Lausunto Sisäasiainministeriölle Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -työryhmän ehdotukseen

Uutiset

Kappaleessa 3.1.2 käsitellään luvatonta maahanmuuttoa ja ihmiskauppaa. Molemmat ovat mielenterveyden kannalta erittäin raskaita asioita. Pelkkä tilanteen toteaminen suuntaviivoissa ei ole riittävää. Ihmiskaupan auttamiseen tarvitaan selkeätä lainsäädäntöä, joka antaa ihmiskaupan uhrille mahdollisuuden harkintaan ilman pelkoja. Maassa olevat paperittomat henkilöt ovat tällä hetkellä ilman ihmisoikeuksia.  Mielenterveysseura katsoo, että tulee ryhtyä toimenpiteisiin, jotta he saavat oikeuden terveys- ja sosiaalipalveluihin.

Perheenyhdistämisoikeuden toteutuminen sekä kansainvälistä suojelua saaneiden että työperäisen oleskeluluvan saaneiden kohdalla tulee varmistaa. Suomen käytäntöjä sekä lainsäädäntöä tulee kehittää mahdollistamaan mahdollisimman joustava ja nopea käsittely. Perheen merkitys kotoutumisessa tulee työryhmän esityksessä hyvin esiin, mutta toimenpiteitä sen huomioimiseen käytännössä ei esitetä. Perhe on sekä yksilön kotoutumisessa, että mielenterveydellisesti ensisijaisen tärkeä.

Lupakäsittelyn tulee muidenkin lupakategorioiden suhteen olla nopeata, joustavaa ja läpinäkyvää. Työntekijän oleskeluluvan pitkä odottaminen vaikeuttaa maahanmuuttajan ja pahimmassa tapauksessa koko perheen elämää kohtuuttomasti.

Suomen Mielenterveysseura pitää hyvänä, että työryhmän ehdotuksessa huomioidaan strategian toimeenpanon seuranta. Ihmisoikeuksien takaaminen kaikille ei onnistu jos tilanteita ei seurata ja asioihin puututa tarpeen vaatiessa.  

Esitykseen sisältyvä maahanmuuttajien osallistaminen kotoutumisprosessiin on tärkeä asia. On ensiarvoisen tärkeätä huolehtia myös siitä että, maahanmuuttajat saavat riittävästi tietoa oikeuksistaan, koska silloin he voivat itse toimia syrjintää ja loukkaavia tilanteita kohdatessaan.

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA
Marita Ruohonen       Kristian Wahlbeck
toiminnanjohtaja        kehitysjohtaja

Takaisin