. Sådana såkallade reaktiva psykoser är vanligen kortvariga och tillfälliga.

De skrämmande och främmande känslorna kan få den drabbade att nästan helt avstå från sociala relationer och sluta sig i sin inre värld. Trots symtomen kan personen ändå ha styrkor och egenskaper som gör att denne klarar av det dagliga livet på ett normalt sätt.

Behandling

En psykotisk person måste få professionell hjälp så fort som möjligt. Den drabbade behöver rätt medicinering och annan vård för att sätta stopp för symtomen.

En psykotisk person bör skickas eller helst föras till den närmaste psykiatriska jouren. Ibland kan den drabbade människan avsäga sig hjälpen, eftersom de förvirrade förnimmelserna skrämmer henne eller hon inte inser att hon behöver hjälp. Om den drabbade beter sig på ett mycket förvirrat och oförutsebart sätt och utgör en risk för sig själv eller omgivningen, bör man ringa det allmänna nödnumret.

Orsaker

Psykoser är flerfaktoriella psykiska sjukdomar, de har ingen entydig bakomliggande orsak.

Till uppkomsten av psykoser bidrar ärftliga och antenatala faktorer samt traumatiska upplevelser och missbruk av alkohol och andra berusningsmedel. Psykos utlöses ofta av betydande livsförändringar och av stress.