Siirry sisältöön
Ihmisiä toimistossa näytön edessä

Mielenterveyteen investointi tuottaa tulosta ja työhyvinvointia

Hyvä mielenterveys on työkyvyn perusta. Mielen hyvinvoinnin edistäminen heijastuu myönteisesti työn tuottavuuteen hyvinvointia lisäten. Mielenterveyteen panostaminen on kannattavaa niin työntekijälle, työyhteisölle kuin myös koko organisaatiolle. Organisaatiot, jotka ovat panostaneet mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen esimerkiksi henkilöstöä ja johtoa kouluttamalla, ovat voineet vahvistaa työn tuottamaa hyvinvointia, asiakastyytyväisyyttä sekä tuottavuutta ja tulosta.


Mieli työssä -koulutuksen toteutus

Mieli työssä -koulutuksia toteutetaan etä- ja lähikoulutuksina sekä itseopiskeltavina verkkokoulutuksina. Koulutukset ovat osallistuja- ja organisaatiolähtöisiä perustuen tutkittuun tietoon. Mieli työssä -koulutukset rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa valituista teemoista. Mieli työssä -koulutuksissa opittua ja oivallettua sovelletaan työn arkeen siten, että tietoa voidaan hyödyntää työssä mielenterveyttä edistäen.


Mieli työssä -verkkokoulutukset

Mieli työssä -verkkokoulutukset ovat itseopiskeltavia koulutuksia, jotka vahvistavat osallistujien mielenterveysosaamista ja tukevat mieliystävällisen työyhteisön rakentumista niin työntekijän, työyhteisön kuin johtamisen näkökulmista.

Yhden verkkokoulutuksen kesto on noin 45 minuuttia. Verkkokoulutukset sisältävät kolme syvenevää sisältöteemaa sekä erilaisia tehtäviä ja videoita, joiden avulla teeman tietoa voi soveltaa konkreettisesti omaan työhön.

1. Mielellään töissä – työ ja mielenterveys

Mielenterveystaitojen vahvistaminen on olennainen työelämätaito. Vahvistunut mielenterveys työssä tuo mukanaan työn sujuvuutta, tuloksia ja työkykyä. Itseopiskeltavassa verkkokoulutuksessa käsitellään työn ja mielenterveyden yhteyttä sekä sitä, miten mielenterveyttä voi vahvistaa työssä.

2. Palautumisen taito työssä ja työstä – stressi ja palautuminen

Stressillä ja palautumisen määrällä ja laadulla on merkittäviä vaikutuksia työntekijöiden työkykyyn, ja motivaatioon. Itseopiskeltavassa verkkokoulutuksessa tutustutaan itsetuntemuksen kautta omiin työn voimavaroihin sekä opitaan tunnistamaan stressiä ja vahvistamaan palautumisen taitoja.

3. Mielenterveyttä vahvistava työyhteisö

Työyhteisö voi parhaimmillaan olla työntekijöiden mielenterveyden voimavara. Työyhteisötaitojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen laatuun vaikuttaminen ovat kulmakiviä työyhteisön psykologisen turvallisuuden rakentumisessa. Itseopiskeltavassa verkkokoulutuksessa keskitytään toimivan työyhteisön rakentamisen perusteisiin sekä sovelletaan opittua omaan työhön.

4. Mielenterveyttä vahvistava johtaminen

Mielenterveyden tietoinen johtaminen työyhteisössä osana arjen toimintaa on kulmakivi mielenterveyden vahvistumiselle työssä. Itseopiskeltavassa verkkokoulutuksessa opitaan mielen johtamisen ydin, psykologiset perustarpeet ja psykologisen turvallisuuden luominen sekä työn imun vahvistaminen.

5. Kuormittunut mieli työssä

Mielen jaksamiseen työssä voimme kaikki vaikuttaa. Mielen kuormituksen puhumisesta avoimesti hyötyy koko työyhteisö niin työtyytyväisuuden kuin tuloksen tasolla. Itseopiskeltavassa verkkokoulutuksessa lisätään ymmärrystä siitä, mikä voi vaikuttaa mielen kuormittumiseen työssä ja harjoitellaan kuormittuneen mielen kohtaamista ja pohditaan, miten kuormituksen huomaamisesta jatketaan eteenpäin.

6. Muutosjoustavuus työn voimavarana – resilienssi

Työelämän jatkuvat pienet ja suuret muutokset voivat kuormittaa mieltä. Muutosjoustavuutta eli resilienssitaitoja voidaan vahvistaa, kuten muitakin työelämätaitoja. Resilienssin vahvistaminen tuo mukanaan yhtenäisemmän ja ratkaisukeskeisemmän työyhteisön. Itseopiskeltavassa verkkokoulutuksessa opitaan vahvistamaan muutosjoustavuutta työelämätaitona ja sen soveltamista omaan työhön.

