Lausunto rahapeliyhteisöjen yhdistämisestä

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Uutiset

Sisäministeriö

Lausuntopyyntö SMDNO-2015-1557: Rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämistä koskeva hanke, hallituksen esitysluonnos laeiksi arpajaislain ja siihen liittyvien lakien muuttamiseksi

Suomalaisen rahapelimonopolin peruslähtökohtana on pelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen. Rahapelimonopoli on tehokas keino vaikuttaa pelihaittoihin ja on siksi myös Euroopan unionin näkökulmasta vahva peruste monopolijärjestelmälle ja sen säilyttämiselle. Ensisijaisen tavoitteen lisäksi rahapelimonopolin tuotoilla on suuri merkitys suomalaisten terveydelle ja hyvinvoinnille, nuorisotyölle, kulttuurille sekä liikunnalle ja urheilulle.

Uuden peliyhtiön perustamiseen liittyvä valmistelu on edennyt sisäasiainministeriön johdolla kiitettävästi. Suomen Mielenterveysseura pitää kuitenkin tärkeänä, että pelihaittojen ehkäiseminen ja vähentäminen nostetaan fuusion jatkovalmistelussa vieläkin selkeämmin valmistelun keskeiseksi tavoitteeksi.

Rahapelifuusion yhtenä lähtökohtana on ollut pelikehityksen mahdollistaminen ja kilpailukyvyn säilyttäminen tilanteessa, jossa eri pelityypit digitalisoitumisen myötä sekoittuvat ja kolmen yhtiön malliin sisältyvät pelityyppirajat vaikeuttavat innovatiivista pelikehitystä. Huoli on perusteltu: mikäli suomalaiset monopoliyhtiöt eivät pysty vastaamaan kansainvälisen pelikehityksen tuottamaan kotimaiseen kysyntään, on vaarana, että yhä useampi suomalainen hakeutuu ulkomaisten peliyhtiöiden asiakkaaksi. On kuitenkin tärkeää, että yhden yhtiön mallissa pelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen ovat keskiössä niin uuden yhtiön strategiavalmistelussa kuin yhtiön jokapäiväisessä arjessa. Parhaimmillaan yhden yhtiön malli mahdollistaa entistä tehokkaamman pelihaittojen ehkäisyn. Jos kuitenkin kilpailunäkökulma ja innovatiivinen pelikehitys ylikorostuvat yhtiön toiminnassa, yhden yhtiön malli saattaa johtaa pelihaittojen lisääntymiseen.

Suomen Mielenterveysseura pitää tärkeänä, että uuden yhtiön erityisluonne kirjataan yhtiöjärjestykseen ja että erityistehtäväluonteen toteutumisesta on huolehtimassa lakisääteinen hallintoneuvosto. Erityistehtäväluonteen toteutumisen ja myös monopolijärjestelmän hyväksyttävyyden turvaamiseksi on tärkeää, että myös yhtiön hallituksessa on liiketoiminnallisen asiantuntemuksen ohella myös pelihaittojen ja kansalaistoiminnan asiantuntemusta

Suomen Mielenterveysseura esittää myös, että merkittävä osa peliyhteisöjen yhdistämisestä saavutettavasta taloudellisesta synergiahyödystä ohjattaisiin pelihaittojen ehkäisyyn ja ongelmia kohdanneiden varhaiseen tukeen määrittelemällä tähän erillinen summa tai prosenttiosuus yhtiön tuotoista. Rahan käytön suunnittelu ja jakaminen olisi luontevasti sosiaali- ja terveysministeriön tehtävä.

Rahapelimonopoli on ensiarvoisen tärkeä suomalaisen kansalaisyhteiskunnan ja sitä kautta myös demokratian turvaaja. Tällä vuosituhannella Suomessa on kannettu huolta kansalaisyhteiskunnan elinvoimaisuudesta ja tulevaisuudennäkymistä. Lukuisissa projekteissa on kehitetty hallinnon toimintatapoja ja vuorovaikutuskäytäntöjä kansalaisyhteiskunnan vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi. Käynnissä oleva rahapeliyhteisöjen fuusio on kansalaisyhteiskunnan kannalta erittäin keskeinen valmisteluprosessi, jossa on erityisen tärkeää huolehtia hyvästä yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta niiden toimijoiden kanssa, joiden rahoitukseen ja toimintamahdollisuuksiin yhdistymisellä on vaikutuksia.  Järjestöjen on myös voitava luottaa siihen, että valmistelun eri vaiheissa yhteisesti sovittuja linjauksia kunnioitetaan jatkovalmistelussa ja että järjestöjä valmistelussa kohdellaan yhdenvertaisesti. Tämä ei kaikilta osin ole toteutunut.

Tuotonjaon jakosuhteita määriteltäessä on RAY:n avustusosaston kulut huomioitu sote-järjestöjen prosenttiosuudessa. Lausunnolla olevassa esityksessä puolet kuluista maksettaisiin sovitusta poiketen sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusosuudesta, mikä tarkoittaa, että sosiaali- ja terveysala maksaisi nämä kulut 1,5-kertaisina. Suomen Mielenterveysseura edellyttää että aikaisemman lähtökohdan mukaisesti korvataan kokonaisuudessaan yhtiön varoista.

Esityksessä RAY:n omaisuus ja varat ovat siirtymässä valtion omistukseen korvauksetta vastoin voimassaolevaa arpajaislakia. Tämä tarkoittaisi, että sosiaali- ja terveysjärjestöjä kohdellaan omaisuuden siirrossa eri tavoin kuin Hippos ry:tä ja aikaisemmin Veikkauksen perustajaosakkaita, jotka vuosina 1975-80 saivat korvauksen osakkeidensa siirtymisestä valtiolle.

Suomen Mielenterveysseura tukee SOSTE ry:n esitystä, jossa valtio saisi RAY:n omaisuuden, käyttöpääoman, jakamattomat voittovarat sekä vuoden 2016 tuoton kertakorvauksena siitä, että RAY:n tuotoista rahoitettu rintamaveteraanien kuntoutus poistetaan arpajaislaista ja siirretään valtion talousarvioon. Ratkaisu tukisi osaltaan valtiontalouden tasapainottamisen haasteita ja samalla turvaisi veteraanien kuntoutukseen tarvittavat määrärahat pitkäksi aikaa. Toisena vaihtoehtona Suomen Mielenterveysseura esittää, että tuotonjaon epätahtisuuden korjaamisen seurauksena jakamatta jäävä 2016 tuotto ja RAY:n omaisuus korvataan tulevan 10 vuoden aikana vuosittain jaettavalla ylimääräisellä avustussummalla.

 

Keskeiset esitykset:

  • Pelihaittojen ehkäisyn näkökulmaa fuusiovalmistelussa tulee vahvistaa. Yhtiön varoista on osoitettava erikseen määriteltävä summa pelihaittojen ehkäisyyn ja ongelmia kohdanneiden varhaiseen tukeen. Yhtiön hallituksessa ja hallintoneuvostossa on oltava riittävä pelihaittojen ja kansalaisyhteiskunnan asiantuntemus
  • RAY:n avustusosaston kustannukset tulee aikaisemmin sovitun mukaisesti kattaa yhtiön varoista, ei sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusosuudesta.
  • Järjestöjen yhdenvertainen kohtelu edellyttää, että RAY:n omaisuus ja 2016 tuotto korvataan sosiaali- ja terveysjärjestöille.
Takaisin