Mentalhälsopolitiska delegationen kräver nationell koordinering av självmordsförebyggande arbete

Pressmeddelande 30.11.2017

År 2015 begicks färre självmord än åren innan, 731, men trots nedgången ligger självmordstalen i Finland över EU:s medeltal och högre än i de andra nordiska länderna. I jämförelse med döda i trafiken är självmordens antal ungefär tredubbel.

Ett omfattande samarbete mellan olika sektorer är centralt i det självmordsförebyggande arbetet. Bakom självmord ligger ofta arbetslöshet, ekonomiska svårigheter, hopplöshet och ouppfyllda livsmål. Genom att stärka problemlösningsfärdigheter, förebygga marginalisering och utsatthet samt föra en ansvarsfull alkoholpolitik förebygger man även självmord.

Mentalhälsopolitiska delegationen rekommenderar följande åtgärder:

För koordinering av det självmordsförebyggande arbetet behövs ett nationellt kompetenscentrum:

  • för att samla och sprida information
  • för att koordinera den regionala verksamheten
  • för att utvärdera resultaten av insatserna

Koordineringen  skall främja och följa upp

  • att det sjävmordsförebyggande arbetet förverkligas som ett omfattande samarbete, även utanför hälsosektorn
  • att kompetensen inom psykisk hälsa fortgående stärks, så att alla vet hur man ska agera ifall man misstänker att en närstående funderar på självmord
  • att tidigt stöd erbjuds genom hjälptelefoner och nättjänster
  • att kompetensen hos yrkesgrupper i nyckelställning är tillräcklig
  • att förebyggande åtgärder förverkligas speciellt i befolkningsgrupper vars  självmordstal inte minskat (unga,  socioekonomiskt lägre och  sårbara grupper).

Dessutom bör tillgången till tidigt stöd säkerställas samt den kommande God medicinsk praxis -rekommendationen omsättas i praktiken.

Antalet självmordsförsök är minst tiofaldigt jämfört med antalet självmord. Självmordsförsök till ökar riskerna för senare förverkligat självmord betydligt, så beredningen av God medicinsk praxis-rekommendationen är ett väldigt välkommet beslut.

Målet för förebyggande av självmord bör vara en sänkning av antalet självmord till under 500 per år fram till år 2025. I resursertilldelningen och i det praktiska genomförandet av koordineringen kan man ta modell och rekommendationer från övriga Norden och EU-länder, där man satt upp nationella mål för antalet självmord, gjort förebyggande program mot självmord och grundat nationella kompetenscentra.

Mentalhälsopolitiska delegationens ordförande, riksdagsledamot Juha Rehula (C).

Mentalhälsopolitiska delegationen är ett parlamentariskt organ sammankallat av de landsomfattande organisationerna inom psykisk hälsa. I delegationen sitter medlemmar från samtliga riksdagspartier. Delegationens medlemsorganisationer är Föreningen för mental hälsa i Finland (Suomen Mielenterveysseura), Centralförbundet för mental hälsa (Mielenterveyden Keskusliitto), FinFami och Psykosociala Förbundet.