Näytelinkki saatavilla 2023

7. Työpaikan mielijalanjälki – nuori työssä, työkaverina ja nuoren johtaminen

Nuoren työntekijän astuessa työelämään on tärkeää huomioida erityisiä seikkoja mielen näkökulmasta, jotta nuori kykenee löytämään oman paikkansa työyhteisöstä ja kokemus myönteisestä työelämästä vahvistuu. Itseopiskeltavassa verkkokoulutuksessa nuori pääsee oppimaan työelämän alkuaskelista, työkaveri siitä, miten nuori otetaan mukaan työyhteisöön ja lähijohtaja siitä, miten nuorta johdetaan vahvuudet edellä.

Näytelinkki saatavilla 2023


Mieli työssä -koulutukset

Mieli työssä -koulutukset ovat kiinteästi sidottu työelämään ja työyhteisön tarpeisiin. Mieli työssä -koulutukset tarjoavat tietoja ja taitoja soveltaa mieltä vahvistavia teemoja omaan työhön, työyhteisöön ja johtamiseen. Koulutusten teemat valitaan yhdessä asiakkaan kanssa organisaation tavoitetta ja tarvetta tukien. Tarjottavat Mieli työssä -koulutukset täydentävät ja syventävät Mieli työssä -verkkokoulutuksia. Mieli työssä -koulutukset ovat mielenterveyttä ja työn voimavaroja vahvistavia.

Mieli työssä -koulutuksia toteutetaan tyypillisesti etä- ja lähikoulutuksina. Suosituskesto koulutuksille on 1h–3h riippuen valituista teemoista ja toteutustavasta.

Työelämäkeskustelussa puhutaan nykyään yhä enemmän jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Mielenterveystaitojen vahvistaminen on olennainen työelämätaito, joka vahvistaa niin työntekijän ymmärrystä mielenterveydestä ja siihen vaikuttamisesta kuin vahvistaa myös työyhteisön kykyä vahvistaa työntekijöiden mielenterveyttä. Vahvistunut mielenterveys työssä tuo mukanaan työn sujuvuutta, tuloksia ja työkykyä. Koulutuksessa käsitellään työn ja mielenterveyden yhteyttä sekä sitä, miten mielenterveyttä voi vahvistaa työssä.

Stressillä ja palautumisen määrällä ja laadulla on merkittäviä vaikutuksia työntekijöiden työkykyyn, motivaatioon ja elämän koettuun mielekkyyteen. Koulutuksessa käsitellään palautumisen teoriaa sekä pureudutaan stressin ja mielenterveyden yhteyteen ja siihen, mitä työntekijä ja työyhteisö voi tehdä paremman palautumisen parantamiseksi ja haitallisen stressin vähentämiseksi. Kuormituksen ehkäisy ja palautumiseen panostaminen vahvistavat työn voimavaroja ja mielen hyvinvointia pitkäkestoisin myönteisin vaikutuksin.

Työyhteisö voi parhaimmillaan olla työntekijöiden mielenterveyden voimavara. Toimivan työyhteisön luominen ja ravitseminen ei kuitenkaan ole aina yksinkertaista. Työyhteisötaitojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen laatuun vaikuttaminen ovat kulmakiviä työyhteisön psykologisen turvallisuuden rakentumisessa. Koulutuksessa keskitytään toimivan työyhteisön rakentamisen perusteisiin sekä sovelletaan opittua oman työyhteisön näkökulmasta. Toimiva työyhteisö on työpaikan turvaverkko, joka mahdollista yhteiset onnistumiset.

Psykologisesti turvallinen työyhteisö tukee ja vahvistaa työntekijän mielenterveyttä. Psykologinen turvallisuus tutkitusti lisää työntekijöiden sitoutumista työpaikkaan, mahdollistaa organisaation kehityksen ja on pohja uusille innovaatioille. Koulutuksessa pureudutaan psykologisesti turvallisen työyhteisön rakennuspalikoihin ja pohditaan psykologisen turvallisuuden toteutumisen inhimillisiä esteitä ja sitä, miten jokainen työyhteisö voi kehittää psykologisen turvallisuuden tasoaan.  

