Siirry sisältöön

1. Rekisterinpitäjä

MIELI Suomen Mielenterveys ry

Maistraatinportti 4 A

00240 HELSINKI

p. 09615516

2. Yhteyshenkilö

Jukka Valkonen, p. 0406740225,

etunimi.sukunimi@mieli.fi

3. Rekisterin nimi

Mielenterveyden ensiapu 1 -tutkimusrekisteri 2020 – 2021

4. Henkilötietojen käsittelijä

Peter Oksanen, +358 40 660 5068, etunimi.sukunimi@mieli.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään kyselylomakkeen lähettämiseksi sähköpostitse tai kirjeitse 1.10.2020 ja 31.1.2021 välisenä aikana Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutukseen osallistuville.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään 1.10.2020 ja 31.1.2021 välisenä aikana toteutettavien koulutuksienosalta siitä lähtien, kun ohjaaja on toimittanut osallistujien yhteystiedot MIELI ry:lle ja ne hävitetään sen jälkeen, kun kaksi viikkoa kyseisen koulutuksen päättymisen jälkeen osallistujille on lähetetty kyselylomake.

7. Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmä on 1.10.2020 ja 31.1.2021 välisenä aikana Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutukseen osallistuvat. Rekisterin tietosisältö on osallistujien sähköpostiosoite tai postiosoite, mikäli sähköpostiosoitetta ei ole.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutusten ohjaajat, joille osallistujat toimittavat sähköpostiosoitteensa tai postiosoitteensa ilmoittautumisen yhteydessä.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei siirretä rekisterin ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri säilytetään sähköisessä muodossa MIELI ry:n suljetussa tietojärjestelmässä. Pääsy rekisteriin rajataan käyttäjätunnuksin ja salasanoin tietojen käsittelijään, Mielenterveyden esiapukoulutusten vastuuhenkilöihin ja tutkimuksesta vastaaviin henkilöihin.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  • pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle