Vi utvecklar nya arbetssätt för att främja den psykiska hälsan

Målet för utvecklingsarbetet vid MIELI Psykisk Hälsa Finland rf är att främja den psykiska folkhälsan genom att förnya och stärka föreningens verksamhet. Föreningen utför utvecklingsarbete på många nivåer, särskilt i utvecklingsenheten Horisontti och i olika utvecklingsprojekt, som rör relevanta och aktuella utmaningar och framsteg inom området psykisk hälsa. Ett samhällsaktuellt och viktigt tema för föreningens utvecklingsarbete är barn och ungdomars psykiska hälsa och sociala utslagning. Föreningen utvecklar även nya modeller för främjande av psykisk hälsa hos äldre.

Utvecklingsverksamheten är en del av föreningens kontaktyta med samhället, och tar fram nya verksamhetsinitiativ utgående från behoven i samhället samt sprider ny god praxis till föreningssektorn och samhället i stort. Information från kriscentren och lokala föreningear för mental hälsa om de utmaningar som människor ställs inför samlas in och utnyttjas för att styra föreningens verksamhet.

Människors psykiska hälsa påverkas av samhälleliga beslut, och påverkansarbete är en viktig del av utvecklingsarbetet. Det är en stor utmaning att få med alla samhällssektorer i mentalvårdsarbetet. MIELI rf kartlägger god praxis för att inkludera psykisk hälsa i det offentliga beslutsfattandet i EU-kommissionens och medlemsstaternas gemensamma åtgärd för psykisk hälsa och välbefinnande ”Joint Action for Mental Health and Wellbeing”.

Utvecklingsprojekt ger en möjlighet att pröva nya, innovativa metoder och arbetssätt. En integrerad del av utvecklingsarbetet är utvärdering, som används för att identifiera välfungerande och effektiva arbetsmetoder samt eventuella hinder i genomförandet. De bästa arbetssätten kan etableras som permanenta verksamhetsmodeller för främjande av psykisk hälsa. Sociala innovationer och god praxis som utvecklats i projekt vid MIELI rf främjar psykisk hälsa och välbefinnande och förebygger psykiska problem. God praxis som utvecklats vid MIELI rf sprids och införs även i lokala föreningar.

Projektarbetet inom föreningen inleddes på 1980-talet. Det landsomfattande nätverket av kriscentra är ett exempel på ett projekt som ledde till en väletablerad verksamhet.

Föreningens utvecklingsverksamhet finansieras huvudsakligen av Finlands Penningautomatförening. Andra stora sponsorer är undervisnings- och kulturministeriet, utbildningsstyrelsen, social- och hälsovårdsministeriet och EU-kommissionens generaldirektorat för hälsa.

Tilläggsuppgifter
Utvecklingsdirektör Kristian Wahlbeck
kristian.wahlbeck@mieli.fi
tel. 0400 659 101