Siirry sisältöön

Sota toi esille pakolaisnuorten vahvuudet ja resilienssin

Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan liberialaiset pakolaisnuoret näkivät sodan kärsimystä aiheuttaneena julmana elämänkouluna, joka toisaalta kirkasti elämän suunnan.

On selvää, että sota vahingoittaa. Traumaattiset sotakokemukset voivat aiheuttaa lapsille ja nuorille mielenterveyden haasteita ja häiritä heidän psyykkistä kehitystään. Sodan subjektiivisesta kokemisesta ja kokemusten henkilökohtaisista merkityksistä on kuitenkin vähemmän tutkittua tietoa. Laadullista tutkimusta varten haastateltiin kolmeatoista Ghanaan paennutta liberialaista nuorta aikuista, jotka olivat lapsena kokeneet Liberian sisällissodan. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään, miten he itse näkivät sodan vaikuttaneen heidän elämäänsä ja millaisia merkityksiä he näille kokemuksille elämäntarinoissaan antoivat.

Sota oli uhan, julmuuden ja menetyksen kokemista

Sotakokemusten sisällöstä kysyttäessä esille nousivat kärsimys, kipu, menetykset, sodan kauhut, lapsisotilaaksi joutumisen pelko sekä pakeneminen. Näitä teemoja yhdisti voimakkaat surun, raivon, pelon, epätoivon ja kaipuun tunteet sekä nöyryytyksen kokemukset.

Haastatellut nuoret kertoivat kokeneensa itse fyysistä kipua, ihmisarvoa loukkaavaa kohtelua tai joutuneensa todistamaan sen kohdistumista läheisiin. He kertoivat läheisten ihmissuhteiden menettämisestä. Sodan aikana haastateltavat olivat kohdanneet suojaavan vanhemmuuden sekä turvallisuudentunnetta tarjoavan kodin menettämistä. Lisäksi haastatteluissa kerrottiin sodan kauheuksien kokemisesta. Muistot äärimmäisestä väkivallasta ja hirmuteoista aiheuttivat toistuvia traumatakaumia, joihin liittyi voimakkaita toivottomuuden, raivon, häpeän ja pelon tunteita.  Ehkä kaikkein kivuliaimpana asiana haastateltavat kertoivat lapsisotilaaksi joutumisesta tai joutumisen pelosta, sillä se merkitsi pakottamista toimimaan omaa moraalia ja ryhmää vastaan. Sota oli saanut haastateltavat pakenemaan henkensä edestä, ja he kertoivat kokeneensa pakomatkalla nälkää ja jatkuvaa pelkoa joutumisesta taisteluiden keskelle sekä erilaisia hengenvaarallisia tilanteita.

Sodan kokeminen kirkasti elämänarvoja ja motivoi rakentamaan hyvää tulevaisuutta

On selvää, että traumaattisilla sotakokemuksilla voi olla kielteisiä vaikutuksia myöhempään elämään ja haastatellut liberialaiset nuoret kertoivatkin häiritsevistä traumamuistoista, riskikäyttäytymisestä sekä menetetyistä mahdollisuuksista. He näkivät kuitenkin sodan kokemisella pitkällä tähtäimellä myös myönteisiä vaikutuksia. Traumaattiset sotakokemukset olivat kiteyttäneet heidän omat henkilökohtaiset arvonsa ja luoneet syvän ymmärryksen kärsimyksen olemuksesta. Sota nähtiin julmana elämänkouluna, jonka jälkeen moni oli hyvin motivoitunut tekemään tulevaisuudestaan paremman. Kokemukset olivat tuoneet halun pyrkiä eteenpäin elämässä ja motivaation tehdä elämästä merkityksellistä.

Samalla kun sodan kokeneet nuoret kokivat etäisyyttä Ghanassa kasvaneista ikätovereistaan, he kokivat iloa elämän hyvistä asioista, kuten löytämistään uusista ihmissuhteista ja turvallisuudesta. Nuoret tunsivat kiitollisuutta selviämisestään ja kokivat oppineensa arvostamaan elämää. He kokivat sodan pakottaneen esille heidän vahvuutensa. He kokivat, että kun he olivat selvinneet sodasta elossa, he voisivat selvitä mistä tahansa. Heillä oli myös voimakas tarve ymmärtää omaa kohtaloaan ja syytä julmalle väkivallan käytölle.

Lisäksi haastatellut ilmaisivat, että omien kokemustensa vuoksi heidän oli helpompi ymmärtää muiden kärsimystä. Moni oli tehnyt huomion, että paetessa vain ne selvisivät, jotka saivat apua muilta. Tämä motivoi auttamaan heikommassa asemassa olevia ja apua tarvitsevia. Osalle haastatelluista empatian tunteet olivat myös tärkeitä, sillä ne vapauttivat kipeän menneisyyden kahleilta ja suojasivat kaunalta. Inhimillisyyden ulottaminen jopa vihollisiin nähtiin moraalisena velvollisuutena, jonka kautta ihmisarvo pystyi palautumaan.

Sodan kokeneilla nuorilla on yhteiskunnallista annettavaa

Tutkimustulokset tuovat esille sodan kokeneiden nuorten voimakkaan motivaation saavuttaa ymmärrystä, löytää merkitystä ja toipua. Tätä potentiaalia tutkijat ehdottavat otettavan käyttöön Liberian jälleenrakennustyössä. Tutkimuksen tulokset eivät ole suoraan sovellettavissa muihin konteksteihin tutkimuksen laadullisuuden ja pienen otoskoon vuoksi. Tulokset viittaavat kuitenkin ajatukseen, että sodan kokeneiden nuorten potentiaalia voitaisi yrittää paremmin tunnistaa ja hyödyntää muuallakin, esimerkiksi osallistamalla nuoria yhteiskunnalliseen toimintaan.

Lähde

Nyarko F., Punamäki, R-L (2021). The content and meaning of war experiences: A qualitative study of trauma and resilience among Liberian young refugees in Ghana. Transcultural Psychiatry 58(2):254-267. DOI: 10.1177/1363461520901636


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: