Välbefinnandet

Den psykiska hälsan är en väsentlig del av en människas välbefinnande och hälsa. Den innebär livskompetens och är en resurs som hjälper en att möta vardagens utmaningar och olika situationer i livet. Den psykiska hälsan är lika viktig för oss alla, oberoende av kön, ålder eller nationalitet.

Psykisk ohälsa eller fysisk sjukdom utgör inget hinder för att öva på kunnigheten i psykisk hälsa. Stärkande av kompetensen i psykisk hälsa bidrar tvärtom till återhämtning från sjukdom och kan bidra till att övervinna den.

Välbefinnande är ett mångtydigt begrepp. Levnadsvillkoren, till exempel livsmiljö, boende, arbete och utkomst utgör den materiella grunden för välbefinnandet. Till välbefinnandet hör också hälsa, sociala kontakter och den egna upplevelsen av livskvaliteten.

I vardagligt tal hänvisar välbefinnande till upplevelser och erfarenheter som ger en bra känsla.

Hälsa anses ofta vara funktionsförmåga, en resurs, en jämvikt eller en förmåga att anpassa sig också till överraskande saker. Psykisk hälsa är en oskiljaktig del av hälsan.

Finländarnas hälsa och välbefinnande har enligt undersökningar utvecklats positivt, men på samma gång har skillnaderna i befolkningsgruppers hälsa och välbefinnande ökat.