Föra barnen på tal -metoden

Föra barnen på tal -metoden syftar till att stödja barnets utveckling och välmående, universellt och i situationer då det finns svårigheter i barnets vardag eller livssituation. Målet är att identifiera faktorer som är centrala för barnets välbefinnande, och att utreda hur dessa kan stödjas.

Föräldern samtalar med samtalsledaren på basen av en loggbok om barnets vardag hemma i samvaro med familjen, inom småbarnspedagogiken, på skolan och på fritiden. Under samtalet identifierar man tillsammans vardagens styrka - det som fungerar - och sårbarhet - det som är utmanande för barnet. Till slut gör man upp en handlingsplan för att stöda den styrka och lösa den sårbarhet som identifierats. Ifall vardagen behöver stödjas upp av andra aktörer bjuder man in till ett rådslag för att gemensamt hitta sätt att få vardagen att fungera på bästa vis.  

Föra barnen på tal -samtalet byggs upp av 1-2 träffar, processen med rådslaget skräddarsys alltid enligt de behov som identifierats och antalet träffar varierar.  

Föra barnen på tal -servicemodellen innebär att alla verksamheter – bl.a. social- och hälsovården, småbarnspedagogiken och skola, föreningar  – tar som en gemensam agenda att i stödja barns fungerande vardag med syftet att främja barn och familjers välbefinnande och förebygga problem. Föra barnen på tal -metoden används som en gemensam strategi för att uppnå målet. En ledningsgrupp bestående av de olika verksamheternas chefer koordinerar arbetet i samarbete. En central del av Föra barnen på tal -servicemodellen är möjligheten för t ex rådgivningen, småbarnspedagogiken och skolan att smidigt genom ett telefonsamtal få social-och hälsovårdens insatser då behovet uppstår. 

Utbildning i Föra barnen på tal

Genomförandet av Föra barnen på tal kräver metodutbildning. Länken nedan för dig till en finskspråkig sida som ger info om utbildning i metoden

https://mieli.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/lapset-ja-nuoret/toimiva-lapsi-perhe-ty%C3%B6/tlp-ty%C3%B6n-koulutukset

Föra barnen på tal -loggböckerna

Föra barnen på tal -samtalet och -rådslaget bygger på en loggbok. Det finns loggböcker för småbarnspedagogiken, för skolan - åk 1-6 och åk 7-9 samt loggböcker för servicefältet och olika verksamheter (enligt barnets ålder: graviditet, babyåldern, de första småbarnsåren, lekåldern, skolåldern, tonåren) 

Föra barnen på tal - (FBT) loggböckerna är digitala, dvs. de kan fyllas i elektroniskt och användas i t ex videosamtal och på elektroniska plattformar. Självfallet kan loggböckerna skrivas ut och användas i samtal med deltagarna på plats. Föräldern skall få möjlighet att bekanta sig med loggboken i förväg – på nätet eller genom att samtalsledaren sänder den till hen. 

Hur fungerar de digitala loggböckerna under videosamtal?  Då FBT -samtalet och -rådslaget genomförs i ett videosamtal kan den personen som öppnat och delat loggboken på den elektroniska plattformen göra anteckningar i den. Hen kan också skriva ut den. Gjorda anteckningar i loggboken kan ej sparas (säkerhetsskäl). Ifall samtalsledaren skriver ut den, skall hen sända den till föräldern. Samtalsledaren arkiverar inte loggboken. Kom alltid gemensamt överens om de praktiska frågorna före samtalet.

Då samtalen förs på distans måste man alltid fästa särskild uppmärksamhet vid säkerhet och dataskydd och samtala om detta med föräldern. Det är viktigt att den yrkesverksamma tar reda på och följer de riktlinjer som finns inom den egen organisationen. Kela och Valvira har ett register över säkra plattformar. 

Föra barnen på tal -loggböckerna för småbarnspedagogiken och skolan 

Föra barnen på tal -loggböcker för servicefältet och olika verksamheter

Den ursprungliga loggboken för psykiatrin och beroendevård 

De finskspråkiga FBT-loggböckerna för småbarnspedagogiken och skolan

De finskspråkiga FBT-loggböcker för servicefältet och olika verksamheter

Den ursprungliga loggboken för psykiatrin och beroendevård - på finska

De ryskspråkiga FBT-loggböckerna för småbarnspedagogiken och skolan 

De ryskspråkiga FBT-loggböcker för servicefältet och olika verksamheter

  Loggböckerna för samspel med familjer och unga inom mottagningscentren (på finska, översatta till arabiska och dari) 

  Handböcker

  Hur hjälper jag mitt barn?
  Handbok för föräldrar med psykiska problem.

  Vad är det med våra föräldrar?
  En handbok för barn och ungdomar som har en mamma eller pappa, som har psykiska problem

  Hur tar jag hand om mina barn?
  En handbok för föräldrar som oroar sig för sitt alkohol- eller drogbruk

  Kontaktperson

  Bitta Söderblom
  Utvecklingskoordinator
  Familj och barn i samspel insatser

  +358 40 621 2474Lappviksstigen 8, 00180 Helsingfors

  Mia Montonen
  Metodkoordinator
  Projektet Tidig insats

  +358 40 627 5924Lappviksstigen 8 D, 00180 Helsingfors