Skip to content

Search

Narrow search results

.

Search results

Radikalisoitumiseen voidaan puuttua yhteisöjä auttamalla

...suunnata huomio yhteisöihin, sillä niiden reaktiot voivat joko jarruttaa tai kiihdyttää radikalisoitumisprosessia. Vahvistamalla yhteisöjen resilienssiä voidaan tukea niiden kykyä ennaltaehkäistä radikalisoitumista. Resilienssillä tarkoitetaan yhteisön kykyä torjua negatiivisten tapahtumien tai stressitekijöiden...

Mieli työssä® -koulutus

...resilienssi Työelämän jatkuvat pienet ja suuret muutokset voivat kuormittaa mieltä. Vahvistamalla työyhteisön muutosjoustavuutta eli resilienssitaitoja voidaan vaikuttaa eri tilanteista selviytymiseen ja muutosten käsittelemiseen. Koulutuksessa käsitellään mitä muutosjoustavuus työympäristössä tarkoittaa ja...

RE-MAP-hanke

Radikalisoitumisen ennaltaehkäisy, resilienssi ja mielenterveys (RE-MAP) -hanke työskentelee radikalisoitumisen ennaltaehkäisemiseksi yhteisöjen resilienssiä ja mielenterveysosaamista vahvistamalla sekä ammattilaisia kouluttamalla 2023-25. Hankkeen aikana kehitetään ja toteutetaan mentorointimalli eri yhteisöille sekä tarjotaan koulutusta...

Hallitusohjelmassa suuret aukot psyykkisen kriisinkestävyyden vahvistamisessa

...kriisinkestävyyttä. Ainoa viittaus asiaan löytyy yllättäen kulttuurin yhteydessä: ”Kulttuurilla on suuri merkitys kansalaisten resilienssille, kokonaisturvallisuudelle sekä kansalliselle yhteenkuuluvuuden tunteelle”.  On toki hyvä, että yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa päivitetään ”vastaamaan uuden turvallisuusympäristön vaatimuksia”....

Sota toi esille pakolaisnuorten vahvuudet ja resilienssin

On selvää, että sota vahingoittaa. Traumaattiset sotakokemukset voivat aiheuttaa lapsille ja nuorille mielenterveyden haasteita ja häiritä heidän psyykkistä kehitystään. Sodan subjektiivisesta kokemisesta ja kokemusten henkilökohtaisista merkityksistä on kuitenkin vähemmän tutkittua...

Mielenterveyttä tuettiin lasten ja nuorten kasvuympäristöissä

Lapset, nuoret ja perheet -osaston toiminta keskittyy mielenterveysosaamista vahvistavan toimintakulttuurin, mielenterveystaitoja ja resilienssiä tukevien toimintojen levittämiseen ja juurruttamiseen. Työtä tehdään neuvolassa, varhaiskasvatuksessa, kouluissa, oppilaitoksissa, nuorisotyössä, harrastustoiminnassa ja sosiaali- ja terveyssektorilla....

Yksinäisyyden siirtyminen vanhemmalta lapselle voidaan ehkäistä

...ja vuorovaikutukseen kietoutuvia riskejä perheissä ja kouluissa sekä ihmissuhteiden ja vuorovaikutuksen roolia tuen toteutumisen ja arjen resilienssin edistämisen näkökulmasta. Pitkittäisseuranta-aineisto ulottui neljänneltä kuudennelle luokalle. Se koostui varhaisnuorista, heidän vanhemmistaan sekä...

MIELI ry:n vastaukset hallitustunnustelijan kysymyksiin: Mielenterveyteen panostaminen on välttämätöntä ja tuo jatkossa kustannussäästöjä

...lisänneet kuormitusta. Mielenterveysstrategia vuoteen 2030 tarjoaa tähän ratkaisutyöhön kokonaisvaltaisen kehyksen. Sen toimeenpano on varmistettava ja suunnatta suunnitelmallisesti koronan jälkihoitoon sekä väestötason resilienssin eli muutosjoustavuuden ja kriisinkestävyyden vahvistamiseen. Strategian toimeenpano tulee...

Nuorten hyvinvointiohjelma

...ja tunnetaitojen opettamista, jotta he pystyvät tukemaan nuoria samojen taitojen oppimisessa ja resilienssin vahvistamisessa. Lisätään vanhemmuuden tukea, jotta huoltajat kykenevät olemaan nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukena. Vahvistetaan vanhempien mielenterveyttä ja...

Tutustu itseesi

...eri tilanteissa. Itsetuntemus vahvistaa itsetuntoa, resilienssiä ja ihmissuhteita Itsetunto on itseen liittyvää arvostusta ja omanarvontuntoa. Itsetuntemus voi auttaa vahvistamaan itsetuntoa monin tavoin. Mitä paremmin tunnistaa vaikkapa ominaisuuksiaan, vahvuuksiaan ja luonteenpiirteitään,...