Utbildning i psykiska första hjälpen

Psykiska första hjälpen är MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s registrerade varumärke. Kurserna är lämpliga för alla, som är intresserade av att främja sitt eget och andras psykiska välbefinnande och förbättra sina kunskaper om psykisk hälsa. Kurserna är inte lämpliga för människor i akut kris. De är inte heller terapigrupper.

Temat för Psykiska första hjälpen®1 är psykisk hälsa och temat för Psykiska första hjälpen®2 är psykisk ohälsa.

Psykisk hälsa är en resurs som möjliggör mycket i livet. Psykisk hälsa är inte bara frånvaro av psykiska problem utan det är psykiskt välbefinnande och förmåga att klara av vardagen. God psykisk hälsa är också förmåga till kreativitet och mänskliga relationer.

Psykisk ohälsa kan visa sig på många sätt och ge olika symtom. De är fråga om ohälsa när symtomen begränsar individens förmåga till arbete, delaktighet eller att klara sig i vardagen eller symtomen orsakar lidande och psykisk funktionsnedsättning. Stöd från närstående har stor betydelse vid psykisk ohälsa och för återhämtningen.

Broschyr>>>

Psykiska första hjälpen®1 – utbildningen

Deltagarna i utbildningen

 • får information om psykiskt välbefinnande och hur det kan påverkas
 • uppmuntras att främja sin egen och sin närståendes psykiska hälsa
 • får kunskaper hur man klarar motgångar i livet

Utbildningen har fem delar:

 1. Vad är god psykisk hälsa
 2. Mänskliga relationer
 3. Känslomässiga färdigheter
 4. Livskontroll
 5. Livskriser

Psykiska första hjälpen®2 –utbildningen

 • får information om de vanligaste formerna av psykisk ohälsa och deras symtom
 • får färdigheter att erbjuda hjälp och hänvisa till behandling
 • lär sig att tillämpa psykiska första hjälpens olika steg

Utbildningen tar upp följande former av psykisk ohälsa och första hjälpen vid dem:

 1. Depression
 2. Traumatiska kriser
 3. Beroendesjukdomar
 4. Ångestsyndrom
 5. Psykoser
 6. Självdestruktivt beteende.

Till utbildningen är alla välkomna, som vill öka sin kunskap om psykisk ohälsa och bemötandet av människor med psykisk ohälsa samt om första hjälpen vid psykiska ohälsa.

Mer information,
Tiina Lumijärvi
Chef, Utbildning i psykiska första hjälpen®
+358 40 652 7880, tiina.lumijarvi@mieli.fi