Toimiva lapsi ja perhe -perheinterventio -koulutus 10.9.2019-21.4.2020


Toimiva lapsi ja perhe –perheinterventio –koulutus 10.9.2019-21.4.2020 yleishyödyllisten järjestöjen työntekijöille, joilla on sosiaali- ja terveydenhuollon peruskoulutus tai erityisin perustein kasvatusalan koulutetuille.

Maksuton  Toimiva lapsi ja perhe –perheinterventio –koulutus järjestetään Helsingissä Lapinlahden Lähteellä, (Pylvässali 3 krs. Lapinlahdenpolku 8, 00180 Helsinki) järjestöjen työntekijöille.

10-11.9, 8-9.10, 12-13.11.2019

14-15.1, 11-12.2, 17.3 ja 21.4.2020

klo 9-16

Kouluttajina toimivat Marja Uotila, psykoterapeutti (projektipäällikkö, Suomen Mielenterveysseura Osaava vanhemmuus-hanke) sekä Outi Ståhlberg, perhe- ja paripsykoterapeutti.

Perheinterventiokoulutus alkaa Lapset puheeksi -keskustelun ja neuvonpidon opiskelulla (kertauksella, jos on käynyt aikaisemmin Lp-koulutuksen) 10-11.9 ja 8.10.2019.

Koulutuksessa käydään läpi sama prosessi kuin perhe, istunto kerrallaan kunakin koulutuspäivänä. Luentojen ja kirjallisten tehtävien lisäksi opiskelumenetelminä käytetään rooliharjoituksia, reflektointia ja opiskelupäiväkirjaa. Koulutukseen pääsyn edellytyksenä on terveydenhuollon- tai sosiaalialan koulutus sekä asiakas/potilastyö, jossa on mahdollisuus ko. työskentelyyn perheen kanssa. Työnohjaukset ovat koulutuksellisia ja niihin osallistuu koko koulutusryhmä. Poissaolot on korvattava lisätehtävin.

TLP -työn -pätevyyden saaminen edellyttää kolmen perheintervention toteuttamista siten, että kaksi interventiota tuodaan työnohjaukseen ja kolmannesta tehdään kirjallinen raportti. Lisäksi koulutettavat toteuttavat kaksi LP-menetelmää.

Ilmoittautuminen ja tiedustelut

marja.uotila@mielenterveysseura.fi tai  040 662 5274

Perheintervention tarkoituksena on avata keskustelua vanhempien ja lasten välillä, erityisesti jos perheessä on jokin kuormittava asia kuten perheenjäsenen sairaus, päihdeongelma, avioero tai muu merkittävä muutos.

Tavoitteena on tukea lasten suotuisaa kehitystä antaen vanhemmille ymmärryksen lapsen pärjäävyydestä ja keinoista pärjäävyyden vahvistamiseksi lapsen ja perheen arjessa. Päämääränä on yhteistyössä vanhempien kanssa tukea lapsia perheen vaikeuksista huolimatta. Keskeistä on kaikkien perheenjäsenten kuuleminen, tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen perheen sisällä heidän keskinäisen vuorovaikutuksensa avulla. Tuetaan vanhempien vastuullista toimijuutta. Työskentely tapahtuu 7–8 tapaamisen puitteissa riippuen lasten määrästä. Interventio aloitetaan selvittämällä vanhemman sairauden tai ongelman merkitystä lapselle tai lapsen ongelmien merkitys muille perheenjäsenille. Vanhempia ohjataan eläytymään lapsensa asemaan. Sen pohjalta vanhemmat laativat päämäärät työskentelylle.  Yhteistyösuhteen rakentuminen vanhempien ja työntekijän välille luo perustan lasten äänen kuulemiselle. Toisessa istunnossa on puolison tarinan vuoro ja vanhemmat valmistavat työntekijää tapaamaan lapset. Lasten tapaamisten jälkeen vanhemmat suunnittelevat ja päättävät perheistunnon keskustelun aiheet kuultuaan palautteen työntekijältä lasten kanssa käymistään keskusteluista. Perheistunnon jälkeen arvioidaan tarvetta jatkotyöskentelyyn joko seurantatapaamisiin tai neuvonpitoon lisätuen järjestämiseksi.

Lue lisää perheinterventiosta


Päivämäärä: 
10/09/2019 - 09:00 - 21/04/2020 - 16:00