Lausunto ulkomaalaisten säilöön ottamisen tilastoinnista ja kehittämisestä

Uutiset

Lausuntopyyntönne SM072:00/2011 8.6.2012

Työryhmän muistio koskien ulkomaalaisten säilöön ottamista koskevan tilastoinnin nykytilaa ja kehittämistä

Suomen Mielenterveysseura pitää tärkeänä tilastoinnin säilöön oton kuntoon saamista, jotta toimintaa voidaan kehittää.

Työryhmän muistiosta käyvät kiitettävästi ilmi tilastoinnin heikkoudet tällä hetkellä. Huolta herättää suuri eroavaisuus kaikkien säilöön otettujen lukumäärässä ja Metsälän yksikön sijoituksissa. Poliisin tiloissa on paljon säilöön otettuja, joista ei saada yhteneväistä tilastoa tällä hetkellä. Metsälän yksikkö on liian pieni palvelemaan kattavasti tarpeita.

Kehittämisehdotukset muistiossa ovat pääsääntöisesti hyvät. On tärkeää, että myös ylimenokauden tilastointi on huomioitu, mikäli tilastoinnin kuntoon saattaminen on mahdotonta ennen vuotta 2014. Tilastojen yhtenäistämisessä ja yhdistämisessä tulisi ehdotettujen seikkojen lisäksi käydä selvästi ilmi, onko kyseessä lapsi, joka on tullut yksin vai onko hän tullut perheen mukana. Yksin tulleiden lasten säilöön oton tulisi ulkomaalaislain muuttamisen myötä loppua kokonaan, mutta tämä pitäisi myös tilastollisesti voida todentaa. Esityksessä ulkomaalaislain muuttamisessa luovutaan sanasta alaikäinen ja käytetään systemaattisesti sanaa lapsi. Tämä tulisi myös huomioida tilastointia uudistaessa.

Muiden ulkomaalaislain 7. luvussa olevien turvaamistoimien käytön selvittely on muistiossa jäänyt selvästi vähäisemmäksi. Ei riitä, että tilastoidaan pelkkä määrä vaan tilastoinnin kautta tulisi saada selvä kuva siitä, milloin toimenpiteitä käytetään, ketkä ovat muiden turvaamistoimien kohteena ja milloin valitaan säilöön otto vaihtoehdoksi.

Suomen Mielenterveysseura pitää uudistettavaa tilastointia tärkeänä myös ihmisoikeuksien ja mielenterveyden kannalta. Ihmisen vapauteen puuttuvat toimenpiteet laukaisevat psyykkisiä kriisejä erityisesti silloin, kun niitä ei voida perustella selkeästi. Turvapaikanhakijoiden kohdalla säilöön otto saattaa lisäksi laukaista kotimaassa saadut traumat uudestaan varsinkin sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka ovat olleet vankilassa ja joutuneet siellä kidutuksen kohteeksi.
                    
SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA
           
Marita Ruohonen        Tarja Heiskanen
toiminnanjohtaja          viestintäjohtaja

Takaisin