Lausunto perheenyhdistämissäännösten tarkistamisesta

Uutiset

Lausuntopyyntönne SMO42:00/2011 15.5.2012


Selvitys ulkomaalaislain perheenyhdistämissäännösten tarkistamisen taustaksi


Suomen Mielenterveysseura pitää selvityksen tekemistä tärkeänä. Kuten selvityksessä todetaan, lakimuutoksista on kulunut niin vähän aikaa, että on vaikeaa vetää johtopäätöksiä niiden vaikutuksista.

Selvityksessä on vertailtu pohjoismaiden säädöksiä perheenyhdistämisestä ja sen perusteella voi todeta, että varsinaista yhteistä linjaa ei ole. Suojelukategoriat eroavat toisistaan eikä niiden vaikutusta eri maissa voi verrata. Toimeentuloedellytykset vaihtelevat myös maasta riippuen. Lapsen ollessa perheenkokoajana eroavaisuudet kaventuvat, koska kaikissa maissa on erityissäädöksiä lasten kohdalla.

Suomen perheenyhdistämistä koskevat säännöstöt ovat jo joitakin vuosia olleet tiukat. Kun lakimuutoksia on tehty, ne ovat aina vaikeuttaneet perheyhteyden muodostamista. Toimeentuloedellytys on ollut korkea jo vuosia, ja poikkeuksia on tehty vähän. Toimeentuloedellytyksen vaatimus asettaa naiset heikompaan asemaan. Suojelua saaneista naisista useampi kuin miehistä on luku- ja kirjoitustaidoton, jolloin työtä on melkein mahdotonta saada, puhumattakaan yli 2 000 euron nettoansioista.

Lasten tilanne koveni perheenyhdistämisissä, kun otettiin käyttöön pykälä, jonka mukaan perheenkokoajan tulee olla alle 18-vuotias päätöksentekohetkellä. Poikkeuksena on pitkä käsittelyaika, joka ei aiheudu kokoajan tekemisistä. Turvapaikanhakijana maahan tulleella on kuitenkin erittäin vähän mahdollisuuksia nopeuttaa minkään asian käsittelyä. Hän joutuu odottamaan viranomaisten toimintaa. Vailla perhettään olevalle lapselle on psyykkisesti äärettömän raskasta jännittää, ehtiikö päätös tulla ajoissa.
 
Vaatimus, että perheenkokoaja ei voi laittaa hakemusta vireille sormenjälkivaatimuksen vuoksi tulee olemaan suurelle osalle suojelun tarpeessa olevista ylitsepääsemätön este perheenyhdistämiselle. Lapset saattavat olla yksin vieraiden hoidossa maassa missä ei ole Suomen edustustoa, jolloin heidän pitäisi vaarallisissa olosuhteissa matkustaa toiseen maahan. Tämä ei ole pelkästään rahakysymys vaan voi olla hengenvaarallista. Perheen kokoaminen käy näin ylivoimaiseksi ja oikeus perhe-elämään jää toteutumatta.

Asuntovaatimuksen täyttäminen perheenyhdistämisen edellytyksenä on tämänhetkisten käytäntöjen mukaan mahdotonta turvapaikanhakijana maahan tulleelle. Kunta ei anna suuria asuntoja yksinäisille ihmisille ja yksityisiltä markkinoilta asunnon saaminen on taloudellinen kysymys. Selvityksessä onkin oikein todettu, että vaatimus asunnosta vaati lisäselvitystä.

Perheenyhdistämisen mahdollisuus on Suomen Mielenterveysseuran mielestä erittäin tärkeä ihmisoikeus. Tätä korostetaan myös EU:n ihmisoikeussopimuksessa sekä muissa ihmisoikeuksiin liittyvissä sopimuksissa ja se tulee huomioida lakia säädettäessä Suomessa. Perhe on tärkein tae hyvälle kotoutumiselle uuteen maahan sekä aikuisten että lasten kohdalla. Kotoutumisen onnistuminen vaikuttaa merkittävästi mielenterveyteen.  Kotoutumisen epäonnistuminen lisää sekä inhimillisiä kärsimyksiä että psykiatrisen hoidon tarvetta ja kustannuksia.

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA

Marita Ruohonen        Tarja Heiskanen
toiminnanjohtaja          viestintäjohtaja

Takaisin