Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste
Henkilötietolaki
(523/99) 101§ ja 24§
 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: MIELI Suomen Mielenterveys ry

Osoite: Maistraatinportti 4 A, 00240 HKI

Puhelin: 050 3656 307

Sähköposti: kirsi.maunula@mieli.fi

Yhteyshenkilö: Kirsi Maunula

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään MIELI Suomen Mielenterveys ry:n uutiskirjeiden tilaajien (Rekisteröityjen) henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on lähettää MIELI Suomen Mielenterveys ry:n uutiskirje sähköpostitse sen tilanneille henkilöille.

Käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty suostumus. Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn uutiskirjeen saamiseksi.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään uutiskirjeen tilaajan henkilö- ja yhteystietoja. Näitä tietoja ovat:

  • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi haluttaessa
  • Rekisteröidyn sähköpostiosoite

Sähköpostiosoitteen antaminen on uutiskirjeen saamisen edellytyksenä, mutta sähköpostiosoite voi koostua myös muusta kuin tilaajan etu- ja sukunimestä.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu MailChimp-järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. 

Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi. Lisätietoja MailChimp-palvelun tietoturvasta:

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Uutiskirjeet lähetetään MailChimp-palvelun kautta, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla. MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle. Lisää tietoa MailChimpin sivuilla.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Uutiskirjeen tilaajalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa. Ohjeet uutiskirjeen tilaamisen päättämiseksi ilmoitetaan aina uutiskirjeen lopussa.

10. Profilointi

Profilointia ei tehdä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. 

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

  • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
  • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;
  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
  • vaatia henkilötietojensa poistamista;
  • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
  • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etu;
  • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot, Suomen Mielenterveysseura käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
  • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 

12. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

13. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Mikäli rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee täyttää Rekisteritietojen korjausvaatimus -lomake (www.tietosuoja.fi –> lomakkeet) (https://tietosuoja.fi/lomakkeet) ja ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Mikäli rekisteröity haluaa pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista, hänen tulee täyttää Rekisteritietojen korjausvaatimus -lomake (www.tietosuoja.fi –> lomakkeet) ja ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 3.6.2019