Tidig insats

Projektet Tidig insats strävar till att alla familjer i Finland skall ha tillgång till verksamma metoder för familjestöd som bygger på en vetenskaplig grund. Projektets syfte är att sprida och skapa förståelse för betydelsen av evidensbaserade arbetsmetoder. Projektet genomförs i samarbete med Itla, som upprätthåller en digital kunskapsbas med arbetsmetoder. Kunskapsbasen omfattar arbetsmetoder som främjar barns och ungas psykiska och sociala välbefinnande.

Mieli Psykisk Hälsa rf stöder spridningen och implementeringen av metoder som enligt Tidig insats (Kasvun tuki) -utvärderingen har stark eller måttlig effekt. Två av dessa metoder förvaltas både på finska och svenska av Mieli. Dessa är

Dessutom stöder Mieli spridning och implementering av följande metoder på svenska

Mieli samarbetar med andra aktörer som förvaltar de olika metoderna som har påvisad effekt.

Inom ramen för projektet Tidig insats kommer Mieli att ordna kostnadsfria svenskspråkiga utbildningar och booster seminarier. Detta möjliggörs med finansiering av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Via länken här, hittar man en bloggskrift på Kommunförbundets sida, om projektet.

Den digitala kunskapsbasen Tidig insats

Kunskapsbasens syfte är att samla information så att professionella som arbetar med barn och familjer lätt kan få en överblick av hurdana arbetsmetoder som ger det bästa tillgängliga stödet i så tidigt skede som möjligt, åt familjerna.

Motsvarande informationskällor för främjande och förebyggande psykosociala insatser finns även i andra länder.

Även om kunskapsunderlaget är internationellt har varje land skapat system som är anpassade till den lokala kontexten.  Systemen och rekommendationerna i andra nordiska länder är inte nödvändigtvis direkt överförbara till Finland och därför är det viktigt med en egen kunskapsbas för Finland.

En Implementeringsmanual för etablering av de evidensbaserade insatserna på lokal nivå har tagits fram.

Bakgrund

Tidig insats initierades 2015 som ett samarbete mellan ITLA (Stiftelsen för självständighetsjubileets barnfond), Centralförbundet för Barnskydd och stiftelsen till minnet av Onni och Helmi Karttunen.  Under åren 2017-2018 finansierades projektet av social- och hälsovårdsministeriets program för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE-programmet) och Institutet för hälsa och välfärd (THL) anslöt sig till projektet. Sedan 2019 drivs projektet gemensamt av Itla och MIELI Psykisk Hälsa Finland rf.

Kontaktperson

Bitta Söderblom
Utvecklingskoordinator
Familj och barn i samspel insatser

+358 40 621 2474Lappviksstigen 8, 00180 Helsingfors

Mia Montonen
Metodkoordinator
Projektet Tidig insats

+358 40 627 5924Lappviksstigen 8 D, 00180 Helsingfors