SamSinne presenterar fakta för vårdreformen

Social och hälsovårdsreformen förnyar även mental- och missbrukarvården. Målet för projektet SamSinne, som leds av Föreningen för Mental Hälsa i Finland (FMHF), var att erbjuda faktaunderlag för vårdreformens beslutsfattare om mental- och missbrukarvård. SamSinnes faktaunderlag bygger på forskning och erfarenhetsexpertis. Du kan följa med hur projektets rapportering  genom att beställa projektets finskspråkiga nyhetsbrev.

Regeringen strävar till att anordnandet av social- och hälsovården överförs från kommunerna till landskapen 1.1.2020. Vårdreformen innebär att även ansvaret för mental- och missbrukarvården överförs till landskapen. Arbetet för att främja den psykiska folkhälsan och förebygga problem samt minska rusmedelsanvändningen kvarstår i kommunerna även efter reformen.

SamSinne betonar modeller för mental- och missbrukarvården som är evidensbaserade eller har visats utgöra god praxis. En huvudobservation är möjligheterna att förnya mental- och missbrukarvården med nya människonära verksamhetsmodeller som betonar delaktighet och kamratstöd. Forskning stöder nyttan av att mental- och missbrukarvården på basnivå integreras med övrig primärvård. Det finns fungerande modeller för hur specialistvården kan stöda primärvården. En fungerande mental- och missbrukarvård på flerpartsbas inkluderar också den tredje sektorns kompletterande tjänster. Enligt utredningen är det möjligt att betydligt minska de indirekta kostnaderna av psykisk ohälsa, såsom bortfall av produktivitet, genom satsningar på att främja psykisk hälsa och på mentalvården.

Projektets resultat har publicerats i flera former

Pressmeddelande: Mental- och missbrukarvården kan förbättras i samband med social- och hälsovårdsreformen

Policy brief (på finska): Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ongelmia voidaan ratkaista

Slutrapport (på finska): Fungerande modeller för mental- och missbrukarvården

Projektet inbjöd allmänheten samt vårdens klienter och deras anhöriga att påverka arbetet genom att delta i projektets enkät och genom att under hösten 2017 kommentera projektets preliminära rapporter i DIN ÅSIKT. Den erfarhetsexpertis som klienterna och deras anhöriga besitter kom till tals i de olika gruppsamtal som ordnas av Föreningen för erfarenhetsexperter Kokoa rf, som är en av projektets partner.

STATSRÅDETS UTREDNINGS-OCH FORSKNINGSVERKSAMHET finansierarde projektet.. Projektets styrgrupp leddes av medicinalrådet Helena Vorma från social- och hälsovårdsministeriets enhet för hälsotjänster. Projektet leds av utvecklingsdirektör Kristian Wahlbeck från FMHF.

Samarbetspartner i projektet SamSinne var:

Kontaktperson

Kristian Wahlbeck
Utvecklingsdirektör

+358 400 659 101Magistratsporten 4 A, 7. vån, 00240 Helsingfors, Finland