Toimiva lapsi ja perhe -perheinterventiokoulutus

Maksuton koulutus järjestöissä toimiville sosiaali -ja terveydenhoitoalan ammattilaisille.

Toimiva lapsi ja perhe - perheinterventio on työtapa, joka on kehitetty lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja ongelmien ehkäisyyn, kun vanhemmalla on vaikea elämäntilanne tai sairautta. Perheintervention kautta pyritään avaamaan kipeä ja ehkä häpeällisenä pidetty, koko perhettä koskeva ongelma yhteiseen, rakentavaan keskusteluun.

Toimiva lapsi ja perhe –perheinterventio perustuu näkemykseen lapsen kehityksestä biopsykososiaalisena kokonaisuutena sosiaalisessa kontekstissa (ns. transactional bio-psycho-social model). Lapsen kehitys tapahtuu arkisessa toiminnassa ja vuorovaikutuksessa kotona, päivähoidossa, koulussa ja kaveripiirissä (kehitysympäristöt). Vanhemman ongelmat vaikeuttavat perheen toimintaa ja kommunikaatiota ja heijastuvat lapseen kotona, päivähoidossa ja koulussa. Perheintervention perustana on vuorovaikutuksellinen ja psykoedukatiivinen työote. Perheintervention tarkoituksena ei ole hoitaa sairasta vanhempaa, vaan käynnistää prosessi, jossa perheen oma kyky ratkaista ongelmia vahvistuu, lasta suojaavat tekijät vahvistuvat ja kuormittavat asiat vähenevät.

Työskentelyssä paneudutaan lasten arjen tukemiseen yhdessä vanhempien kanssa, vanhemmuutta kunnioittaen. Työskentely antaa vanhemmille ymmärryksen lapsen pärjäävyyden mahdollisuuksista ja tuo esiin keinoja toimia pärjäävyyttä edistäen lapsen ja perheen arjessa (suojaavat tekijät). Työskentelyssä on keskeistä lapsen äänen esille nostaminen, tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen perheen sisällä heidän keskinäisen vuorovaikutuksensa avulla. Työskentely tapahtuu 6 – 8 tapaamisen puitteissa ja se sisältää sekä vanhempien tapaamisia, lasten omia tapaamisia, että yhteisen perheistunnon. Seurantaistunnossa luodaan katsaus intervention kulkuun ja vahvistetaan perheen yhteistä keskustelua ja ongelmanratkaisua.

Järjestäjä:

Stean tukema ja Suomen Mielenterveysseuran koordinoima Osaava vanhemmuus –hanke (2018-2020)

Ajankohta:

10-11.9; 8-9.10; 12-13.11.2019 ja

14-15.1; 11-12.2; 17.3 ja 21.4.2020 klo 9-16. (12 päivää)

Koulutukseen pääsyn edellytyksenä on terveydenhuollon- tai sosiaalialan koulutus sekä asiakas/potilastyö, jossa on mahdollisuus ko. työskentelyyn perheen kanssa. Työnohjaukset ovat koulutuksellisia ja niihin osallistuu koko koulutusryhmä. Poissaolot on korvattava lisätehtävin.

Pätevyyden saaminen edellyttää kolmen perheintervention toteuttamista siten, että kaksi niistä tuodaan työnohjaukseen ja kolmannesta tehdään kirjallinen raportti. Lisäksi koulutettavat toteuttavat kaksi Lapset puheeksi -keskustelua.

Paikka:

Lapinlahden Lähde, Pylvässali 3 krs. Lapinlahdenpolku 8, 00180 Helsinki.

Kouluttajat:

Marja Uotila, psykoterapeutti  projektipäällikkö, Suomen Mielenterveysseura Osaava vanhemmuus-hanke) Outi Ståhlberg, perhe- ja paripsykoterapeutti.

Yhteystiedot

Marja Uotila
Projektipäällikkö
Lapinlahden Lähde, Osaava vanhemmuus

+358 406 625 274Lapinlahdenpolku 8, 00180 Helsinki