Mitä MDFT-työskentely tarkoittaa ammattilaiselle?


Kuva: Emilia Ikäheimo

Nuorten ongelmat ovat usein monimuotoisia ja niissä yhdistyy monien elämänalueiden vaikutuksia. Ongelmia tulee tutkia tätä ajatusta mielessä pitäen niin sanotusta systeemisestä näkökulmasta, ”kaikki vaikuttaa kaikkeen” ajatuksella. Ongelmissa kietoutuu yhteen esimerkiksi niin nuoren sosiaalisen ympäristön piirteitä, perheen dynamiikkaa kuin nuoren yksilöllinen kehitysvaihe. Näin ollen muutoksenkin on tapahduttava usealla tasolla nuoren elämässä. Nuorta ympäröi eri elämänalueilla niin kehitystä suojaavia kuin sitä vahingoittavia tekijöitä. Suurinta roolia suojaavina tekijöinä näyttelevät perhe ja vanhemmat. Näitä suojaavia tekijöitä tulee vahvistaa ja muutosten on juurruttava perheen arkeen, jolloin voidaan saavuttaa pysyvämpiä tuloksia.

MDFT:n taustalta löytyvät seuraavat ajatukset, jotka suuntaavat työskentelyä:

 1. Nuoren ja vanhempien välille autetaan luomaan rakentavampi vuorovaikutussuhde.
 2. Työskennellään monella elämänalueella samanaikaisesti.
 3. Toimitaan konkreettisella tasolla ja löydettävä yksilöllisesti toimivia ratkaisuja.
 4. Uusien toimintamallien on integroiduttava perheen käytäntöihin.
 5. Muutoksen on toteuduttava kaikilla niillä tasoilla, joilla ongelmia on ilmennyt.

Työskentely tapahtuu neljällä toisiinsa yhteydessä olevalla tasolla

MDFT:n mukainen työskentely jaetaan neljään alueeseen: nuoreen, vanhempiin, perheeseen ja perheen ulkopuolisiin tahoihin. Nuoren kanssa toimitaan auttamalla häntä coping-keinojen, tunteiden säätelyn ja ongelmanratkaisutaitojen sekä sosiaalisten taitojen kehittämissä. Lisäksi etsitään vaihtoehtoja päihteiden käytölle ja muulle riskikäyttäytymiselle. Työskentelyssä on usein tapana ottaa nuorelta päihdeseula.

Vanhempia tuetaan kasvattajan roolissaan ja heitä rohkaistaan yhteistoiminnallisuuteen. Perheen tasolla pyritään vähentämään konflikteja, syventämään emotionaalisia siteitä ja parantamaan perheen sisäistä ongelmanratkaisua ja vuorovaikutustaitoja. Perheen ulkopuolisten tahojen ja perheen välille pyritään saamaan aikaan toimiva yhteistyösuhde, jotta perhe voisi paremmin toimia nuoren elämään vaikuttavien tahojen kanssa. Työntekijä huolehtii, että kaikki nämä tasot ovat mukana hoidossa.

Työntekijä suunnittelee jokaisen tapaamisen ennalta. Se, missä määrin on työskenneltävä yksilöllisesti joko nuoren tai vanhemman/vanhempien kanssa ja mihin tekijöihin työskentelyä kohdennetaan riippuu siitä, mikä on kussakin hoidon vaiheessa tarpeen. Työntekijän on pystyttävä hahmottamaan nuoren ja perheen tilanne moniulotteisena ilmiönä, johon on löydettävä sopivat ja yksilölliset, konkreettiset muutoksen kohteet. Toiminnassa on aina mukana jokin tällainen konkreettinen tavoite.

Työskentelyn keskeisimpiä alueita koko prosessissa ovat:

 1. tunteiden tunnistaminen ja tutkiminen
 2. perheen vuorovaikutukseen vaikuttaminen ”tässä ja nyt”
 3. muutokseen vaadittavien taitojen ja käytänteiden oppiminen

Hoidon intensiteetti vaatii paljon myös työntekijältä

Menetelmä on intensiivinen niin asiakkaan kuin työntekijänkin kannalta. Työskentelyn kesto on rajattu useimmiten 3-7 kuukauteen ja tapaamisia on 2-3 kertaa viikossa. Istuntojen kesto on yleensä 60-90 minuuttia. Työskentely ei rajoitu vain istuntoihin vaan työntekijä seuraa perheen tilannetta istuntojen välissä puhelimitse. Työntekijä toimii jalkautuvasti ja tapaamisia voidaan sopia perheen kotiin tai esimerkiksi nuoren kouluun.

MDFT-terapeutin ominaispiirteitä ovat aktiivisuus ja moniulotteisesta työskentelystä huolehtiminen

MDFT-terapeutit ovat aktiivisia ja heitä rohkaistaan ottamaan vastuuta työskentelyn etenemisestä. Aktiivisuus tarkoittaa esimerkiksi vuorovaikutuksen ohjaamista itse istunnossa. Suomessa psykoterapeuttisessa työskentelyssä ei olla perinteisesti totuttu ajattelemaan terapeuttia vuorovaikutusta aktiivisesti ohjaavassa roolissa. Keskeistä on myös muiden nuoren elämään yhteydessä olevien tahojen integroiminen hoitoon työntekijän hallinnoidessa koko prosessia kaikilla näillä tasoilla. Tämä on uusi työskentelyn piirre Suomessa verrattuna aiempiin pyrkimyksiin yhteistyön tekemisestä eri palvelujärjestelmien työntekijöiden kesken. Tällaista kokonaisvaltaisuutta voidaan pitää yhtenä työmuodon vahvuuksista.

Suomalaiseen toimintakulttuuriin verrattuna MDFT tuo uudenlaisen mahdollisuuden työskennellä perheen kanssa rohkeasti ja jämäkästi, ystävällisyyttä ja kunnioitusta unohtamatta. Terapeutin työskentelyasenteen nähdään olevan erityisen tärkeää hoidon kannalta. MDFT-terapeutti:

 1. uskoo muutoksen mahdollisuuteen
 2. etsii vahvuuksia ja osoittaa kunnioitusta kaikkia perheenjäseniä kohtaan
 3. ei väistele tunteita - kriisi on mahdollisuus muutoksen toteutumiselle
 4. tekee, mitä pitää
 5. on valmis oppimaan uutta ja kyseenalaistamaan vanhoja toimintatapojaan  

Miten voin kouluttautua?

MDFT-terapeuttien sertifioinnista ja menetelmän levittämisestä Euroopassa vastaa Youth Intervention Foundation, joka sijaitsee Hollannissa. Suomessa koulutusta järjestetään Kasvun tuki-työn aikana yhteistyössä Youth Intervention Foundation kanssa. Koska MDFT on tiimityömallli, koulutusta järjestetään vain työntekijätiimeille. Tosin yksittäisiä työntekijöitä on mahdollista kouluttaa jo olemassaolevaan tiimiin. MDFT-koulutus on kaksivuotinen ja kaksivaiheinen. Ensiksi koulutetaan avainterapeutit, jotka toimivat niin sanottuina menetelmäohjaajina muille tiimin työntekijöille.