Mielenterveyden tietoinen johtaminen työyhteisössä osana arjen toimintaa on kulmakivi mielenterveyden vahvistumiselle työssä. Tutkimukset johtamisesta piirtävät selkeää kuvaa siitä, millaiset johtamiskäytännöt ovat yhteydessä parempaan työsuoriutumiseen sekä mielenterveyden vahvistumiseen työn arjessa. Jotta mielenterveyden johtaminen onnistuu työyhteisössä, on huolehdittava myös siitä, että lähijohtaja voi itse hyvin. Koulutuksessa käsitellään aihepiiriin kuuluvia teemoja, jotka ovat juuri teille kaikkein ajankohtaisimpia. Tyypillisesti psykologisia perustarpeita, psykologista turvallisuutta sekä työn imua.

Työelämässä tapahtuvat muutokset voivat kuormittaa mieltä, mutta yhteisön muutosjoustavuutta eli resilienssitaitoja vahvistamalla voidaan vaikuttaa kokemukseen muutoksesta. Resilienssitaitoihin panostamalla työyhteisössä ja organisaatiossa tapahtuvat muutokset voivat olla yhä yhtenäisemmän, eteenpäin katsovan ja ratkaisukeskeisen työyhteisön alkusysäys. Työyhteisön ja organisaation resilienssin vahvistaminen tieteellisen ymmärryksen sekä työkalujen kautta auttaa työyhteisöä toimimaan yhdessä muutoksien keskellä ja kulkemaan niiden läpi.

Nuorissa työntekijöissä on valtava potentiaali, joka voi jäädä työyhteisössä huomaamatta. Ymmärtämällä nuorten ajatusmaailmaa ja toiveita voidaan rakentaa vaikuttavia yhteistyösuhteita, oppia uutta ja vahvistaa työyhteisön voimavaroja. Koulutuksessa käsitellään nuorten työntekijöiden työelämään liittyviä odotuksia ja pelkoja sekä mieltä, joka tulee aina mukaan työpaikalle. Samalla koulutuksessa vahvistetaan organisaation kykyä ottaa nuoret työntekijät mukaan työyhteisön vaikuttaviksi jäseniksi osana aktiivista ja vastuullista työkaveruutta.

Kun nuoren työntekijän johtamisessa huomioidaan nuorille työntekijöille erityisen merkityksellisiä tekijöitä, sitoutuminen työpaikkaan kasvaa, työnteko ja johtaminen sujuvoituu ja työyhteisön yhteistyö parantuu. Näin nuori kykenee löytämään oman paikkansa työyhteisöstä ja kokemus työelämästä rakentuu myönteiseksi. Koulutuksessa keskitytään nuorten johtamisen keskeisiin teemoihin sekä tunnistamaan omat vahvuudet nuorten työntekijöiden johtajana.

Työn tuunaaminen on yksi tutkitusti toimiva keino parantaa työn koettua mielekkyyttä. Työn tuunaaminen on kuitenkin vielä varsin vähän käytetty menetelmä osana työn arkea. Tässä koulutuksessa käydään teoreettisesta ja käytännönläheisestä näkökulmasta läpi työn tuunaamista, sen positiivisia vaikutuksia työkykyyn, voimavaroihin ja mielenterveyteen sekä harjoitellaan työn tuunaamista yhdessä.  Työn tuunaaminen on parhaimmillaan koko työyhteisön toimintatapa ja interventio, joka inspiroi organisaatiota laajalti.

Myötätunnolla on tutkitusti valtavia merkityksellisiä hyötyjä mielenterveydelle ja sen tietoinen vahvistaminen työelämässä parantaa työhyvinvointia ja on parhaimmillaan kukoistavaa mielenterveyttä tukevan työyhteisön pohja. Kiireisessä ja kilpailuhenkisessäkin työelämässä myötätunnon ja myötäinnon (toisen ilon jakaminen) merkitys korostuu. Koulutuksessa käydään läpi myötätuntoon liittyvää tutkimusta, sen vaikutuksia mielenterveyteen, sovelletaan teemaa työyhteisön arkeen ja harjoitellaan myötätunnon ja myötäinnon taitoja ja ennaltaehkäistään myötätuntouupumusta.


Mieli työssä -koulutuksen tiedustelut

Yhteydenottolomakkeen kautta voit jättää tiedustelun Mieli työssä -koulutuksista. Mieli työssä -koulutuksista vastaa MIELI ry:n Työelämän mielenterveys tiimi. Otamme yhteyttä mahdollisimman pian saatuamme yhteydenoton.

Koulutuksen osallistujat
Koulutuksen muoto
Meitä kiinnostavat Mieli työssä -verkkokoulutukset
Meitä kiinnostavat Mieli työssä -koulutukset
Yhteyshenkilö(Pakollinen)