Mielenterveyden johtaminen

Mielenterveyden johtamisessa on kyse koko organisaatiokulttuurin kehittämisestä mielenterveyden näkökulmasta. Se edellyttää ymmärrystä hyvän mielenterveyden edellytyksistä kaikilla johtamisen tasoilla strategisesta johtamisesta lähijohtamiseen.

Mielenterveyden edistäminen työpaikalla on vaikuttavinta, kun  organisaatio ylimmästä johdosta rivityöntekijöihin on siihen sitoutunut. Johdon avoin ja kiinnostunut asennoituminen mielenterveyskysymyksiin vaikuttaa koko organisaation asenteisiin ja tapaan toimia.

Työkykyjohtaminen on osa mielenterveyden johtamista

Työkykyjohtaminen on henkilöstön työhyvinvoinnin suunnitelmallista johtamista. Se sisältää toisaalta työympäristön kehittämisen, toisaalta työkyvyn riskien varhaisen tunnistamisen ja puheeksi ottamisen, sairauspoissaolojen seurannan, työkyvyttömyyden ehkäisyn sekä työhön paluun tukemisen ohjeineen ja suunnitelmineen.

Työntekijöiden työkyky ja työhyvinvointi edellyttävät johdon aktiivista vuorovaikututa ja yhteistyötä henkilöstöhallinnon, työsuojeluvastaavien ja työterveyshuollon välillä.

Mielenterveyden johtamisen fokuksena on henkilöstön henkinen hyvinvointi. Pohjana on lakisääteisten velvoitteiden, kuten työturvallisuus- työsopimus- ja työaikalainsäädännön noudattaminen. Suuremmilla työpaikoilla on myös henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma. Nämä kaikki luovat perustaa henkisen hyvinvoinnin huomioimiselle työyhteisössä.

Perehdyttämissuunnitelma, ohje epäasiallisen kohtelun torjumiseksi sekä työntekijöiden saatavilla oleva työpaikan työehtosopimus kuuluvat myös mielenterveyden kannalta toimivan johtamisen työkaluihin, samoin säännöllisesti kerättävä tieto henkilöstön hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Kehityskeskustelut antavat työntekijöille mahdollisuuden saada oman äänensä kuuluviin ja vaikuttaa työpaikan käytäntöihin. Työpaikalla sovittujen käytäntöjen on oltava työntekijöiden tiedossa.

Palveleva lähijohtaminen on kannustamista ja oikeudenmukaisuutta

Työntekijöiden mielenterveyttä ylläpitää palveleva lähijohtaminen. Sillä tarkoitetaan johtamisen tapaa, joka edistää työntekijöiden jatkuvaa kehittymistä ja heidän mahdollisuuksiensa toteutumista. Palvelevaan johtamiseen kuuluu keskustelu ja kannustaminen, rehellisyys ja perustavanlaatuinen oikeudenmukaisuus, samoin oman toiminnan arviointi- ja muutoskyky.

Toimivan johtamisen ytimessä on työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu ja arvostaminen. Oikeudenmukaisuus ilmenee työntekijöiden tasapuolisena kohteluna ja tasa-arvoisena kanssakäymisenä, esimerkiksi yhdenvertaisena pääsynä kouluttautumaan ja etenemään uralla. Johtajan tehtävänä on paitsi edistää avoimuutta ja vuorovaikutusta, myös innostaa.

Kannustava työote ja avoin ilmapiiri ehkäisevät ongelmien syntymistä ja auttavat tarvittaessa puhumaan vaikeistakin asioista. Johtamisen kautta voidaan vaikuttaa myös työperäisiin stressitekijöihin säätelemällä työn kuormittavuutta, parantamalla viestintää ja vuorovaikutusta sekä auttamalla sietämään epävarmuutta.

Työntekijöiden mielenterveyttä edistävä lähijohtaminen edellyttää, että myös esihenkilöiden omaa hyvinvointia ja osaamisen kehittymistä tuetaan, esimerkiksi työnohjauksen ja koulutusten muodossa.