Lausunto työryhmän esityksestä lastensuojelun laatusuositukseksi

Uutiset

LAUSUNTO TYÖRYHMÄN ESITYKSESTÄ LASTENSUOJELUN LAATUSUOSITUKSEKSI

Suomen Mielenterveysseura on tyytyväinen työryhmän esitykseen lastensuojelun laatusuosituksista. Jo tiivistelmässä mainitut asiat, että lastensuojelun sosiaalityöntekijä koordinoi lastensuojeluasiaan liittyvää yhteistyötä ja huolehtii, että viranomaiset tietävät yhteistyön tarkoituksen ja tavoitteet ja että lastensuojelun sosiaalityöntekijän työajasta vähintään puolet käytetään lasten ja perheiden kohtaamiseen, ovat tärkeitä periaatteita lastensuojelun laadun varmistamisessa.

Suomen Mielenterveysseura ei tee ehdotuksia lastensuojelun henkilöstömitoitukseen. Tehtävä on vaativa, ja katsomme, että periaate, jonka mukaan puolet työajasta käytetään lasten ja perheiden kohtaamiseen sekä Toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän ehdotus eri mallien kokeilusta henkilöstömitoituksen selvittämiseksi ovat riittäviä.

On hyvä, että laatusuosituksessa on tartuttu myös lastensuojelun johtamiseen. Johtamisen sisältö vaikuttaa ratkaisevasti lastensuojelutyön laatuun. Lastensuojelun työtekijät tarvitsevat riittävän tuen toiminalleen, jotta työllä päästään tuloksiin ja työntekijöiden vaihtuvuus vähenee ja työhyvinvointi kohenee. Suosituksessa todetaan että työnohjaus järjestetään vaativaa asiakastyötä tekeville.  Mitä on ei-vaativa lastensuojelutyö? Työnohjaus tulee järjestää kaikille lastensuojelun sosiaalityötä tekeville.

Suomen Mielenterveysseura pitää hyvänä laatusuosituksen esitystä, että työskentelymuotojen pitää olla monipuolisia ja asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä. Kotikäyntejä tulee tehdä myös ennalta ilmoittamatta ja palveluja viedä entistä enemmän asiakkaan kotiin.

Ehdotus, että kunta tiedottaa aktiivisesti alueensa lastensuojelu- ja perhepalveluista ja huomioi niissä myös järjestöjen ja yhdistysten tarjoaman toiminnan on niin ikään hyvä.

Suomen Mielenterveysseuran näkökulmasta laatusuositus on hyvä ja kannatettava asiakirja.  Laatusuosituksen toteutumisen seuranta on tärkeä asia.  Toimiva lastensuojelu
-selvitysryhmä esitti lastensuojelun arviointiryhmän perustamista. Suomen
Mielenterveysseura esittää, että laatusuositusten toteutumisen arviointi tulisi antaa tämän  arviointiryhmän tehtäväksi. Näin turvattaisiin koko lastensuojelun kokonaisuuden arviointi.

Helsingissä 30.9.2013
SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA
Marita Ruohonen
toiminnanjohtaja
 

Takaisin