Tidig insats – kunskapsbas för effektivt tidigt stöd

Projektet Tidig insats strävar till att alla familjer i Finland skall ha tillgång till verksamma metoder för familjestöd som bygger på en vetenskaplig grund. Projektet sprider verksamma arbetsmetoder i samarbete med kommuner och landskap, och upprätthåller en DIGITAL KUNSKAPSBAS på nätet.

Syftet med kunskapsbasen Tidig insats är att skapa en lättillgänglig informationskälla på nätet om effektiva insatser i arbetet med barn, ungdomar och familjer. Informationskällan omfattar arbetsmetoder som främjar barns och ungas psykiska och sociala välbefinnande.

Tidig insats strävar i första hand till att stöda evidensbaserad praktik i arbetet med barn och unga och kunskapsbasen erbjuder utvärderade psykosociala insatser i ett tydligt ramverk med transparenta bedömningskriterier.. Projektet samlar och utvärderar både inhemska och utländska arbetsmetoder, och fungerar som stöd för beslutsfattare och praktiker i arbetet med barn och unga genom att lyfta fram verksamma insatser.

I den verktygslåda som Tidig insats erbjuder ingår tre metoder som förvaltas av MIELI Psykisk Hälsa Finland rf: FÖRA BARNEN PÅ TAL, De otroliga åren och Mångdimensionell familjeterapi (MDFT). I verktygslådan ingår även det nätbaserade programmet Voimaperheet, som förvaltas av Åbo universitet.

Genom att samla och presentera information om goda arbetssätt stöder Tidig insats tillgången till objektiv och användbar information för arbetet med barn och unga och ger tillförlitlig information om hur förändring i arbetssätt genomförs och förverkligas.

Motsvarande informationskällor för främjande och förebyggande psykosociala insatser är redan i bruk i andra nordiska länder.  Ungsinn i Norge, Metodguiden i Sverige och Vidensportalen i Danmark har utvecklat egna klassificeringssystem för bedömning av vetenskapligt stöd och insatsernas effektivitet. I England upprätthåller What Works databasen EVIDENCE STORE med utvärderade insatser för barn, unga och familjer. Även om kunskapsunderlaget är internationellt har varje land skapat system som är anpassade till den lokala kontexten.  Systemen och rekommendationerna i andra nordiska länder är inte nödvändigtvis direkt överförbara till Finland och därför har kunskapsbasen Tidig insats initierats. För tillfället utvecklas och uppdateras informationskällan Tidig insats med målet att den i fortsättningen skall upprätthållas av en offentlig aktör. En IMPLEMENTERINGSMANUAL för etablering av de evidensbaserade insatserna på lokal nivå har tagits fram..

Tidig insats initierades 2015 som ett samarbete mellan ITLA (Stiftelsen för självständighetsjubileets barnfond), Centralförbundet för Barnskydd och stiftelsen till minnet av Onni och Helmi Karttunen.  Under åren 2017-2018 finansierades projektet av social- och hälsovårdsministeriets program för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE-programmet) och INSTITUTET FÖR HÄLSA OCH VÄLFÄRD (THL) anslöt sig till projektet. Sedan 2019 drivs projektet gemensamt av Itla och MIELI Psykisk Hälsa Finland rf.

Kontaktperson

Bitta Söderblom
Utvecklingskoordinator
Familj och barn i samspel insatser

+358 40 621 2474Lappviksstigen 8, 00180 Helsingfors

Katriina Rinkinen
Metodkoordinator för MDFT
Teamet för föräldrastöd

+358 40 578 8874Magistratsporten 4 A, 7 vån., 00240 Helsingfors